Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/05398

Lovgivning

  • 4

Andel- og ejerboligforeninger var forbrugere

Det er ulovligt at rette uanmodet telefonisk henvendelse til andels- og boligforeninger med henblik på at indgå en aftale, hvis foreningerne har status af ”forbrugere”.

I en anmodning om forhåndsbesked blev Forbrugerombudsmanden bedt om at tage stilling til, om det vil være lovligt at rette uanmodet telefonisk henvendelse til formanden/et bestyrelsesmedlem i andels- og ejerboligforeninger med henblik på at orientere foreningen om muligheden for et tilbud på administration af foreningen.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at det efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, som udgangspunkt er ulovligt at ringe forbrugere op med henblik på indgåelse af en aftale, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet om at blive kontaktet. Også juridiske personer, fx ejer- og andelsboligforeninger, kan have status af forbrugere. Det afgørende for, om der rettes henvendelse til en forbruger, er, om den fysiske eller juridiske person hovedsagligt handler uden for sit erhverv. 

Forbrugerombudsmanden udtalte, at andels- og ejerboligforeninger som udgangspunkt skal anses som forbrugere, jf. forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, da foreningerne typisk er sammenslutninger, der varetager medlemmernes private økonomiske interesser. Forbrugerombudsmanden fandt derfor, og fordi de tilbud, som foreningerne kunne få, vedrørte administration af foreningen, at det som udgangspunkt ville være ulovligt at ringe op til formanden/et bestyrelsesmedlem i andels- og ejerboligforeninger uden forudgående samtykke.

Forbrugerombudsmanden gjorde dog opmærksom på, at der kan være visse foreninger, som grundet deres størrelse og professionelle drift ikke skal anses som ”forbrugere”, og som derfor ikke er omfattet af forbuddet mod telefonsalg i forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1. Det vil i så fald være lovligt at ringe op til selve foreningen.