Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/02906

Lovgivning

  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 25 26

Aftale om vejhjælp må ikke automatisk fornys

Efter henvendelse fra Forbrugerombudsmanden ophørte et selskab med automatisk at forlænge sine kontrakter efter udløbet af uopsigelighedsperioden med en ny bindingsperiode. Forbrugerombudsmanden indskærpede, at det skulle fremstå helt tydeligt for forbrugerne, at det var frivilligt at indgå en ny aftale.

Sagen omhandlede et selskab, der bl.a. udbyder redningstjeneste.

Af abonnementsbetingelserne for privatabonnenter fremgik det umiddelbart, at abonnementet automatisk blev fornyet hvert år med tilhørende ny bindingsperiode.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke kan aftales, at et løbende kontraktforhold - efter udløbet af uopsigelighedsperioden - automatisk forlænges med en ny uopsigelighedsperiode, jf. forbrugeraftalelovens § 25 og markedsføringslovens § 1.

Forbrugerombudsmanden rettede derfor i sagens anledning henvendelse til selskabet, der nu har ændret deres abonnementsbetingelser, således at abonnementerne fremover vil blive gjort klart opmærksomme på, at de skal indgå en ny aftale hvert år for fortsat at få hjælp, hvis bilen går i stykker.

Det fremgår således nu af selskabets abonnementsbetingelser, at et abonnement er tidsbegrænset, idet et abonnement er gældende for 12 måneder af gangen, hvorefter abonnementet automatisk ophører, medmindre det nytegnes ved fornyet betaling for den kommende 12 måneders abonnementsperiode.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet overfor selskabet, at det er helt afgørende, at forbrugerne ved, hvad de binder sig til, og at forbrugerne ikke blot skal præsenteres for et girokort til betaling, når den nuværende aftale er ved at udløbe. Det skal kommunikeres klart og tydeligt, at det er frivilligt, om man ønsker at indgå en ny aftale med en ny bindingsperiode til følge.

(NB: Denne afgørelse er truffet, da forbrugeraftalelovens § 25, som den var formuleret ved lov nr. 451/2004, var gældende. Loven er senere ændret således, at aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, der indgås eller forlænges efter den 1. januar 2010, som hovedregel kan opsiges med 1 måneds varsel, når der er gået 5 måneder efter, at aftalen blev indgået. Der er visse undtagelser til reglen. Læs mere om opsigelse og bindingsperioder under markedsføringsloven i praksis.)