Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11130/5-32

Lovgivning

  • 1

Sponsorering af sportsanlæg på skole

Virksomheder sponsorerede et sportsanlæg på en skole med bandereklamer. Forbrugerombudsmanden bad skolen om at tage reklamerne ned, men udtalte samtidig, at erhvervsdrivende ikke er afskåret fra at yde støtte til fx en skole, hvis dette fx sker under iagttagelse af Forbrugerombudsmandens vejledning.

Flere virksomheder har støttet etableringen af en multibane i skolegården på Sundskolen. Samtidig har de fået en bandereklame på 1 x 1 meter på multibanens bande.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at markedsføring som udgangspunkt ikke må finde sted på skoler, daginstitutioner og lignende steder, hvor unge færdes i dagligdagen jf. markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Derfor har Forbrugerombudsmanden rettet henvendelse til nævnte virksomheder og bedt dem foranledige, at bandereklamerne på Sundskolen bliver taget ned.

Erhvervsdrivende er ikke afskåret fra at yde støtte til fx en skole. Dette kan ske under iagttagelse af principperne i Forbrugerombudsmandens vejledning "Børn, unge og markedsføring". Det betyder fx, at sponsor i forhold til eleverne i mindst muligt omfang må blive synliggjort. I forhold til omverdenen udenfor skolen er sponsor derimod ikke afskåret fra fx at synliggøre sponsoratet i virksomhedens annoncer, dog efter aftale med den pågældende skole.

Forbrugerombudsmandens brev af 13. maj 2004 til virksomhederne

13. maj 2004

Virksomheder sponsorerer sportsanlæg på skole - reklamerer på skolen for sponsorer

Forbrugerombudsmanden har erfaret, at Sundskolen har fået støtte fra erhvervsdrivende i lokalområdet til etablering af en multibane i skolegården. De virksomheder som yder støtter, får en bandereklame på 1 x1 meter på multibanens bande.

Sundskolen har overfor Forbrugerombudsmanden redegjort for initiativet jf. vedlagte kopi af skolens brev til Forbrugerombudsmanden.

Vi har følgende bemærkninger:

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende bør vise særlige hensyn, når markedsføring retter sig mod børn og unge, fordi børn og unge er nemt påvirkelige og mangler erfaring og kritisk sans. Derfor må markedsføring som udgangspunkt ikke finde sted i skoler, i daginstitutioner og lignende steder, hvor unge færdes i dagligdagen. Der henvises i det hele til markedsføringslovens §1 om god markedsføringsskik og til Forbrugerombudsmandens vejledning "Børn, unge, markedsføring", der vedlægges til Deres orientering.

Markedsføringsloven gælder i forhold til private erhvervsvirksomhed og ikke i forhold til skoler og deres ledelse. Det betyder efter vores opfattelse, at erhvervsdrivende, hvis de fx får et tilbud fra en skole om bandereklamer i skolegården, hvor børn og unge dagligt færdes, må afslå tilbuddet om bandereklamer under henvisning til, at det er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §1 at opsætte reklamer på en skole.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at dette ikke indebærer, at erhvervsdrivende er afskåret fra at yde støtte til fx en skole under forudsætning af, at principperne i nævnte vejledning bliver iagttaget. Det betyder, at sponsor i forhold til eleverne i mindst muligt omfang må bliver synliggjort. I forhold til omverdenen udenfor skolen er sponsor derimod ikke afskåret fra fx at synliggøre sponsoratet i virksomhedens annoncer, dog efter aftale med den pågældende skole.

Vi skal på denne baggrund bede Dem om at foranledige, at Deres bandereklame på Sundskolen bliver taget ned.

Alle sponsorer til multibanen har dags dato fået denne opfordring. Kopi af brevet er samtidig sendt til Sundskolen til orientering.

Med venlig hilsen

På Forbrugerombudsmandens vegne

Birgitte Wested

Fuldmægtig, cand.jur.