Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2006-1170/8-652

Lovgivning

  • 1
  • 15

Hvad siger reglerne om gebyrændringer?

Hvis en erhvervsdrivende vil ændre et gebyr i en løbende aftale, skal det fremgå tydeligt af aftalevilkårene, hvilke kriterier gebyrerne kan ændres efter. Det udtaler Forbrugerombudsmanden i en konkret sag, hvor en erhvervsdrivende blot havde taget forbehold for ”løbende pris- og gebyrændringer”.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal aftalen give forbrugeren mulighed for at vurdere sandsynligheden for og størrelsen af fremtidige ændringer i gebyrerne. Forbrugeren skal have mulighed for at vurdere, hvor ”dyr” aftalen eventuelt senere kan blive. Dette vil ofte være et forhold, som har betydning ved forbrugerens vurdering af, om han eller hun ønsker at indgå aftalen. Derfor er et generelt forbehold for løbende pris- og gebyrændringer ikke nok til at opfylde kravene efter markedsføringsloven.

Efter almindelige aftaleretlige principper kan en erhvervsdrivende i øvrigt kun ændre i gebyrets størrelse, hvis den erhvervsdrivende udtrykkeligt har taget forbehold herfor i aftalen. Gebyret skal med andre ord være aftalt mellem parterne.

Efter den ny regel i markedsføringslovens § 15, stk. 1, skal betingelserne for at ændre i størrelsen eller for at opkræve et gebyr være klart fremhævet i kontrakten mellem forbrugeren og en erhvervsdrivende.

En erhvervsdrivende, der ønsker at ændre størrelsen væsentligt på et gebyr eller opkræve et nyt gebyr, skal meddele forbrugeren dette ved individuel kommunikation. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil det være bedst stemmende med god markedsføringsskik at meddelelsen gives på et varigt medie, fx et brev eller en e-mail. Der er tale om en væsentlig ændring af aftalen, som forbrugeren bør have mulighed for at gemme. Hvis en erhvervsdrivende ønsker at varsle ændringen via en sms-besked, må det klart fremhæves i aftalen, at gebyrændringen vil blive varslet på denne måde og ikke på et varigt medie.

Det er ikke lovligt at anvende gebyrklausuler, der efter ordlyden giver den erhvervsdrivende en ubegrænset adgang til ensidigt at opkræve og ændre gebyrsatser. Se også Sø- & Handelsrettens dom af 26. januar 1999 (gebyrsagen).

Se endvidere reglen i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 4, stk. 3, der er sålydende:

”Vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer."