Afgørelse

Sagsnummer
18/17108

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Hotel reserverede beløb uden saglig grund, og reservationer blev ikke frigivet rettidigt

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at et hotel reserverede beløb på gæsternes konti uden at have en saglig grund, og at reservationerne ikke blev frigivet rettidigt.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over et hotel. Klageren oplyste, at hotellet den 12. september 2018 reserverede 21.909,38 kr. på klagers betalingskort svarende til den samlede pris for alle fem gæster, samtidig med at hotellet reserverede et beløb på de andre fire gæsters betalingskort svarende til prisen pr. person.

Klageren oplyste, at udstederen af hendes betalingskort spærrede kortet på grund af denne beløbsreservation.

Reservationen på 21.909,38 kr. blev først frigivet den 11. december 2018 – tre måneder efter klageren tjekkede ud og betalte for hotelopholdet.

En reservation på 4.380,88 kr. på en af de andre gæsters betalingskort, blev heller ikke frigivet efter at have tjekket ud og betalt for opholdet. Forbrugerombudsmanden modtog ikke oplysninger om, hvornår beløbet blev frigivet, men hotellet opnåede primo december 2018 sikkerhed for, at reservationen var frigivet.

Betalingslovens § 95 stiller blandt andet krav om, at betaleren skal give samtykke til det præcise beløb, der må reserveres på kortet.

Derimod er det ikke reguleret i betalingsloven, hvornår betalingsmodtageren berettiget kan kræve at få et beløb reserveret på betalerens konto. Dette spørgsmål vurderer Forbrugerombudsmanden efter reglerne om god markedsføringsskik.

Ved en beløbsreservation mister forbrugeren rådigheden over de reserverede midler i den tid, som reservationen er opretholdt. Efter Forbrugerombudsmandes opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en beløbsreservation, og aftalen om beløbsreservationen må heller ikke i øvrigt være urimelig.

Betalerens udbyder skal frigive det reserverede beløb på betalerens konto, snarest efter modtagelse af oplysninger om det endelige beløb og senest umiddelbart efter modtagelse af betalingsordren, jf. § 95, stk. 2. Betalingsmodtageren kan ifalde et medvirkensansvar for overtrædelse af bestemmelsen.

Forbrugerombudsmanden fandt, at beløbsreservationen på 21.909,38 kr. var ulovligt iværksat, da hotellet ikke havde en saglig grund til at reservere et beløb svarende til den samlede pris, når hotellet samtidig reserverede beløb på de øvrige gæsters betalingskort svarende til prisen pr. person.

Forbrugerombudsmanden fandt også, at beløbsreservationen på 21.909,38 kr. og reservationen på 4.380,88 kr. på en af de andre gæsters betalingskort ikke blev frigivet rettidigt.

Hotelkæden erkendte, at det var en klar fejl og misforståelse fra hotellets side, at oven for nævnte beløb blev reserveret på gæsternes betalingskort samtidig.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen på baggrund af kædens oplysning om, at de var enige i, at deres hoteller ikke havde en saglig grund til at reservere beløb på gæsternes kort, hvis hotellet er bekendt med, at beløbsreservationerne bliver opretholdt, også efter at beløbet for opholdet er trukket fra gæsternes konti.

Da hverken hotelkæden eller de involverede banker kunne oplyse årsagen til, at de reserverede midler ikke blev frigivet rettidigt, kunne Forbrugerombudsmanden ikke vurdere, om bankerne havde overtrådt betalingslovens § 95, stk. 2, ved ikke at frigive beløbene.