Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/03241

Lovgivning

  • 7
  • 18

Salg af havepavilloner ikke undtaget fra fortrydelsesrettens område

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en internetbutiks salg af havepavilloner/træhuse ikke var undtaget fra fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven, bl.a. fordi fremstillingen af varerne ikke baserede sig på forbrugernes individuelle valg, og fordi varerne ikke blev anset for at være en del af fast ejendom.

En ejer af en internetbutik, der solgte havepavilloner og træhuse over nettet, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om levering af denne type varer er undtaget fra fortrydelsesrettens område.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at anse salget af havepavillonerne for omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, hvorefter ”varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg”, er undtaget fra fortrydelsesrettens område.

I vurderingen lagde Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på, at fremstillingen af havepavillonerne ikke baserede sig på forbrugernes individuelle valg, men på standardvalg, og at disse standardvalg ikke kunne anses for at være så omfattende eller atypiske, at det måtte antages, at havepavillonerne ikke ville kunne afsættes til anden side, hvis en kunde fortrød et køb.

Forbrugerombudsmanden fandt endvidere, at salget af havepavilloner/træhuse (med indbygget el) ikke var omfattet forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1, hvorefter reglerne om fortrydelsesret ikke finder anvendelse på fx aftaler om stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom samt aftaler om opførelse af bygninger.

I denne vurdering lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at der var tale om køb af en vare, som skulle samles hos forbrugeren efter levering. Forbrugeren ville herved ikke stifte en ret eller få overdraget en ret til fast ejendom. Endvidere blev der lagt vægt på, at træhusene ikke blev gravet ned i jorden eller placeret på et fundament, hvorfor der ikke var tale om opførelse af en bygning.