Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-521/5-80

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Aftalevilkår ved handel med brugte biler

Forbrugerombudsmanden præciserede, at kreditoplysninger skulle fremgår af salgsslutsedlen og ikke først af købekontrakten. Forbrugerombudsmanden udtalte samtidig, at det var tvivlsomt, at et vilkår om at køberen skulle betale 10 procent i erstatning ved annullation af handlen kunne gøres gældende, selvom det var specielt fremhævet.

Aftalevilkår ved handel med brugte biler

Inden for brugtvognshandelen finder salgsbetingelser, herunder reklamations- og garantivilkår, der strider imod købelovens præceptive regler om forbrugerkøb samt mod markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens retningslinjer for anvendelse af garantitilsagn, udbredt anvendelse. Dette er klart kommet frem under behandlingen i Forbrugerklagenævnet af det stadigt voksende antal klager over motorkøretøjer.

Forbrugerombudsmanden har derfor iværksat en nærmere undersøgelse af brugtbilbranchens kontraktvilkår.

Her skal omtales de to væsentligste problemer, der foreløbig er blevet taget op.

Det første er 'sælgernes manglende opfyldelse af den oplysningspligt, der i medfør af kreditaftalelovens § 9, stk. 1,' påhviler dem, når de indgår en kreditkøbsaftale med en forbruger.

Ifølge den nævnte bestemmelse skal en række oplysninger om kreditvilkårene gives forbrugeren skriftligt ved indgåelsen af kreditaftalen. Når så mange bilsælgere overtræder bestemmelsen, skyldes det navnlig, at man inden for branchen sædvanligvis opererer med to salgsdokumenter, nemlig en salgsslutseddel og en købekontrakt. Da forbrugeren ønskes bundet af kreditkøbsaftalen allerede fra underskrivelsen af slutsedlen – forudsat at denne ikke indeholder noget forbehold – er det i dette dokument, kreditoplysningerne skal findes. Imidlertid kommer oplysningerne meget ofte først frem i det efterfølgende aftaledokument, nemlig købekontrakten, der ofte underskrives flere dage senere.

Danske Finansieringsselskabers Forening har været involveret i drøftelserne omkring spørgsmålet. Både denne forening og bilbranchens to store organisationer, Danmarks Automobilforhandlerforening (D.A.F.) og Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) har erklæret sig indforstået med at medvirke til, at praksis ændres inden for branchen, således at kreditaftalelovens regler overholdes. Dette vil i høj grad også være i branchens egen interesse. Det følger nemlig af kreditaftalelovens § 23, stk. 1, at forbrugeren højst skal betale lånebeløbet og en årlig rente af den til enhver tid værende restgæld, der svarer til Nationalbankens diskonto med et tillæg på 5%, hvis kreditomkostningerne angivet som et samlet beløb ikke er oplyst allerede ved aftalens indgåelse.

Forbrugerombudsmanden har endvidere beskæftiget sig med et vilkår i D.A.F.'s standardkontrakt, hvorefter køberen, hvis han annullerer aftalen om køb af en brugt bil, altid skal betale 10% af den aftalte købesum i erstatning. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et sådant vilkår, hvorefter erstatningens størrelse på forhånd er fastlagt uden hensyn til, om sælgeren kan dokumentere at have lidt et modsvarende tab, er usædvanligt og i almindelighed stiller forbrugeren væsentligt ringere end sædvanlige erstatningsretlige grundsætninger. Det må derfor som minimum efter markedsføringsloven kræves, at vilkåret er fremhævet tydeligt for forbrugeren i forbindelse med aftalens indgåelse, og ikke som i Danmarks Automobilforhandler Forenings standardkontrakt blot anføres på bagsiden blandt de generelle salgsbetingelser som en del af en fortrykt standardtekst.

Forbrugerombudsmanden har udtalt, at det må anses for tvivlsomt, som vilkåret vil kunne gøres gældende mod en forbruger, selvom det specielt er fremhævet for ham, jf. herved aftalelovens § 38c, jf. § 36. Forbrugerklagenævnet har i to sager udtalt, at vilkåret ikke kan gøres gældende over for en forbruger. Én af disse sager, som er omtalt i afsnit 6.12., er indbragt for retten, og Forbrugerombudsmanden er indtrådt som biintervenient.

Læs om sagens udfald.

Generel vejledning til brugtvognsforhandlere

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en lille folder, hvori de vigtigste regler i købeloven samt reglerne om garanti gennemgås. Hensigten med folderen er at komme de ofte anvendte vilkår til livs, som er i modstrid med købelovens præceptive regler. Som eksempel kan nævnes et vilkår som »Tre måneders reklamationsret«, der må betegnes som vildledende, idet forbrugeren ifølge købelovens § 83 altid har 12 måneders reklamationsret. Endvidere gøres der med folderen et forsøg på at udrydde visse misforståelser hos forhandlerne, fx at de ved at skrive »Uden garanti« på slutsedlen kan fraskrive sig ansvaret for bilens stand. Folderen sendes med ud til alle de forhandlere, mod hvem der bliver indgivet en klage ved Forbrugerklagenævnet. (1998-521/5-80)