Afgørelse

Sagsnummer
18/15467

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • 18

Bøde på 1 mio. kr. til forbrugslånsvirksomhed for vildledende markedsføring af et låns afvikling (amortisering)

En forbrugslånsvirksomhed overtrådte forbuddet mod vildledende markedsføring ved på sin hjemmeside at markedsføre kreditaftaler med en oplysning om en månedlig betaling, der ikke var tilstrækkelig til at indfri lånet inklusiv påløbne kreditomkostninger.

En forbrugslånsvirksomhed markedsførte kreditaftaler på sin hjemmeside med en oplysning om, at lånets amortisering (afvikling) ville ske med en nærmere bestemt månedlig betaling. Den angivne månedlige betaling var imidlertid ikke tilstrækkelig til at indfri lånet inklusiv påløbne kreditomkostninger.

Eksempelvis blev amortiseringen ved valg af et kreditbeløb på 10.000 kr. angivet til 833,33 kr., men da det samlede tilbagebetalingsbeløb ikke var 10.000 kr., men derimod 14.675 kr., ville lånet ikke være amortiseret (afviklet) efter 12 måneder. Forbrugeren ville altså ikke blive gældfri efter 12 måneder, men stadig skylde 4.675 kr.

Udtrykket amortisering betyder afvikling af en gæld, dvs. afvikling af et lån inklusiv påløbne kreditomkostninger – ikke blot lånets hovedstol.

Forbrugslånsvirksomheden overtrådte dermed forbuddet mod vildledende markedsføring i markedsføringslovens §§ 5 og 6.

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Derudover overtrådte forbrugslånsvirksomheden kreditoplysningsforpligtelsen i markedsføringslovens § 18, idet ydelsen på lånet ikke blev oplyst samme sted som de øvrige lovpligtige standardoplysninger, herunder debitorrenten og ÅOP.

Forbrugslånsvirksomheden udeblev fra hovedforhandlingen uden lovlig grund. Retten behandlede derfor sagen som en tilståelsessag i henhold til retsplejelovens regler om udeblivelse i bødesager.

Retten gav følgende begrundelse for strafudmålingen:

”Med hensyn til fastsættelse af bøden fremgår det af forarbejderne til markedsføringsloven af 3. maj 2019 (LLF 2016-10-12, nr. L 40), at der i forbindelse med strafudmålingen skal lægges vægt på overtrædelsens grovhed, omfang og den tilsigtede økonomiske gevinst.

Retten har ved fastsættelse af bøde lagt vægt på oplysningerne i det tiltaltes selskabs årsrapport fra 2018 vedrørende selskabets omsætning, udgifter og fortjeneste sammenholdt med forholdets karakter - herunder lånenes karakter, målgruppen for de pågældende lån, og længden af den periode, som forholdene har strakt sig over. Retten har desuden lagt vægt på, at det tiltalte selskab i december 2016 har vedtaget en bøde for overtrædelse af markedsføringsloven.”