Afgørelse

Sagsnummer
22/11573 og 23/02143

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Virksomhed kunne ikke lovligt anvende klimaudsagn og klimamærke i sin markedsføring

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke ville være lovligt at anvende udsagn i markedsføringen, der giver forbrugeren det indtryk, at man tilstræber at reducere sin CO2-udledning, hvis man ikke har en plan for CO2-reduktionen, som er verificeret af en uafhængig instans, og hvis CO2-reduktionen ikke er umiddelbart forestående. Derudover ville det ikke være lovligt at anvende et mærke i markedsføringen, der giver et mere positivt indtryk af klimapåvirkningen, end der er grundlag for.

En virksomhed ønskede at markedsføre sine produkter med et udsagn på produkternes emballage om, at virksomheden gerne ville gøre en ekstra indsats for klimaet.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsagnet signalerede, at virksomheden tilstræbte at nedbringe sin CO2-udledning. Markedsføringen ville være vildledende, fordi virksomheden ikke havde udarbejdet en verificeret plan for CO2-reduktionen og et klimaregnskab for udslippene.

Derudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at markedsføringen var egnet til at give forbrugeren det indtryk, at det markedsførte produkt havde en klimamæssig fordel, hvorfor forbrugeren skulle vælge det produkt frem for andre. Markedsføringen ville være vildledende, fordi de markedsførte visioner og målsætninger om en CO2-reduktion ikke var umiddelbart forestående og var uden konkrete handlingsplaner.

Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, og til kapitel 7.3 og kapitel 9.2 i sin vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.

Virksomheden rettede efterfølgende henvendelse til Forbrugerombudsmanden igen, da virksomheden ønskede at markedsføre produkterne med et klimamærke. Mærket indeholdt ordene ”målt og certificeret” med henvisning til produktets CO2-aftryk. Derudover indeholdt mærket en grøn farve.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at mærket var egnet til at give forbrugeren et mere positivt indtryk af produkternes klimapåvirkning, end der var grundlag for. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på det helhedsindtryk, som mærket måtte antages at ville give forbrugerne ud fra navnlig ordlyden af teksten på mærket og den grønne farve, der signalerede, at der var særlige klimamæssige fordele ved de pågældende produkter i forhold til andre produkter.

Det var dertil nærliggende at antage, at ordet ”certificeret” betød, at der med mærket var lavet eller i den nærmeste fremtid ville blive lavet CO2-reducerende tiltag, da det ikke fremgik udtrykkeligt, at det alene var målingen, som var certificeret.

Da virksomheden ikke havde en plan for CO2-reduktion eller i øvrigt var forpligtede hertil af mærket, var det Forbrugerombudsmanden vurdering, at anvendelse af mærket i markedsføringen af produkterne ville være egnet til at vildlede forbrugeren.

Foruden vildledningsbestemmelserne henviste Forbrugerombudsmanden til kapitel 6.2 og kapitel 6.3 i ovennævnte miljøvejledning.