Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/07201-56

Lovgivning

  • 11
  • 8

Bøde på 20.000 kr. for manglende oplysninger om fortrydelsesretten

Det var på en hjemmeside oplyst, at der ikke var fortrydelsesret på brugte dele. Trods Forbrugerombudsmandens henvendelse, blev den forkerte oplysning ikke rettet. Bøden blev fastsat på baggrund af oplysning om et meget begrænset salg af brugte dele.

En forhandler af bl.a. reservedele til biler oplyste på sin hjemmeside, at der ikke var fortrydelsesret på brugte dele. Forbrugerombudsmanden rettede den 26. marts 2007 henvendelse til den erhvervsdrivende og oplyste, at hjemmesiden var i strid med forbrugeraftalelovens krav om oplysning om fortrydelsesretten. Det blev samtidig oplyst, at Forbrugerombudsmanden ville gennemgå siden på ny efter den 1. maj 2007. Hvis forholdene ikke var bragt i orden, ville den erhvervsdrivende kunne blive meldt til politiet.

Da forhandleren ikke havde rettet oplysningerne, da Forbrugerombudsmanden kontrollerede siden i juni 2007, blev forhandleren anmeldt til politiet for overtrædelse af § 11, stk. 1, nr. 5, jf. § 29, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 451 af 9. juni 2004 om forbrugeraftaler, hvorefter ”grov” eller ”oftere gentagen” overtrædelse af pligten til at give oplysning om fortrydelsesretten kunne straffes med bøde.

Under retssagen forklarede direktøren, at salget af brugte dele i perioden fra 1. oktober 2006 til 30. september 2007 var opgjort til 2.949 kr. ex moms, og at det derfor udgjorde 0,01 % af virksomhedens samlede salg. Den erhvervsdrivende havde benyttet ekstern bistand til udformning af hjemmesiden, og da den person, der kunne rette siden, var bortrejst, da Forbrugerombudsmanden henvendte sig, blev siden ikke rettet.

Den erhvervsdrivende blev idømt en bøde på 20.000 kr. for oftere gentagen overtrædelse af forbrugeraftalelovens pligt til at give oplysning om fortrydelsesretten, da oplysningen vedvarende havde været forkert i perioden fra marts til juni. Derimod fandt retten ikke, at overtrædelsen kunne betegnes som grov. Retten lagde ved bødens udmåling vægt på, at den erhvervsdrivende ikke havde rettet siden inden den angivne frist, og på oplysningerne om den begrænsede omsætning af brugte varer. [Efter ikrafttrædelse af lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler, er det ikke længere et krav, at der er tale om en grov eller oftere gentagen overtrædelse af pligten til at give oplysning om fortrydelsesretten. Nu kan manglende overholdelse af oplysningspligten efter § 8, stk. 1, nr. 9 straffes med bøde].