Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-361/5-5

Lovgivning

  • 1
  • 25 26
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Standardkontrakter om vagt- og sikkerhedstjeneste

Efter gennemgang af standardkontrakterne der blev benyttet af de tre største udbydere inden for vagt- og sikkerhedstjenester, henstillede Forbrugerombudsmanden til, at vilkårene vedrørende prisregulering, opsigelse, fortrydelsesret og ansvarsbegrænsning blev ændret.

Standardkontrakter om vagt- og sikkerhedstjeneste

Forbrugerombudsmanden har gennemgået vilkårene i de standardkontrakter, der anvendes af de tre store udbydere på det danske marked af tyverialarmer med tilknyttet vagtabonnement, og har henstillet til firmaerne, at man ændrede kontrakterne på en række punkter.

Ydelsernes specielle karakter rejste nogle særlige problemer i relation til markedsføringsloven, hvoraf følgende skal nævnes som de væsentligste:

Prisregulering i abonnementets løbetid

Det kan i langvarige kontraktsforhold som de omhandlede ikke ubetinget anses for urimeligt eller i strid med markedsføringsloven, at firmaet forbeholder sig ret til med et rimeligt varsel at forhøje abonnementsvederlaget i kontraktens løbetid.

Spørgsmålet om prisregulering må imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i disse specielle kontrakter ses i sammenhæng med, at forbrugeren i forbindelse med alarmanlæggets etablering har foretaget en ikke ubetydelig investering, som ikke i rimeligt omfang vil komme vedkommende til nytte, hvis omkostningerne ved at fortsætte abonnementet efter en kort periode bliver væsentlig større end forudsat som følge af upåregnelige og ukontrollable stigninger i abonnementsvederlaget.

I det omfang betjeningen af alarmanlægget ikke kan overføres fra en udbyder til en anden, binder investeringen reelt forbrugeren til den udbyder, der oprindelig er kontraheret med, hvorfor konkurrencen er sat ud af funktion.

Forbrugerombudsmanden har derfor over for firmaerne givet udtryk for den opfattelse, at en rimelig afvejning af parternes interesser må medføre, at abonnementsvederlaget i en længere periode efter kontraktens indgåelse kun bør kunne reguleres efter objektive, kontrollerbare kriterier som fx nettoprisindekset. Periodens længde bør afhænge af størrelsen af det løbende abonnementsvederlag sammenholdt med det beløb, forbrugeren har betalt i etableringsomkostninger, men den bør under alle omstændigheder være på mindst 3 år.

Opsigelse

Abonnementsaftaler vedrørende vagt- og sikkerhedstjenester er omfattet af reglen i § 14, stk. 1 (nu § 25, stk. 1), i lov om visse forbrugeraftaler. Forbrugeren er i medfør af denne bestemmelse efter ni måneder berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel til et hvilket som helst tidspunkt. Reglen kan ikke fraviges til skade for forbrugeren, og kontraktsvilkår, hvorefter opsigelse kun kan ske til udgangen af en abonnementsperiode eller et kvartal, vil derfor uden videre kunne tilsidesættes, ligesom de vil være i strid med markedsføringslovens § 1.

Det forhold, at bestemmelserne om forbrugerens opsigelsesadgang ikke kan fraviges til skade for forbrugeren, hindrer ikke, at firmaet forpligter sig til at være bundet i en længere periode. Også dette spørgsmål skal ses i relation til den investering, forbrugeren har foretaget i forbindelse med anlæggets etablering, og som han bør have rimelig sikkerhed for at få fordel af. Forbrugerombudsmanden har derfor henstillet, at firmaerne binder sig til ikke at opsige kontrakten i en længere periode, med mindre der foreligger væsentlig misligholdelse fra forbrugerens side.

Endelig har Forbrugerombudsmanden givet udtryk for den opfattelse, at det ikke er stemmende med god markedsføringsskik, hvis forbrugerens frie opsigelsesadgang gøres illusorisk ved, at der pålægges ham et nedtagningsgebyr eller andre omkostninger af betydning i forbindelse med kontraktens ophør.

Ansvarsbegrænsninger

Kontraktvilkår, som begrænser det erstatningsansvar, der påhviler firmaerne efter dansk rets almindelige erstatningsregel, culpareglen, kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i forbrugerforhold anses for stemmende med god markedsføringsskik. Ikke alene tab, der påføres forbrugeren af firmaet ved forsæt eller grov uagtsomhed, men også tab, der skyldes simpel uagtsomhed, bør derfor være omfattet af firmaets erstatningsansvar. (1998-361/5-5)

(NB: Forbrugeraftalelovens § 25, som den var formuleret ved lov nr. 451/2004, er blevet ændret. Loven er  ændret således, at aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, der indgås eller forlænges efter den 1. januar 2010, som hovedregel kan opsiges med 1 måneds varsel, når der er gået 5 måneder efter, at aftalen blev indgået. Der er visse undtagelser til reglen. Læs mere om opsigelse og bindingsperioder under markedsføringsloven i praksis.)