Afgørelse

Sagsnummer
23/03850

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Informationsmateriale med tilbud om fjernvarme kunne lovligt omdeles til adresser tilmeldt en ”Nej tak”-ordning

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at informationsmateriale med tilbud om fjernvarme til husstande lovligt kunne omdeles, da formålet med materialet var at give information af samfundsmæssig interesse.

Et forsyningsselskab ønskede at husstandsomdele informationsmateriale med tilbud om fjernvarme og henviste til, at der var tale om nødvendig information af almen samfundsmæssig interesse, og at materialet derfor kunne omdeles, uanset om adressen var tilmeldt en af de to ”Nej tak”-ordninger, henholdsvis ”Reklamer – nej tak” og ”Reklamer og ugeaviser – nej tak”.

Det følger af markedsføringslovens § 3, stk. 1, at erhvervsdrivende skal handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

”Nej tak”-ordningerne, henholdsvis ”Reklamer – nej tak” og ”Reklamer og ugeaviser – nej tak”, er reguleret i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn af 1. januar 2017.

Husstande kan kun takke nej til forsendelser, som er omfattet af markedsføringslovens anvendelsesområde. Markedsføringsloven finder anvendelse på erhvervsvirksomhed, der omfatter alle handlinger foretaget i erhvervsøjemed.

Forsendelser, der ikke har karakter af en erhvervsmæssig aktivitet, men som udgør nødvendig information af almen samfundsmæssig interesse, er undtaget fra forbuddet mod omdeling af forsendelser til husstande, der er tilmeldt en ”Nej tak”-ordning. Der kan fx være tale om information fra kommunale eller private vandværker om lukning for vandet i en periode.

På baggrund af forsyningsselskabets oplysninger, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at formålet med informationsmaterialet var at give information af samfundsmæssig interesse. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at fjernvarmen blev tilbudt til den pris, som det kostede at levere fjernvarme, at udrulning af fjernvarme krævede høj tilslutning fra borgere og at tilbud om fjernvarme havde samfundsmæssig interesse, da staten ønskede at skifte fra brug af gas til fjernvarme.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne informationsmaterialet derfor lovligt omdeles, uanset om adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.