Afgørelse

Sagsnummer
20/02634

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 77
  • § 103

Fejlagtige oplysninger om transaktioner i bank-app var i strid med betalingsloven

En udbyder af en bank-app var ansvarlig for overtrædelse af betalingslovens § 77, da udbyderen viste fejlagtige oplysninger om flere transaktioner i en forbrugers betalingsoversigt i app’en. Forbrugerombudsmanden fandt også, at udbyderen i forbindelse med en fejloverførsel ikke havde truffet rimelige foranstaltninger for at hjælpe med at tilbageføre pengene som foreskrevet i betalingslovens § 103.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager over en udbyder af en bank-app og tog en sag op til behandling.

Udbyderen var ikke en udbyder af betalingstjenester, men tilbød sine kunder en finansiel app og en række services udbudt af flere forskellige betalingstjenesteudbydere, som udbyderen af bank app’en samarbejdede med.

Fejlagtige oplysninger i betalingsoversigt

En af klagerne vedrørte udbyderens visning af oplysninger om betalingstransaktioner i klagerens betalingsoversigt i app’en. Udbyderen viste andre beløbsstørrelser på tre transaktioner i klagerens betalingsoversigt end de beløb, der fremgik af klagerens fysiske købskvitteringer og som reelt var trukket på klagerens betalingskort.

For at rette fejlene indførte udbyderen en postering på betalingsoversigten, der svarede til differencen mellem de for højt oplyste beløb, og de beløb der reelt var trukket, således at klagerens balance viste det rigtige beløb. Udbyderen oplyste i øvrigt transaktionernes beløb i euro i betalingsoversigten.

Ifølge betalingslovens § 77, stk. 1, skal en betalingstjenesteudbyder meddele betaleren en række oplysninger som for eksempel en transaktionsreference og beløbets størrelse, når en betalingstransaktion er blevet debiteret betalerens konto. Ifølge bestemmelsen skal beløbets størrelse være angivet i den valuta, som kontoen er debiteret med, eller i den valuta, der er blevet anvendt i betalingsordren.

Det er forbrugerens udbyder af betalingstjenesten, der er strafsubjekt.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at udbyderen overtrådte betalingslovens § 77, stk. 1, ved at oplyse forkerte beløbsstørrelser på transaktionerne. At udbyderen indførte en postering på differencen medførte efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke en rettelse, da betalingsoversigten fortsat indeholdt fejlagtige oplysninger om de enkelte transaktioner.

Selv om udbyderen af bank-app’en ikke var forbrugerens betalingstjenesteudbyder, fandt Forbrugerombudsmanden, at udbyderen var ansvarlig for overtrædelsen af betalingslovens § 77, da overtrædelserne skyldtes fejl i udbyderens visning og tilretning af data, som udbyderen modtog fra andres systemer.

Udbyderen af bank app’en oplyste til Forbrugerombudsmanden, at betalingstransaktionerne var foretaget med et forudbetalt Mastercard, der særligt henvendte sig til forbrugere, som ofte brugte betalingskort i udlandet. Kortet havde ikke en underliggende konto, og kortets valuta blev ført i enten EUR, SEK, NOK eller GBP.

På den baggrund udgjorde udbyderens angivelse af transaktionernes beløb i euro i betalingsoversigten efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke en overtrædelse af betalingslovens § 77.

Fejloverførsel

En anden klage vedrørte en fejloverførsel, hvor klageren efter flere henvendelser til udbyderen af bank app’en både pr. telefon, chat og mail ikke fik hjælp til at få beløbet, der var involveret i fejloverførslen, tilbagebetalt.

Ifølge betalingslovens § 103, stk. 4, skal en betalers betalingstjenesteudbyder træffe rimelige foranstaltninger for at tilbageføre de penge, der har været involveret i en fejltransaktion. Hvis det ikke er muligt at tilbageføre pengene, skal betalingstjenesteudbyderen give betaleren alle oplysninger, som betalerens udbyder har adgang til, og som er relevante for betaleren for at kunne fremsætte et krav mod modtageren af pengene. Dette følger af betalingslovens § 103, stk. 5.

Da Forbrugerombudsmanden modtog klagen næsten to måneder efter fejloverførslen, og da klageren oplyste, at han henvendte sig et utal af gange både pr. telefon, chat og mail til udbyderen af bank app’en, vurderede Forbrugerombudsmanden, at der ikke blev truffet rimelige foranstaltninger og/eller givet klageren oplysninger i overensstemmelse med betalingslovens § 103, stk. 4 og 5.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med en indskærpelse af betalingslovens § 77 over for udbyderen af bank-app’en.

For så vidt angår fejloverførslen oplyste udbyderen af bank app’en, at udbyderen nu har hjulpet klageren med at få pengene tilbage, og Forbrugerombudsmanden foretog sig derfor ikke yderligere.