Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/02401

Lovgivning

  • 74

Regler om tilbagebetaling (charge back) kan bruges ved levering af en forkert vare.

En erhvervsdrivende leverede gentagende gange billigere og ringere mobiltelefoner, end dem kunderne bestilte, og leveringen kunne derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse sidestilles med, at varen slet ikke var leveret.  

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere, der havde købt en mobiltelefon via en hjemmeside. Da telefonen efterfølgende blev leveret viste det sig, at den leverede telefon var en både ringere og billigere model end den bestilte. Denne fremgangsmåde kunne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse sidestilles med, at varen ikke blev leveret.

Forbrugerombudsmanden henviste på dette grundlag forbrugerne bag de mange klager til at bruge den såkaldte charge back regel i betalingstjenestelovens § 74 og derved muligheden for at gøre indsigelse og stille krav om tilbagebetaling betalingen over for deres kortudbyder.

Da betalingen var foretaget hos en erhvervsdrivende, som havde en Dankorts indløsningsaftale med Nets (tidl. PBS), rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til Nets.

Nets kunne oplyse, at de også havde modtaget mange klager over den samme erhvervsdrivende, som efter Nets vurdering var bekendt med, at det ikke var den rigtige vare, som blev fremsendt til kortholderne, idet fremgangsmåden forekom systematisk. Nets kunne endvidere oplyse, at de allerede før Forbrugerombudsmandens henvendelse havde besluttet at suspendere den erhvervsdrivendes Dankort aftale, hvilket konkret betyder, at der ikke kan gennemføres køb fra hjemmesiden.

Brug af charge back reglerne
Ved kortbetalinger på nettet skal kortudbyderen, jf. charge back reglerne i betalingstjenestelovens § 74, undlade at gennemføre en betaling eller staks tilbagebetale beløbet, hvis debiteringen er sket, når en kunde gør indsigelse om, at en bestilte vare ikke er leveret. Dette forudsætter dog, at kunden har forsøgt at få den erhvervsdrivende til at levere varen.

Levering af en forkert vare kan jf. forarbejderne anses for ikke-levering, men generelt vil kortholders indsigelsesmuligheder altid bero på en kon-kret vurdering hos den enkelte kortudbyder.

Af forarbejderne til bestemmelsen følger det, at charge back bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvis den leverede vare er behæftet med mangler, og til brug for denne vurderingen mellem ikke-levering og mangler, finder den køberetlige sondring mellem disse to begreber anvendelse.

Dette betyder, at hvis den leverede vare er behæftet med en mangel, er der ikke basis for, at kortholder kan gøre indsigelse hos kortudbyderen. Kortholder må derfor i stedet forsøge at få forretningen til at levere en ny vare eller tilbagebetale pengene. Hvis dette ikke lykkes, vil kortholder have mulighed for at indgive klage til Forbrugerklagenævnet.