Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/05973

Lovgivning

  • 9 16
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Online spil for børn kunne betales med overtakserede sms’er

Spillet levede ikke op til forbrugeraftalelovens krav, og det havde derfor bl.a. ingen betydning, at barnet havde givet samtykke til fortrydelsesrettens bortfald. De enkeltstående køb af virtuel valuta var endvidere ikke undtaget fra kravet om, at forbrugeren skal have oplysning om bl.a. fortrydelsesret på et varigt medium.

En mor opdagede, at hun på sin telefonregning var blevet faktureret ca. 3.000 kr. for brug af tillægstakserede tjenester vedrørende et applikationsnummer 1279.

Det viste sig, at hendes søn havde spillet et spil på nettet, hvor et lille dyr skulle fodres og passes. Spillet kunne spilles uden betaling, men man kunne også købe virtuel valuta, som kunne bruges i forbindelse med spillet. Den virtuelle valuta kunne bl.a. betales med mobiltelefonen, således at barnet sendte en besked til applikationsnummeret, hvorefter valutaen blev leveret til spillet på nettet. For hver tillægstakseret sms blev der faktureret 60 kr. på telefonregningen.

Teleudbyderen afviste klagen, og Forbrugerombudsmanden undersøgte herefter, om det salg af ydelser, der foregik i spillet, var i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens krav til fjernsalgsaftaler.

Spillet levede ikke op til forbrugeraftalelovens krav

I spillet skulle barnet - efter at have valgt hvad han ville købe, og at han ville betale med sin mobil - acceptere følgende for at komme videre:

”Ved at sætte kryds ud for denne boks, accepterer jeg, at min 14 dages fortrydelsesret bliver annulleret.”

Forbrugerombudsmanden udtalte, at dette samtykke til fortrydelsesrettens ophør før tid ikke var gyldigt, fordi barnet ikke, inden samtykket blev givet, var blevet oplyst om sin fortrydelsesret.

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at de enkeltstående køb af virtuel valuta ikke var omfattet af undtagelsen i § 12, stk. 4, bl.a. fordi ydelsen ikke blev leveret til telefonen, men til et spil på nettet. De i § 12 nævnte oplysninger skulle derfor gives på et varigt medium. Da ikke alle oplysninger var givet på et varigt medium, betød det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at fortrydelsesretten var forlænget til 3 måneder, og at moderen ved sin henvendelse til indholdsudbyderen havde fortrudt rettidigt.

Endelig påpegede Forbrugerombudsmanden, at de oplysninger, der skal gives efter forbrugeraftaleloven, skal gives på dansk, jf. § 11, stk. 3, hvor-efter oplysningerne skal være klare, tydelige og forståelige.

Forbrugerombudsmanden henledte også teleudbyderens opmærksomhed på, at der var tale om et spil rettet til børn, og at barnet i løbet af kun 21 dage havde spillet for ca. 3.000 kr. Dette beløb oversteg efter Forbrugerombudsmandens opfattelse klart, hvad børn og unge må forventes at kunne råde over til brug for en sådan tjeneste, jf. pkt. 5, litra c, i det tilsagn bl.a. teleudbyderen havde givet over for Forbrugerombudsmanden. I tilsagnet havde TDC, Telia, Telenor og HI3G forpligtet sig at kreditere sådanne beløb. (Tilsagnet kan læses under retningslinjer og vejledninger for markedsføring.)

Teleudbyderen valgte herefter at kreditere det opkrævede beløb.

Forbrugeraftalelovens krav

Efter forbrugeraftaleloven skal der gives en lang række oplysninger, inden der indgås en aftale, bl.a. om fortrydelsesretten (§ 11). Når aftalen er indgået, skal der igen gives en række oplysninger på ”et varigt medium”(§ 12). Ydelser, som fx ringetoner, der bestilles via teleudbyderen og leveres på en gang til telefonen og faktureres af teleudbyderen, er udtaget fra kravet om varigt medium, forudsat at forbrugeren er oplyst om sin fortrydelsesret og prisen på ydelsen, som ikke må overstige 75 kr. (§ 12, stk. 4).

Forbrugeren kan også give samtykke til, at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen iværksættes. Det forudsætter imidlertid, at forbrugeren inden samtykket gives, er blevet oplyst om sin fortrydelsesret på et varigt medium eller i overensstemmelse med § 12, stk. 4.

Hvis der skal gives oplysninger på et varigt medium, og dette krav ikke er opfyldt, løber fortrydelsesretten videre i indtil 3 måneder.

Et samtykke til fortrydelsesrettens ophør er endvidere ikke gyldigt, hvis forbrugeren ikke inden samtykket blev givet, er blevet oplyst om sin fortrydelsesret.

Et varigt medium er fx papir eller en e-mail. Det kan også være en sms, hvis forbrugeren har en telefon, der gør det muligt at lagre og reproducere de modtagne oplysninger i en rimelig periode efter aftalens indgåelse.