Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02997

Lovgivning

  • 1

Forældelse af gavekort efter 3 år

En forbruger havde købt et gavekort med en gyldighedsperiode på 5 år. Forretningen afviste gavekortet, som forbrugeren ønskede at indløse 3 år efter udstedelsesdatoen. Det fandt Forbrugerombudsmanden var i strid med god markedsføringsskik, selvom forretningen havde hjemmel til at afvise gavekortet i henhold til forældelsesloven. Forretningen valgte efterfølgende at acceptere gavekortet.

Den 4. januar 2012 modtog Forbrugerombudsmanden en klage over, at en forretning havde afvist et gavekort inden udløbet af den gyldighedsperiode, der fremgik af kortet. Klagerens gavekort var udstedt den 28. juni 2008, og klageren havde forsøgt at indløse kortet i begyndelsen af januar 2012.

Indtil efteråret 2008 udstedte forretningen gavekort med en gyldighedsperiode på 5 år. Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Ifølge den nye lov blev de fleste gavekort med en gyldighed på mere end 3 år allerede forældet efter 3 år, uanset hvad køberen af gavekortet havde fået at vide ved kortets udstedelse.

Forretningen brugte de nye forældelsesregler til at afvise klagerens gavekort inden udløbet af den 5-årige gyldighedsperiode, der fremgik af kortet.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det vil være bedst stemmende med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at den erhvervsdrivende accepterede gavekortet i den gyldighedsperiode, som forbrugeren havde fået oplyst. Forældelsesloven var ikke til hinder for, at udstederen af gavekortet efterfølgende gav afkald på en eventuel beskyttelse eller forældelsesindsigelse.
Forbrugerombudsmanden henstillede forretningen til at acceptere forbrugernes gavekort i hele gyldighedsperioden, uanset om kortene var forældede efter forældelsesreglerne.

Forretningen valgte at følge Forbrugerombudsmandens henstilling.