Afgørelse

Sagsnummer
19/16805

Lovgivning

  • 1
  • 3, stk. 1
  • 6
  • 9

Det var i strid med god markedsføringsskik, at 13-årig reklamerede på sin YouTube-kanal

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en far havde overtrådt markedsføringsloven ved at være ansvarlig for reklame på en YouTube-kanal i sønnens navn.

En far havde overtrådt god markedsføringsskik, da hans søn på 13 år havde reklameret for en virksomhed på en YouTube-kanal i sønnens navn, som faren ejede, administrerede og overvågede. Kanalen havde over 50.000 følgere og havde også mindreårige følgere.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at der var postet indhold på kanalen i erhvervsøjemed, da faren eller sønnen havde fået fordel af at poste indholdet. Det pågældende indhold var derfor omfattet af markedsføringsloven. Desuden fastslog Forbrugerombudsmanden, at det var faren, som havde ansvaret for det kommercielle indhold på YouTube-kanalen.

Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik. Det følger af markedsføringslovens § 3, stk. 1. Hvis erhvervsdrivendes markedsføring retter sig mod børn og unge, skal markedsføringen være udformet med særlig hensyntagen til denne målgruppes naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 2.

Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringsloven bør virksomheder være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring.

Det fremgår desuden af Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2014 om børn, unge og markedsføring, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge i deres markedsførings- og salgsarbejde (afsnit 3.11.).

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheders brug af børn til markedsføring på børnenes profiler på sociale medier er en pågående markedsføringsform, der udnytter børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, og at det derfor er i strid med god markedsføringsskik, hvis virksomheder benytter børn under 15 år til markedsføring på børnenes profiler på sociale medier.

Forbrugerombudsmanden vurderede endvidere, at det også er i strid med god markedsføringsskik, hvis forældre til børn under 15 år indgår aftaler med virksomheder om markedsføring på deres børns sociale profiler, som børnene efterfølgende reklamerer for.

Derudover indeholdt en af videoerne på YouTube-kanalen efter Forbrugerombudsmandens opfattelse direkte købsopfordringer til børn. Det var i strid med markedsføringslovens § 9 sammenholdt med pkt. 28 i bilag 1 til markedsføringsloven, hvorefter det er ulovligt, hvis en reklame direkte opfordrer børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe de produkter til dem, som reklamen vedrører.

Endelig vurderede Forbrugerombudsmanden, at videoen indeholdt reklame, uden at det fremgik tydeligt, hvilket var i strid med forbuddet mod skjult reklame i markedsføringslovens § 6, stk. 4.