Øvrige nyheder

Brændeovne, brænde og træbriketter kan ikke markedsføres som miljøvenlige eller CO2-neutrale

23 virksomheder har brugt budskaber i deres markedsføring af brændeovne, brænde eller træbriketter om, at brændefyring er miljøvenligt eller CO2-neutralt. Da brændefyring udleder forurenende stoffer og partikler til luften, var markedsføringen vildledende. Forbrugerombudsmanden har indskærpet forbuddet mod vildledning over for virksomhederne og politianmeldt en af dem.

Efter at have modtaget en henvendelse fra Rådet for Grøn Omstilling og fire klager fra forbrugere har Forbrugerombudsmanden vurderet, at 23 virksomheder har overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning. Virksomhederne har markedsført brændeovne, brænde og træbriketter i 2022 ved brug af udsagn som ”miljøvenlig”, ”miljørigtig”, ”godt for miljøet”, ”fyre op med god samvittighed”, ”skånsom for miljøet” og ”CO2-neutral”. Markedsføringen gav forbrugerne et fejlagtigt indtryk af brændefyrings miljøbelastning – og det er en overtrædelse af forbuddet mod vildledende markedsføring.

Brændefyring i brændeovne og brændekedler udleder partikler og en række forurenende stoffer som tjærestoffer, dioxiner og flygtige organiske forbindelser. Disse stoffer er skadelige for miljøet, og brugen af brændeovne og brændekedler er ifølge Miljøstyrelsen den største danske kilde til partikelforurening. Dertil kommer, at den CO2, som træet har optaget gennem sin levetid, også frigøres.

Udsagnet ”CO2-neutral” om brændefyring er egnet til at give forbrugeren det fejlagtige indtryk, at der slet ikke udledes CO2 ved afbrændingen, eller at afbrændingen har en mindre skadelig effekt på klimaet, end den reelt har.

En række af de markedsførte brændeovne er svanemærkede. Selvom de er det, udledes der fortsat miljøskadelige partikler. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil det være lovligt at anvende relative udsagn som for eksempel ”mindre miljøbelastende brændeovn” og ”mindre miljøbelastende brændefyring” i markedsføringen af svanemærkede brændeovne, forudsat at forbrugeren forstår, at der sammenlignes med ikke-svanemærkede brændeovne. Markedsføringen må således ikke kunne give forbrugeren det indtryk, at afbrænding af træ i en svanemærket brændeovn er mindre skadeligt, end det er.

Virksomheden Hedestoker ApS beskrev de markedsførte brændeovne som svanemærkede, selvom ingen af dem var svanemærkede på tidspunktet, hvor markedsføringen fandt sted. Virksomheden anvendte også udsagn om miljøvenlighed i markedsføringen. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt denne virksomhed for vildledende markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet forbuddet mod at vildlede forbrugerne over for 22 andre virksomheder:

  • A/S Henry Kjeldsen, Aduro A/S, Bakker Trælast ApS, H.C. Skov A/S, Hjørring Pejsecenter ApS, Morsø Jernstøberi A/S, Roskilde Pejsecenter A/S, Silvan A/S og Thomsen VVS ApS Viborg for i markedsføringen at have anvendt udsagn om miljøvenlighed.
  • AM Handel GmbH, Berthelsen Pejsevarme.dk ApS, Dansk Træforening, domæne, Dongsted ApS, enkeltmandsvirksomhed, Heta A/S, Hwam A/S, Lotus Heating Systems A/S, Strandgaard Brænde ApS og Varde Ovne A/S for i markedsføringen at have anvendt udsagn om miljøvenlighed og CO2-neutralitet.
  • Interessentskab, Silvan A/S og Stark Danmark A/S for i markedsføringen at have anvendt udsagn om CO2-neutralitet.

Forbrugerombudsmanden har også orienteret tre virksomheder om forbuddet mod vildledende markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en kvikguide, der vejleder virksomheder om reglerne for at bruge miljømæssige udsagn i deres markedsføring. Kvikguiden er primært en forkortet udgave af Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv., der er udarbejdet med tilslutning fra blandt andet erhvervsorganisationer.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Når virksomheder markedsfører brændeovne og brænde, må de ikke give forbrugerne den fejlagtige opfattelse, at opvarmning ved brændefyring er miljøvenligt. Det er vildledende og derfor i strid med markedsføringsloven.”

”Så godt som hele branchen har markedsført deres produkter som mindre miljøbelastende, end de er. Vi har indskærpet forbuddet mod vildledning overfor de pågældende virksomheder med forventning om, at de retter ind. For en enkelt virksomhed har vildledningen været så alvorlig, at vi allerede nu har politianmeldt den.”

Lovgrundlag:

Ifølge markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8.

Det følger endvidere af markedsføringslovens § 13, at en virksomhed skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.