Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2006-11133/5-125

Lovgivning

  • 15

Ikke grundlag for kritik af betalingsgebyr

Forbrugerombudsmanden har vurderet TDC´s abonnementsvilkår og varslingsprocedurer i forbindelse med indførelsen af et nyt betalingsgebyr i 2006. Dette er gjort i lyset af den nye gebyrregel i markedsføringsloven og almindelige aftaleretlige principper.

TDC ændrede pr. 1. oktober 2006 sine abonnementsvilkår og indførte i den forbindelse et betalingsgebyr på 29 kr. for kunder, som ikke betalte via BetalingsService.

Forbrugerombudsmanden har ikke umiddelbart fundet grundlag for at kritisere ændringen i abonnementsaftalen. Forbrugerombudsmanden har dog meddelt TDC, at Forbrugerombudsmanden vil påbegynde et udredningsarbejdet om den ny gebyrbestemmelse i markedsføringsloven for nærmere at fastlægge rækkevidden af bestemmelsen. Dette arbejde kan betyde, at Forbrugerombudsmanden senere vil se nærmere på bl.a. teleselskabernes aftaler.

Ved vurderingen af den konkrete vilkårsændring i 2006 har Forbrugerombudsmanden navnlig lagt vægt på, at selskabet efter sine abonnementsvilkår har adgang til at ændre i vilkår og priser, at der har været sendt en varsling med en rimelig frist til ændringernes ikrafttræden, og at varslingen er sket skriftligt til de enkelte abonnenter med oplysning om muligheden for at opsige aftalen.

Til baggrund

Teleankenævnet har ved afgørelse af 22. december 2006 afgjort en konkret klage vedrørende samme forhold. Nævnet gav ikke klageren i sagen medhold i sagen. Se afgørelsen på Teleankenævnets hjemmeside, www.teleanke.dk

Forbrugerombudsmandens brev til TDC

TDC A/S
Juridisk Afdeling
Nørregade 21
0900 København C

19. januar 2007
Sag 11133/5-125 SI/SI

Forbrugerombudsmanden har i anledning af TDC´s indførelse af et betalingsgebyr i efteråret 2006 under henvisning til reglerne i markedsføringsloven, herunder § 15, anmodet selskabet om en redegørelse for den skete gebyropkrævning.

Markedsføringslovens § 15 har følgende formulering:

”Såfremt størrelsen eller opkrævningen af et gebyr, jf. § 13, stk. 5, der ikke er reguleret ved lov, i et løbende kontraktforhold kan ændres til ugunst for forbrugeren, skal betingelserne herfor være klart fremhævet i kontrakten.

Stk. 2. Ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold skal altid varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren.

Stk. 3. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt forbrugeren har ret til at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen, samt under hvilke betingelser forbrugeren kan opsige aftalen.”

Selskabet har i brev af 7. december 2006 nærmere redegjort for TDC´s indførelse af et betalingsgebyr.

Det fremgår af redegørelsen, at selskabet i perioden 1. juni til 31. august 2006 har varslet en ændring af alle TDC Totalløsninger A/S´s abonnementsvilkår, hvorefter privatkunder og enkeltmandsvirksomheder skal betale via BetalingsService. Vilkårsændringen omfatter også indførelsen af et betalingsgebyr på 29 kr. for kunder, som ikke ønsker enten at betale via BetalingsService eller at modtage regningen via e-Boks. Vilkårsændringen har virkning fra 1. oktober 2006.

I forhold til eksisterende kunder er ændringen varslet via regningsindlæg.

Det er fremhævet, at varslingen er sket efter gældende regler i telelovgivningen og markedsføringsloven om varsling af vilkårsændringer og indførelsen af gebyrer (udbudsbekendtgørelsens § 7, markedsføringslovens § 15, stk. 3, samt pkt. 5.2 i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god skik på teleområdet). Endvidere er ændringen i overensstemmelse med pkt. 19 i TDC´s abonnementsvilkår sket med et varsel på mindst 1 måned.

Da der efter TDC´s vurdering er tale om en væsentlig ændring af aftalerne, er varslet sket ved individuel meddelelse til hver enkelt af de berørte kunder.

I varslingsmeddelelsen er der i overensstemmende med de gældende regler i telelovgivningen og markedsføringsloven, herunder Forbrugerombudsmandens retningslinjer, givet oplysninger om kundens mulighed for at opsige aftalen.

Forbrugerombudsmandens vurdering af indførelsen af betalingsgebyret har primært haft til hensigt at vurdere gebyret i forhold til markedsføringsloven regler samt almindelige aftaleretlige principper, herunder om TDC har haft aftaleretlig hjemmel for indførelsen af et nyt gebyr.

Særligt omkring markedsføringslovens nye bestemmelse om gebyrer, § 15, skal bemærkes, at Forbrugerombudsmanden agter at igangsætte et udredningsarbejde om den nærmere forståelse af denne bestemmelse. I den forbindelse agter Forbrugerombudsmandens at inddrage relevante organisationer i nødvendigt omfang.

Uanset dette forestående arbejde vil Forbrugerombudsmanden imidlertid påtale og om nødvendigt retsforfølge klare overtrædelser af bestemmelsen.

Forbrugerombudsmanden har noteret sig, at selskabet har henvist til de dagældende abonnementsvilkårs pkt. 19, hvorefter selskabet bl.a. har kunnet ændre abonnementsvilkårene, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned.

Efter de samme abonnementsvilkårs pkt. 11, Priser, fastsætter TDC priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. TDC opkræver i henhold hertil oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan opkræves specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatordninger kan fås ved henvendelse til TDC.

Forbrugerombudsmanden lægger ved sin vurdering af den konkrete ændring i aftalerne vægt på, at abonnementsvilkårene giver selskabet adgang til at ændre i vilkår og priser, at den konkrete ændring er sket med et rimeligt varsel, at varslingen er sket individuelt til hver enkelt kunde, og at der er givet information om mulighederne for at opsige aftalen.

Under henvisning hertil finder Forbrugerombudsmanden ikke umiddelbart grundlag for at foretage videre.

Vi vil imidlertid i relation til markedsføringslovens § 15 og dennes nærmere forståelse, forbeholde os ret til at vende tilbage til udformningen af selskabets abonnementsvilkår om priser, afgifter og gebyrer i lyset af resultatet af det forestående udredningsarbejde om denne bestemmelse. Dette gælder navnlig i relation til spørgsmålet, om hvorvidt teleselskabers opkrævning af gebyrer er reguleret i anden lovgivning, jf. 15, stk. 1, om betingelserne for ændringer i gebyrer er tilstrækkeligt klart beskrevet i abonnementsvilkårene, og om hvilke priser, afgifter e.l., som i givet fald kan siges at være reguleret af § 15.

Dette brev vil blive lagt på www.forbrugerombudsmanden.dk

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Søren Iversen
Specialkonsulent