Afgørelse

Sagsnummer
19/13446

Lovgivning

  • 3, stk. 1
  • 6
  • § 38 c
  • § 36

Løbehjulsudlejningsvirksomhed ændrede deres vilkår om dataindsamling og databehandling efter henvendelse fra Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var i strid med forbuddet mod vildledende udeladelser, at en løbehjulsudlejningsvirksomhed ikke oplyste, at brug af tjenesten indebar indsamling af data om forbrugeren, inden forbrugeren downloadede virksomhedens app. Det var endvidere i strid med aftalelovens regler om forbrugeraftaler samt god markedsføringsskik, at virksomheden betingede brug af virksomhedens tjeneste af, at få forbrugerens tilladelse til at indsamle og behandle oplysninger, som ikke var nødvendige for virksomhedens levering af tjenesten.

En løbehjulsudlejningsvirksomhed havde ikke givet forudgående oplysning om, at det var en betingelse for brug af tjenesten, at forbrugeren skulle give virksomheden adgang til at indsamle, bruge, modtage og videregive visse personoplysninger, herunder placeringsoplysninger, profiloplysninger og vennelister fra fx Facebook, analytiske oplysninger om forbrugere og oplysninger om forbrugerne fra tredjepartspartner.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at indsamling af de ovenfor nævnte data er væsentlige oplysninger, som er afgørende for forbrugernes mulighed for at træffe en informeret beslutning om at downloade virksomhedens app og oprette sig som bruger af appen, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden havde undladt væsentlige oplysninger i strid med markedsføringsloven § 6, stk. 1, ved ikke at oplyse om indsamling af data om forbrugerne.

Den omstændighed, at forbrugerne kunne tilgå virksomhedens Databeskyttelseserklæring ved at følge et link i enten Appstore eller Google Play, og at dette link kunne tilgås af forbrugeren inden forbrugeren accepterede Databeskyttelseserklæringen, ændrede ikke på Forbrugerombudsmandens vurdering. Da der er tale om væsentlige oplysninger, er det ikke tilstrækkeligt, at disse alene fremgår af et link.

Forbrugerombudsmanden har ikke tidligere tilkendegivet, at manglende oplysninger om indsamling af data om forbrugerne inden download af en app kan være en vildledende udeladelse af væsentlige oplysninger i henhold til markedsføringslovens § 6, stk. 1, hvorfor Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 1, over for virksomheden.

Virksomhedens databeskyttelseserklæring indeholdt endvidere vilkår om indsamling, brug, videregivelse, dele eller anden form for behandling af personoplysninger. Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at Databeskyttelseserklæringen ikke var tilstrækkelig klar omkring, hvilke oplysninger der blev indsamlet, og til hvem disse eventuelt blev givet videre.

Det kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være urimeligt, hvis en virksomhed betinger anvendelsen af sine tjenester med at virksomheden må behandle oplysninger om forbrugeren, som ikke er nødvendige for, at virksomheden kan levere sine tjenester til forbrugeren.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det ikke var nødvendigt for, at virksomheden kunne levere sin tjeneste til forbrugeren, at virksomheden og/eller tredjemand skulle behandle forbrugerens placeringsoplysninger, profiloplysninger og vennelister fra fx Facebook, analytiske oplysninger om forbrugere og oplysninger om forbrugerne fra tredjepartspartner.

Afgørende for denne vurdering var blandet andet, at det fremgik af virksomhedens Databeskyttelseserklæring, at virksomheden indsamlede placeringsoplysninger direkte fra de udlejede løbehjul, hvorfor det var unødvendigt at indhente forbrugerens placeringsoplysninger.

Herudover indeholdt virksomhedens Databeskyttelseserklæring et vilkår om, at virksomheden ensidigt kunne ændre databeskyttelseserklæringen ”fra tid til anden”. Efter Forbrugerombudsmanden opfattelse gav dette ændringsvilkår virksomheden en ubegrænset adgang til at foretage ændringer i aftalevilkårene.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomhedens Databeskyttelseserklæring indeholdt vilkår, som bevirkede en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugerne. Hertil kom, at forbrugerne ikke kunne vurdere vilkårenes omfang ud fra klare og forståelige kriterier eller forudsige vilkårenes konsekvenser for aftaleforholdet. Vilkårene opfyldte derfor ikke gennemsigtighedskravet i aftalelovens § 38 b, stk. 2.

Det var derfor Forbrugerombudsmanden vurdering, at det ville være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre aftalevilkårene i Databeskyttelseserklæringen gældende, hvorfor aftalevilkårene skulle tilsidesættes efter aftalelovens § 38 c, stk. 1, jf. § 36. Anvendelsen af et sådant urimeligt aftalevilkår vil efter Forbrugerombudsmandens opfattelse desuden være i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Foranlediget af Forbrugerombudsmandens brev tilrettede virksomheden deres Databeskyttelseserklæring i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vurdering. Bl.a. fjernede virksomheden de urimelige aftalevilkår om indsamling, behandling og videregivelse af data.