Øvrige nyheder

Kompensationen for CO2-udledningen ved kunders årlige elforbrug var helt utilstrækkelig

To elhandlere har markedsført elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug kompenseres gennem skovrejsningsprojekter. Projekternes klimaeffekt var dog utilstrækkelig og markedsføringen derfor vildledende.

To elhandlere har markedsført deres elprodukter med to grønne blade i henhold til bladmærkningsordningen i Forbrugerombudsmandens grøn strøm-retningslinjer. Ifølge retningslinjerne er det bl.a. en betingelse for at markedsføre et elprodukt med to grønne blade, at elhandleren laver et klimatiltag, der er egnet til at neutralisere et klimaudslip, der mindst svarer til kundens forventede årlige elforbrug.

Efter at have modtaget en henvendelse fra Rådet for Grøn Omstilling, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk om de to elhandleres markedsføring anmodede Forbrugerombudsmanden elhandlerne om at dokumentere, at deres klimatiltag kunne CO2-kompensere en husstands årlige elforbrug. Elhandlernes klimatiltag bestod i støtte til skovrejsningsprojekter.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at klimaeffekten ved elhandlernes skovrejsningsprojekter var utilstrækkelig, fordi der med skovrejsningsprojekterne plantes langt færre end de ca. 250 træer, der skal plantes i Danmark for at kompensere CO2-udledningen ved en husstands årlige elforbrug.  

Beregningen af kompensationen i skovrejsningsprojekterne var baseret på, at de plantede træer ville optage CO2 svarende til kundernes elforbrug i hele træernes forventede levetid på 100 år. Elforbruget ville i så fald først være kompenseret efter 100 år.

De to elhandlere havde derfor ikke opfyldt betingelserne for at kunne markedsføre deres elprodukter med to blade. Allerede af denne grund vurderede Forbrugerombudsmanden, at elhandlernes markedsføring har været egnet til at give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af, at det ville medføre større klimamæssige fordele at købe de pågældende elprodukter, end det reelt medførte. Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet forbuddet mod vildledende markedsføring over for elhandlerne. 

Sagerne vedrørte:

  • b.energy A/S (tidligere Blue Energy A/S) markedsførte et elprodukt med to blade indtil august 2021, hvor elhandleren modtog henvendelse fra Forbrugerombudsmanden. Ifølge dokumentationen blev der med skovrejsningsprojektet plantet 2,7 træer, hvilket var helt utilstrækkeligt til at CO2-kompensere en husstands årlige elforbrug. b.energy A/S har efterfølgende oplyst, at der blev plantet ca. 60 træer per kunde, da elhandleren markedsførte elproduktet med to blade.
  • NRGi A/S markedsførte indtil marts 2023 et elprodukt med to blade. Ifølge dokumentationen blev der med skovrejsningsprojektet plantet 4 træer, hvilket var helt utilstrækkeligt til at CO2-kompensere en husstands årlige elforbrug.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Oplyser man i markedsføringen, at man kompenserer forbrugerens CO2-udledning, eksempelvis gennem skovrejsningsprojekter, vil det være vildledende, hvis ikke kompensationen sker i forbindelse med eller umiddelbart efter udledningen.”

Lovgrundlag:

Ifølge markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8.

Endelig følger det af markedsføringslovens § 13, at oplysninger om faktiske forhold i markedsføringen skal kunne dokumenteres.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens grøn strøm-retningslinjer, at det er en betingelse for at markedsføre et elprodukt med to blade, at elhandleren laver CO2-reducerende klimatiltag. Klimaeffekten af tiltaget skal være ikke ubetydelig, hvilket defineres således, at tiltaget er egnet til at kunne neutralisere et klimaudslip, der svarer til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventes at bruge. Den faktiske klimaeffekt af klimatiltaget skal kunne dokumenteres og verificeres af en almindeligt anerkendt tredjepart. 

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.