Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1993-202/5-34

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Beregning af indfrielsesbeløbet på et pantebrev

Atypiske indfrielsesvilkår om beregningen af den kapitaliserede værdi skulle fremgå klart og tydeligt af indfrielsesbestemmelsen i såvel pantebrevet som vilkårene.

Beregning af indfrielsesbeløbet på et pantebrev. Krav om betaling af administrations- og risikotillæg

En pensionskasse anvendte en beregningsmetode for indfrielsesbeløbet på et pantebrev, der bevirkede, at debitor ved indfrielse i utide skulle betale den kapitaliserede værdi af også administrations- og risikotillæg. 

Ifølge pantebrevet skulle debitor ved indfrielse betale den kapitaliserede værdi af de fremtidige ydelser, beregnet på grundlag af den effektive lånerente på indfrielsestidspunktet. 

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse måtte den anvendte beregningsmetode for indfrielsesbeløbet være stærkt overraskende for pantebrevsdebitor, idet en debitor ved indfrielse af en gældsforpligtelse normalt kan forvente, at løbende gebyrer til administration bortfalder, jf. princippet i kreditaftaleloven § 27. 

Da der således var tale om et for forbrugeren uventet vilkår, måtte det i hvert fald kræves, at det klart og tydeligt fremgik af indfrielsesbestemmelsen i såvel pantebrevet som vilkårene, at der ved beregningen af den kapitaliserede værdi også indgik fremtidige administrations- og risikotillæg. Som indfrielsesvilkåret var udfærdiget i pantebrevet og i vilkårene, fandt Forbrugerombudsmanden ikke, at dette krav var opfyldt, idet det blot var anført, at debitor skulle betale den kapitaliserede værdi af de resterende/fremtidige ydelser, uden at det samtidig blev oplyst, at de fremtidige ydelser ud over renter og afdrag også omfattede administrations- og risikotillæg. 

Forbrugerombudsmanden bemærkede samtidig, at han ikke på det foreliggende grundlag ville udelukke, at selve beregningmetoden kunne være i strid med god markedsføringsskik, men at han under hensyntagen til, at der kun var modtaget en enkelt klage vedrørende den anvendte beregningsmetode, ikke agtede at forfølge dette spørgsmål yderligere. (1993-202/5-34)
Juridisk Årbog 1993-1994, side 55