Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2007-1120/5-717

Lovgivning

  • 2

Fagforeningers markedsføring

Fagforeninger og deres aktiviteter anses som udgangspunkt ikke for at være privat erhvervsvirksomhed omfattet af markedsføringsloven. Undtaget kan være kampagner og lignende, der baserer sig på kommercielle argumenter.

Forbrugerombudsmanden har tidligere haft lejlighed til at udtale sig om, hvor vidt en fagforenings markedsføring af fx tilbud til medlemmer i form af billige lån, gruppelivsforsikring og bogklubmedlemskab, var omfattet af markedsføringsloven.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er sådanne aktiviteter opfattet af loven.

I det omfang en fagforenings hvervningskampagne ikke er baseret på arbejdsmarkedspolitiske og traditionelle fagforeningspolitiske argumenter, men alene eller i det væsentlige baserer sig på kommercielle argumenter, vil de pågældende elementer i kampagnen efter Forbrugerombudsmanden opfattelse efter omstændighederne kunne bevirke, at kampagnen er omfattet af markedsføringsloven.

Hvornår en hvervningskampagne eller elementer i denne kan bedømmes efter markedsføringsloven afhænger af en konkret vurdering af samtlige sagens omstændigheder, herunder udformning af det pågældende markedsføringsmateriale. Det bemærkes, at spørgsmålet er usikkert og den endelige afgørelse henhører under domstolene.

Endelig bemærkes, at såfremt en kampagne eller elementer heri er omfattet af markedsføringsloven, vil enhver med en retlig interesse deri kunne anlægge sag om forbud, påbud og erstatning efter markedsføringslovens § 18, stk. 1. (2007-1120/5-717)