Afgørelse

Sagsnummer
21/12319

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Virksomheds krav om udlevering af CPR-nummer var ulovligt

Krav om at skulle oplyse CPR-nummer som betingelse for at få tilbud på internet-abonnement var i strid med god markedsføringsskik.

En forbruger havde henvendt sig hos en virksomheds fysiske butik for at få et tilbud på et internet-abonnement. Virksomhedens medarbejdere ville kun give klageren et tilbud, hvis klageren oplyste sit CPR-nummer.

Spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed kan kræve CPR-nummer som betingelse for at indgå en aftale, er reguleret af god skik-bestemmelsen i markedsføringslovens § 3. Det er Forbrugerombudsmandens praksis efter denne bestemmelse, at en virksomhed, der ikke efter loven er forpligtet til at indhente forbrugerens CPR-nummer, skal have et sagligt og relevant formål med at anmode om det. Forbrugerombudsmanden lægger blandt andet vægt på, om administrative og praktiske forhold taler for, at virksomheden beder om CPR-nummeret, og om formålet relativt nemt kan opnås på anden måde.

Virksomheden havde ikke redegjort for, at der skulle være administrative og/eller praktiske forhold, der talte for at opkræve CPR-nummer i forbindelse med tilbudsafgivningen, eller at formålet hermed ikke kunne opnås relativt nemt på anden måde. På denne baggrund – og da opkrævningen var sket i strid med virksomhedens egne retningslinjer – vurderede Forbrugerombudsmanden, at virksomheden havde overtrådt reglen om god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 3.

Da virksomheden havde oplyst Forbrugerombudsmanden, at der var tale om en enkeltstående fejl, der ikke var et udtryk for virksomhedens sædvanlige handelspraksis, og at virksomheden havde iværksat tiltag til forebyggelse af lignende fejl, besluttede Forbrugerombudsmanden at afslutte sagen uden at foretage sig yderligere.