Afgørelse

Sagsnummer
20/06583

Lovgivning

  • 3, stk. 1
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Forbrugerombudsmandens vurdering af en formidler af flybilletters aftalevilkår

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at et selskab, der formidlede salg af flybilletter, handlede i strid med markedsføringslovens § 3 om god skik, da selskabet opkrævede forbrugere et gebyr for på deres vegne at anmode flyselskabet om at refundere aflyste flybilletter, uden at vilkåret herom var særligt fremhævet, da forbrugerne købte flybilletter på selskabets hjemmeside.

Et selskab, der formidlede salg af flybilletter, refunderede ikke det fulde beløb for flybilletterne, når afgangene blev aflyst af flyselskaber, idet selskabet opkrævede et gebyr pr. billet for på forbrugernes vegne at anmode flyselskabet om at refundere aflyste flybilletter.

Ved køb af flybilletter på en hjemmeside, er det altovervejende udgangspunkt, at forbrugeren indgår en aftale med det selskab, der ejer den pågældende hjemmeside. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis den erhvervsdrivende på en tydelig måde har angivet, at forbrugeren indgår en aftale med et andet selskab. Dette fastlog Østre Landsret i afgørelsen U.2016.1062 Ø. Det følger af almindelige obligationsretlige principper, at en forbruger er berettiget til at få den fulde købesum tilbagebetalt, hvis det alene skyldes den erhvervsdrivendes forhold, at ydelsen ikke leveres, og forbrugeren ikke har haft nogen nytte af ydelsen. Byrdefulde vilkår, der ikke har været genstand for individuel behandling, skal være fremhævet på en klar og tydelig måde for at kunne anses for vedtaget mellem parterne.

Selskabet havde ikke taget et tilstrækkeligt tydeligt formidlerforbehold på dets hjemmeside, idet forbeholdet ikke blev præsenteret for forbrugeren i forbindelse med bookingforløbet og alene fremgik af selskabets vilkår og betingelser, uden særlig fremhævning.

Konsekvensen heraf var, at formidleren var forbrugerens rette aftalepart. Da flyrejsen blev aflyst, og da dette ikke skyldtes forbrugerens forhold, havde forbrugeren som udgangspunkt krav på fuld refusion af købesummen for flybilletterne. Ønskede formidleren at opkræve et gebyr for at søge om refusion ved flyselskabet på vegne af forbrugeren, var der tale om et byrdefuldt vilkår, da det strider imod udgangspunktet om fuld refusion ved misligholdelse. Vilkåret fremgik på s. 3 af selskabets aftalevilkår uden særlig fremhævning, og var derfor ikke tydeligt fremhævet for forbrugeren. Vilkåret kunne derfor ikke anses for værende vedtaget mellem parterne.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at det var i strid med markedsføringslovens § 3 om god skik, at formidleren af flybilletter ikke refunderede det fulde beløb for flybilletterne til forbrugere, når afgangene blev aflyst af flyselskaberne.