Afgørelse

Sagsnummer
20/07921

Lovgivning

  • 5
  • 6

Forhåndsbesked om virksomheders markedsføring med grøn strøm

Forbrugerombudsmanden udtalte, at virksomheder, hvis elforbrug er 100 % dækket af oprindelsesgarantier, som dokumenterer, at der er produceret en tilsvarende mængde strøm fra vedvarende energikilder, kan markedsføre sig over for forbrugerne med, at virksomheden er dækket af grøn strøm.

Et energiselskab, som solgte strøm fra vedvarende energikilder, ønskede at indgå partnerskaber med andre virksomheder (ikke-energiselskaber), hvor de pågældende virksomheder indgik en aftale med energiselskabet som deres elleverandør. De virksomheder, som havde indgået en aftale med energiselskabet, ønskede herefter at markedsføre sig over for forbrugerne med, at deres strømforbrug var dækket af vedvarende energi (”grøn strøm”). Energiselskabet bad derfor Forbrugerombudsmanden vurdere et påtænkt markedsføringstiltag vedrørende en sådan markedsføring.

Markedsføringstiltaget indebar, at virksomhederne på deres hjemmesider ville benytte udsagnet ”vi er dækket af grøn strøm”. Der ville i tilknytning til udsagnet stå ”Læs mere her.” Ved klik på ”her” ville man blive ledt til en underside, hvor det ville fremgå, at virksomhedens samlede elforbrug i Danmark var dækket af oprindelsesgarantier, som dokumenterede, at der var produceret en tilsvarende mængde strøm fra vedvarende energikilder. Det ville også fremgå, at strømmen i virksomhedens stikkontakter fortsat var fra forskellige energikilder, fordi strøm fra forskellige energikilder blandes i elnettet.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det påtænkte markedsføringsudsagn ”vi er dækket af grøn strøm” med den ledsagende forklaring, var lovlig efter markedsføringsloven, idet Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at virksomheden, som havde indgået aftale med energiselskabet, på basis af oprindelsesgarantier kunne dokumentere, at der var produceret en mængde strøm fra vedvarende energikilder svarende 100 % til den mængde strøm, som virksomheden brugte i sin drift.

Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til sine retningslinjer for elhandleres brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm (https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/55841/elhandleres-brug-af-klimamaessige-udsagn-ved-markedsfoering-af-stroem.pdf). Selvom retningslinjerne ikke finder direkte anvendelse på andre typer virksomheder end energiselskaber, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at retningslinjernes kriterier for, hvornår et elprodukt kan kaldes for ”grønt”, også vil gælde i forhold til ikke-energiselskaber, der ønsker at markedsføre sig med, at de anvender ”grøn strøm” i deres produktion.