Afgørelse

Sagsnummer
20/09761

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 18

Ikke muligt at fraskrive sig fortrydelsesretten

Forbrugerombudsmanden vurderede i en forhåndsbesked, at en forbruger ikke kunne fraskrive sig fortrydelsesretten i det tilfælde, at forbrugeren modtog 300 kr. ved indgåelse af en løbende aftale om forsyning af el.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om en forbruger kunne samtykke til at fraskrive sig fortrydelsesretten, hvis forbrugeren modtog 300 kr. ved forbrugerens indgåelse af en elforsyningsaftale. Virksomheden oplyste, at de anså de 300 kr. som en del af tjenesteydelsen og henviste til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2, hvorefter fortrydelsesretten ikke gælder for ”udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført”.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det følger af lovbemærkningerne til § 18, stk. 2, nr. 2, at det er en forudsætning for fortrydelsesrettens ophør, at tjenesteydelsen med forbrugerens forudgående samtykke er blevet fuldstændig opfyldt af virksomheden.

Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse derfor afgørende, om hovedydelsen kunne anses for fuldstændig opfyldt på det tidspunkt, hvor forbrugeren modtog de 300 kr. Da hovedydelsen i det konkrete tilfælde var en løbende aftale om forsyning af el, var tjenesteydelsen ikke opfyldt allerede ved aftalens indgåelse. Virksomheden kunne derfor ikke gøre brug af undtagelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Det følger af forbrugeraftalelovens § 19, stk. 2, nr. 3, at udgangspunktet ved aftaler om levering af el er, at fortrydelsesretten løber fra aftalen bliver indgået. En forbruger kan derfor fortryde en elforsyningsaftale senest 14 dage efter, at aftalen er indgået.

Forbrugerombudsmandens gjorde opmærksom på, at såfremt forbrugeren fortrød aftalen inden fortrydelsesfristens udløb, ville virksomheden kunne kræve tilbagebetaling af de 300 kr. ved at følge fremgangsmåden i forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1. Efter den bestemmelse kan en forbruger i relation til tjenesteydelsesaftaler, hvor udførelsen af ydelsen allerede er påbegyndt, pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Det forudsætter dog, at opfyldelsen af aftalen inden fortrydelsesfristens udløb er påbegyndt på forbrugerens udtrykkelige anmodning, og virksomheden godtgør, at forbrugeren er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om det beløb, som forbrugeren skal betale ved udnyttelsen af fortrydelsesretten.