Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994-203/5-220, 1996-203/5-5

Lovgivning

  • 1

Forsikringstagere skulle oplyse CPR-nummer til forsikringsselskab i forbindelse med ny tarifering af bilforsikring

Forsikringstager skulle oplyse CPR-nummer for at undgå præmiestigning. Forbrugerombudsmanden opfordrede forsikringsselskabet til at ændre sin praksis, således det var tilstrækkeligt, at kunderne oplyste deres alder. Der var dog intet til hinder for, at forsikringsselskabet krævede en anden form for dokumentation.

Et forsikringsselskab ændrede forsikringsbetingelserne for bilforsikring ved bl.a. at indføre tariffer, der baseredes på forsikringstagers alder, bopæl samt bilfabrikat. I den forbindelse bad selskabet forsikringstagerne om at oplyse CPR-nummer. Flere forsikringstagere ønskede ikke at oplyse dette og klagede til Forbrugerombudsmanden, idet manglende oplysning førte til betydelige præmieforhøjelser.

Forbrugerombudsmanden bad Registertilsynet bedømme sagen i medfør af registerlovgivningen.Registertilsynet udtalte, at forsikringsselskabets registrering af personnummer i forbindelse med administrationen af motorkøretøjsforsikringer ikke er i strid med lov om private registre § 4a, stk. 1, jf. § 3, stk. 2.Efter at have modtaget Registertilsynets udtalelse meddelte Forbrugerombudsmanden forsikringsselskabet, at det efter hans opfattelse er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at manglende oplysning om CPR-nummer får så vidtgående økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne, som det var tilfældet i den konkrete sag.

Forbrugerombudsmanden opfordrede forsikringsselskabet til at ændre sin praksis således, at de kunder, der ikke vil oplyse CPR-nummer, får mulighed for at tegne motorkøretøjsforsikring til normal præmie, forudsat at de oplyser deres alder.

Forbrugerombudsmanden havde ingen indvendinger imod, at selskabet kræver dokumentation for forsikringstagers alder, samt at der i forsikringsbestemmelserne indføres hjemmel til at afkræve forsikringstageren de ekstra udgifter i forbindelse med manglende anmeldelse af adresseskrift, som ordningen medfører.

Forsikringsselskabet bekræftede overfor Forbrugerombudsmanden, at det ville indrette markedsføringen efter anvisningerne, således at selskabet fremover ikke ville opkræve 100% ekstra præmie for manglende oplysning om CPR-nummer. (1994-203/5-220 og 1996-203/5-5)

Juridisk Årbog 1996, side 46-47