Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • 1

Generelt om klubsalg

På denne side udtaler Forbrugerombudsmanden sig generelt om medlems- og abonnementsbetingelser for fx bogklubber.

Forbrugerombudsmanden får løbende mange telefoniske henvendelser og en del skriftlige henvendelser, der vedrører medlemskab af bog- og musikklubber og de dertil knyttede medlems-/abonnementsbetingelser. 

Disse klubber fungerer typisk ved, at medlemmerne en gang hver måned får tilsendt månedens bog eller plade/bånd/CD. I følge medlemsbetingelserne har medlemmet mulighed for på en nærmere angiven måde inden for en nærmere angiven periode at afbestille månedens tilbud. 

Der er her tale om et eksempel på "negativ accept" eller en "negativ salgsmetode", idet medlemmet automatisk får tilsendt månedens tilbud uden udtrykkelig bestilling/accept hver gang. 

Som udgangspunkt er "negative salgsmetoder" i strid med god markedsføringsskik jfr. markedsføringslovens § 1. Fremsendelse af månedens tilbud i de nævnte klubber jfr. ovenfor er imidlertid ikke i strid med markedsføringsloven, såfremt fremgangsmåden beskrives klart og tydeligt i markedsføringsmaterialet for klubben samt i klubbetingelserne. 

Mange af de henvendelser Forbrugerombudsmanden får vedrørende klubberne skyldes ofte, at medlemsbetingelserne ikke er tilstrækkeligt klart formuleret, således at forbrugerne ikke forstår eller misforstår betingelserne herunder de forpligtelser, der er forbundet med medlemskabet. 

En del henvendelser drejer sig om medlemmer, der har returneret det modtagne til klubben, enten fordi det er behæftet med en mangel eller fordi medlemmet i følge medlemsaftalen har returret, og hvor klubben alligevel sender en opkrævning på det, der er returneret. Klubben forklarer over for medlemmet, at den ikke har modtaget noget retur. I disse tilfælde er det medlemmet, der har bevisbyrden for, at der er foretaget en returnering. Forbrugere bør altid ved returnering af en vare sikre sig kvittering på posthuset for afsendelsen. 

Ved udmeldelse af en klub har medlemmet bevisbyrden for udmeldelsen. Dette indebærer, at det er hensigtsmæssigt at klubmedlemmerne opbevarer en kopi af udmeldelsesskrivelsen, der bør fremsendes anbefalet. 

Medlemmet skal være opmærksom på, at der kan være betingelser knyttet til udmeldelse, f.eks. at medlemmet skal aftage et nærmere angivet antal af klubbens tilbud før udmeldelse kan ske, eller at udmeldelse først kan ske efter en vis periode og med et nærmere angivet varsel. 

Forbrugerombudsmanden har i 1998 udsendt en vejledning i en Kort & Godt-pjece: "Klubsalg og abonnementer".

Forbrugerklagenævnet behandlede i begyndelsen af 1993 mere end 30 klager fra forbrugere, der havde skrevet under på køb af seks årgange af "Årbogen Horisont" samt på et løbende abonnement på årbogen. De seks bøger kostede over 3000 kr. 

Årbogen blev solgt ved dørsalg. Den første årbog blev udleveret samtidig med underskrift af bestillingssedlen. De resterende bøger skulle leveres med en pr. måned, således at alle 6 bøger ville være leveret efter et halvt år ved rettidig betaling i henhold til bestillingssedlens betalingsbetingelser. 

Det fremgik af bestillingssedlen, at købers underskrift samtidig var kvittering for modtagelsen af første bog (første levering) samt for modtagelsen af en blanket vedrørende fortrydelsesretten. Denne blanket opfyldte kravet i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 887 af 23. december 1987, § 2, således at køber fik en fortrydelsesfrist på en uge fra den første levering. 

Et betydeligt antal klagere hævdede, at sælgerne mundtligt havde misinformeret med hensyn til betingelserne for bestilling af "Årbogen Horisont". Sælgerne skulle f.eks. i en del af sagerne have givet forkerte oplysninger om prisen, i andre om omfanget af aftalen. Flere klagere havde fået opfattelsen af, at de ikke var forpligtet til at købe et bestemt antal årbøger, således at de til en hver tid kunne stoppe leveringen af årbogen. 

Forlaget, der udgiver og sælger bøgerne, benægtede, at sælgerne skulle have givet forkerte informationer og henviste til betingelserne i bestillingssedlen. 

Forbrugerklagenævnet udtalte, at da parterne havde meddelt modstridende oplysninger, kunne det ikke uden yderligere bevisførelse afgøres, om forlagets sælgere havde misinformeret klagerne. Da den nødvendige bevisførelse ikke kunne ske ved nævnet, fandt nævnet spørgsmålet uegnet til behandling jf. § 7, stk. 3, jf. stk. 1, i lov om Forbrugerklagenævnet og afviste sagerne. 

Nævnet fandt dog - i anledning af det store antal klagesager - anledning til at bemærke, at det var uheldigt, at forlaget koblede købs- og abonnementsaftalen sammen. Det giver en uklarhed, som bliver forstærket, hvis sælgeren kommer med misvisende udtalelser. Dette måtte efter nævnets opfattelse føre til, at forlaget under en eventuel retssag bevismæssigt må bære risikoen for mulige fejlinformationer i forbindelse med bestillingssedlens underskrivelse. 

Nævnet bemærkede videre, at bestillingssedlens passus om, at "Forlaget godkender ikke andre vilkår end dem, der er trykt i bestillingssedlen", er alt for vidtgående overfor køberen i relation til, hvorvidt forlagets sælgere har overskredet de dem givne beføjelser.
Juridisk Årbog 1993-1994, side 61-62