Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-211/5-30

Lovgivning

  • Generisk

Krav om tilmelding til betalingsservice

En erhvervsdrivende stillede som betingelse for at indgå kontokortaftaler med forbrugerne, at de tilmeldte sig betalingsservice. Forbrugerombudsmanden henstillede til, at dette vilkår blev ændret, og at den erhvervsdrivende eventuelt i stedet opkrævede et administrationsgebyr.

Krav om tilmelding til BetalingsService som betingelse for at få et kreditkort

I maj 1997 anmeldte et større dansk benzinselskab et nyt betalingssystem til Forbrugerombudsmanden i overensstemmelse med betalingskortloven. Der var tale om et betalingssystem for kunder, som foruden et medlemskab af benzinselskabets kundeklub, også ønskede en kreditfacilitet i form af et kontokort. Medlemskabet af klubben gav adgang til bonus på varer og ydelser på selskabets tankstationer samt i forskellige forretninger, som selskabet havde indgået aftaler med.

Forbrugerombudsmanden gennemgik selskabets kontokortbestemmelser og påtalte en række forhold, herunder et vilkår om tilmelding til BetalingsService og spærring af kontokortet ved ophør eller opsigelse af betalingsordningen. Forbrugerombudsmanden opfordrede selskabet til at ændre vilkåret, så forbrugerne også fik mulighed for at betale på anden måde – eventuel mod indførelse af et passende administrationsgebyr. Dette ønskede selskabet ikke, og Forbrugerombudsmanden udtog i juni 1998 stævning mod selskabet.

Forbrugerombudsmanden gjorde under sagen gældende, at selskabet ved at stille krav om betaling via BetalingsService fratager forbrugeren muligheden for frit at vælge, på hvilken måde forbrugeren ønsker at betale sine regninger. Forbrugerombudsmanden gjorde endvidere gældende, at der kan være mange forskellige årsager til, at en forbruger ikke ønsker at benytte BetalingsService, og at det derfor ikke er rimeligt, at forbrugeren påtvinges denne betalingsform, alene fordi forbrugeren ønsker et kontokort. Forbrugerombudsmanden afviste endvidere, at tilmelding til BetalingsService, som fremført af benzinselskabet, medfører en vis reduktion af kreditrisikoen. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at tilmelding til BetalingsService på ingen måde er udtryk for, om en person er kreditværdig og i stand til at betale sine regninger.

For så vidt angår vilkåret om spærring af kontokortet ved ophør af betalingsordningen med BetalingsService gjorde Forbrugerombudsmanden endvidere gældende, at vilkåret er med til at fastholde forbrugeren til en betalingsform, som denne muligvis ikke er interesseret i at benytte, ligesom vilkåret ikke tager hensyn til, hvad årsagen til en opsigelse eller en ophævelse skyldes. Forbrugerombudsmanden gjorde endvidere gældende, at en ophævelse eller opsigelse af betalingsordningen ikke automatisk kan tages som udtryk for, at forbrugeren ikke har til hensigt at betale sine regninger, og at spærring af kontokortet står i misforhold til ophævelsen/opsigelsen, når der ikke er konstateret misligholdelse med betalingerne.

Sø- og Handelsretten afsagde dom den 8. marts 1999. Retten gav ikke Forbrugerombudsmanden medhold i, at det er i strid med god markedsføringsskik at stille vilkår om tilmelding til BetalingsService som en forudsætning for at få et kreditkort. Heller ikke vilkåret om spærring af kontokortet ved ophævelse eller opsigelse af betalingsordningen blev anset for at være i strid med god markedsføringsskik.

Retten begrundede sin enstemmige afgørelse med, at benzinselskabet yder forbrugeren en rentefri kredit, hvorfor kravet om tilmelding til BetalingsService ikke kan anses for at være urimeligt eller i strid med god markedsføringsskik. Retten fandt endvidere, at tilmelding til BetalingsService i den konkrete sag har væsentlig betydning for kreditværdighedsvurderingen, hvorfor vilkåret ikke fandtes urimeligt eller i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden valgte ikke at anke dommen til Højesteret. Baggrunden for Forbrugerombudsmandens beslutning var, dels at rettens dom var begrundet i konkrete forhold hos benzinselskabet, og dels at der var tale om en enstemmig afgørelse.

Forbrugerombudsmanden udtalte i den forbindelse, at det kan frygtes, at dommen vil betyde, at flere erhvervsdrivende vil begynde at stille krav om tilmelding til BetalingsService – uanset om der er tale om betaling af lån, husleje, forsikringer, telefonregninger mv.

Forbrugerombudsmanden kan endvidere frygte, at de erhvervsdrivende herefter vil begynde at overvælte omkostninger ved betaling over BetalingsService på forbrugerne.

I dag er det for det fleste forbrugere gratis at betale på denne måde, men der ses allerede eksempler på erhvervsdrivende, der opkræver et gebyr hos de forbrugere, der betaler over BetalingsService. Det kan endelig frygtes, at BetalingsService på et tidspunkt begynder at kræve betaling direkte fra forbrugerne. Forbrugerombudsmanden ville derfor ikke afvise, at han på et senere tidspunkt tager spørgsmålet op til fornyet vurdering, hvis det måtte vise sig, at krav om tilmelding til BetalingsService får uheldige konsekvenser for forbrugere. (1998-211/5-30)

Læs om Statoil-sagen