Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/16671-45

Lovgivning

  • 3
  • 1
  • 8
  • 12

En bogklubs webshop opfyldte oplysningskravet i forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven

Forbrugerombudsmanden fandt, at det på en bogklubs hjemmeside var tydeligt oplyst, at man skulle være medlem af klubben for at kunne købe til de angivne priser, og at man samtidig med et bogkøb tegnede et løbende medlemskab af klubben, hvis man ikke allerede var medlem.

Foranlediget af en række klager rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til en bogklub, idet han ikke fandt, at det på bogklubbens hjemmeside, hvorfra der kunne købes bøger, tydeligt fremgik, at de oplyste priser kun gjaldt for medlemmer, og at man samtidig med bogkøbet tegnede et løbende klubabonnement.

Bogklubben ændrede herefter sin hjemmeside, og Forbrugerombudsmanden foretog en bedømmelse af denne med udgangspunkt i vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, stk. 1, forbrugeraftalelovens generelle oplysningskrav ved fjernsalg, samt en række specifikke oplysningskrav ved elektronisk indgåede fjernsalgsaftaler i forbrugeraftalelovens § 12.
Forbrugeraftalelovens § 12 har følgende ordlyd:

”§ 12. Indgås en fjernsalgsaftale ved hjælp af elektroniske midler, og pålægger aftalen forbrugeren en betalingsforpligtelse, skal dette være angivet klart og tydeligt på det sted, hvor bestillingen afgives. Endvidere skal den erhvervsdrivende tydeligt og i fremhævet form, og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, gøre forbrugeren opmærksom på de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18”

De oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18, er:
• Varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika (1)
• Den samlede pris for varen eller ydelsen (5)
• De samlede udgifter pr. afregningsperiode / de samlede månedlige udgifter v. løbende aftaler (6)
• Aftalens varighed (17)
• Eventuel bindingsperiode (18)

Det følger af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2, at hvis ovenstående oplysninger ikke er afgivet, eller ikke er afgivet på den angivne måde, er forbrugeren ikke bundet af aftalen. Manglende opfyldelse af forbrugeraftalelovens oplysningskrav vil sædvanligvis tillige være i strid med god markedsføringsskik, og efter forholdene desuden udgøre en selvstændig overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 1.
Ved sin gennemgang konstaterede Forbrugerombudsmanden, at det såvel på bogklubbens forside som ved oversigten over de enkelte bøger, samt efter at den eller disse er lagt i indkøbskurven, klart og tydeligt fremgik, at de oplyste priser var klubpriser. Dette måtte gøre det klart for forbrugeren, at man skulle være medlem af bogklubben. Hverken markedsføringslovens generelle tydelighedskrav eller vildledningsforbuddet i § 3, stk. 1, fandtes derfor tilsidesat for så vidt angår prisoplysningerne på de markedsførte bøger.

Vedrørende de generelle relevante oplysninger ved fjernsalg efter forbrugeraftalelovens § 8 (oplysninger om varen og dennes pris, betingelser for eventulle abonnementsaftaler, oplysninger om fortrydelsesret, reklamationsregler), var disse angivet de steder på hjemmesiden, hvor de måtte forventes at forefindes, og vedr. oplysningskravene i forbrugeraftalelovens § 12 bemærkede Forbrugerombudsmanden:
”Vi har konstateret, at såfremt man som ikke medlem af [bogklubben] indleder en købsprocedure, og varen er lagt i indkøbskurven, lægges der, efter at man har afgivet sine kontaktoplysninger og dermed er blevet identificeret som ikke medlem, automatisk et klubmedlemsskab til kr. 0,00 i indkøbskurven. Dette er ledsaget af et [Bogklubs]logo og følgende tekst:

”Adgang til alle [Bogklubs]tilbud gratis i den første uge, herefter kr./måned i løbende abonnement. Se fordele (link). Skal oprettes for at få bøgerne til de billige klubpriser. Kan til enhver tid opsiges til ophør ved udgangen af den igangværende periode.”

Herefter skulle kunden ved afkrydsning aktivt acceptere de almindelige betingelser (link) og abonnementsbetingelserne (link), hvorpå købet skulle bekræftes ved klik på knappen ”Bekræft køb og gå til betaling”.

Forbrugerombudsmanden fandt, at de oplysninger, som ifølge forbrugeraftalelovens § 12, skal gentages tydeligt og i fremhævet form, umiddelbart inden forbrugeren afgiver sin bestilling og bliver forpligtet ved sin betaling, ud fra en konkret vurdering – herunder i lyset af såvel den anvendte tekst som typografi – opfyldt bestemmelsens oplysningskrav. På baggrund af bestemmelsens meget udtrykkelige karakter fandtes markedsføringslovens generelle tydelighedskrav i det konkrete tilfælde tillige at være opfyldt.