Forbrugeraftaler

Urimelige aftalevilkår

Nogle aftalevilkår kan stille forbrugeren i en så dårlig position, at de skal tilsidesættes efter aftalelovens regler om urimelige aftalevilkår.

Forbrugerombudsmandens tilsyn omfatter ikke kun reglerne i markedsføringsloven, men også andre forbrugerbeskyttende regler, fx aftaleretten.

Selvom der som udgangspunktet er aftalefrihed i dansk ret, indeholder aftaleloven en række regler, der kan have den virkning, at hele eller dele af en aftale erklæres ugyldig.

Af disse regler er aftalelovens § 38 c, stk. 1, om urimelige aftalevilkår den vigtigste for Forbrugerombudsmandens virksomhed.

Reglen bestemmer, at aftalevilkår i en forbrugeraftale kan tilsidesættes, hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre dem gældende.

Ved siden af reglen gælder aftalelovens § 38 b, stk. 2, der bestemmer, at skriftlige aftaler, der indgås med forbrugeren, skal være udarbejdet på en klar og forståelig måde. Hvis et aftalevilkåret ikke er klart og forståeligt, taler det for, at aftalevilkåret er urimeligt, jf. aftalelovens § 38 c, stk. 1.

Hvis et aftalevilkår er urimeligt efter § 38 b, stk. 1, skal det anses som om, at det aldrig har eksisteret. Vilkåret kan ikke ændres eller tilsidesættes delvis, det skal tilsidesættes helt, jf. § 38 c, stk. 2.

Dette betyder eksempelvis, at en virksomheds urimelige aftalevilkår, der efter ordlyden giver virksomheden en helt ubegrænset adgang til at ændre aftalen uden forbrugerens forudgående samtykke (negativ aftalebinding), og som derfor er urimeligt, skal fjernes helt, således at virksomheden helt mister muligheden for at foretage ændringer ved negativ aftalebinding.

Forbrugerombudsmanden har i en lang række af sager vurderet, at en virksomhed anvendte urimelige aftalevilkår, der skulle tilsidesættes. Sagerne har fx omfattet aftalevilkår, der

  • gav virksomheden ubegrænset ret til at ændre i aftalen uden forbrugerens forudgående accept (negativ aftalebinding),
  • bestemte, at forbrugeren kun kunne opsige en abonnementsaftale ved at henvende sig fysisk eller sende fysisk brev,
  • forpligtede forbrugeren til at betale en fast erstatning ved misligholdelse uanset tabets størrelse
  • gav virksomheden en generel og ubegrænset ret til at indsamle data om forbrugerne, når de brugte elektronik-produkter
  • forpligtede forbrugeren til at betale for et forbrugslån, som over-gældsatte forbrugeren, hvor virksomheden ikke havde foretaget en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Ved lov nr. 2158 af 27. november 2021 blev indført en ny bestemmelse i aftalelovens § 38 f, stk. 1, der tillader Justitsministeren at fastsætte regler om, at virksomheder, der anvender nærmere angivne standardvilkår, som er klart urimelige at anvende i forbrugerforhold, kan straffes med bøde. Denne kompetence er endnu ikke benyttet.

Relaterede sager

Se alle