Afgørelse

Sagsnummer
18/04774

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 95
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 4
  • 3, stk. 1

Parkeringsselskab reserverede beløb uden samtykke fra forbrugerne

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at et parkeringsselskab reserverede beløb på forbrugernes konti i strid med betalingslovens § 95, da selskabet ikke indhentede samtykke hertil fra forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger, som oplyste, at hun uden at vide det havde fået reserveret et beløb via sit betalingskort, da hun foretog indtjekning på et parkeringsselskabs parkeringsplads.

Selskabet oplyste til Forbrugerombudsmanden, at de reserverede 12 kr. på forbrugernes betalingskort på de parkeringspladser, hvor der anvendtes fritstående betalingsautomater. På de fritstående betalingsautomater fremgik følgende tekst af skiltningen: ”For kontrol af dækning på betalingskort reserveres for én times parkering på din konto.

Når en kortbaseret betalingstransaktion bliver iværksat af eller via en betalingsmodtager, og når det endelige beløb ikke er kendt på det tidspunkt, hvor betaleren giver samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen, kan betalerens udbyder kun reservere midlerne på betalerens betalingskonto, hvis betaleren har givet samtykke til det præcise beløb, der skal reserveres, jf. § 95, stk. 1, i betalingsloven.

Betalingsloven regulerer derimod ikke, hvornår betalingsmodtageren berettiget kan kræve at få et beløb reserveret på betalerens konto. Dette spørgsmål vurderer Forbrugerombudsmanden efter reglerne om god markedsføringsskik. Ved en beløbsreservation mister forbrugeren rådigheden over de reserverede midler i den tid, som reservationen er opretholdt. Betalingsmodtageren initierer således en formueretlig disposition over forbrugerens penge, hvilket må forudsætte, at der er indgået en aftale om dispositionen mellem forbrugeren og betalingsmodtageren.

Forbrugerombudsmanden fandt, at parkeringsselskabet havde overtrådt betalingslovens § 95, da beløbsreservationen skete uden forbrugernes samtykke. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at oplysningen om beløbsreservationen på betalingsautomaterne fremstod med mindre skriftstørrelse end resten af teksten på skiltningen, hvorfor det ikke fremgik klart for forbrugerne, at parkeringsselskabet betingede parkering af, at et beløb på 12 kr. blev reserveret.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen, da parkeringsselskabet oplyste, at forbrugernes samtykke ville blive indhentet fremover.