Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00351

Lovgivning

  • 1
  • 3

Krav til en markedsføring af elbiler med miljøfortrin

Krav til markedsføring af elbiler som ”miljøvenlige” eller ”CO2-neutrale” og af mere specifikke miljøfortrin som ”0 emission” og ”0 støj”. Det var i strid med god markedsføringsskik at bruge udsagnet ”ingen udledning af CO2 ved brug/under kørsel” som sket, når der ikke blev oplyst om CO2-udledningen fra strømproduktionen.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en pressemeddelelse fra september 2009 om en ny bilmodel, der blev beskrevet som CO2-neutral med udskifteligt batteri og miljøvenlig. Bilmodellen ville blive den første passager-elbil og ville blive lanceret i 2011. Klageren fandt, at en elbils udledning af CO2 beroede på, hvilke energikilder der var anvendt ved produktionen af den el, bilen ville blive opladet med. Der blev videre klaget over en avisannonce, som omtalte elektriske zero-emission biler. Med en stjernemarkering var forklaret: ”ingen støj eller udledning af CO2 og partikler under brug”.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til såvel bilimportøren som det selskab, der stod for infrastrukturen til opladning af elbiler, og som indebar, at elbilerne kunne oplades intelligent under hensyntagen til sikring af el-nettet og med mest mulig energi fra vedvarende energikilder.

Selskabernes hjemmesider blev inddraget under sagen. Selskabet, der varetog infrastrukturen oplyste på sin hjemmeside, at elbilen ikke har noget udstødningsrør og ikke udleder CO2. Videre blev det oplyst, at så længe der blev produceret strøm i kulkraftværkerne, var der en CO2-udledning fra strømproduktionen, som indirekte kunne tilskrives elbilen.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at bruges betegnelsen ”CO2-neutral” generelt som fx et ”CO2 neutralt alternativ til benzinbilen”, skal der foretages en beregning af det samlede udslip af klimagasser fra bilen i hele dens levetid (livscyklus), og det samlede udslip skal være nul, jf. nu punkt 7.3 i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Udsagnet blev anset for ukorrekt, da Forbrugerombudsmanden ikke mente, det var muligt at dokumentere, at det samlede udslip var nul. Udsagnet ses ikke anvendt mere.

Brugen af betegnelsen ”miljøvenlig” uden, at det fremgår klart og tydeligt, hvilke egenskaber ved bilen der giver miljøfortrin, opfattes i almindelighed som en anprisning af bilen i sin helhed. Hører bilen ikke miljømæssigt til blandt de absolut bedste tilsvarende produkter, og kan det ikke godtgøres, at den generelt belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter, vil påstanden kunne vildlede. Der ville skulle være gennemført en vurdering af hele bilens livscyklus.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at selv om pressemeddelelsen var udtryk for markedsføring af visioner og målsætninger, måtte de fritstående, generelle udsagn dokumenteres, når de var anvendt i markedsføringen. Men en sådan dokumentation kunne ikke foreligge på tidspunktet for udsendelsen af pressemeddelelsen, når bilen først blev lanceret i 2011. Der kunne heller ikke foretages en sammenligning til tilsvarende biler produceret år frem i tiden.

Forbrugerombudsmanden fandt herefter, at anvendelsen af de fritstående, generelle udsagn ikke umiddelbart kunne anses for at være i overensstemmelse med markedsføringslovens § 3, stk.1. Imidlertid kunne det spørgsmål rejses, om pressemeddelelsens lancering af biler, der blev påregnet sendt på markedet godt 1 år senere, ville være egnet til at påvirke gennemsnitsforbrugeren til at træffe en økonomisk beslutning eventuelt om køb af bilen, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. kravet herom i § 3, stk. 1. Forbrugerombudsmanden fandt, at forholdet havde sammenhæng med, på hvilket tidspunkt det var muligt at reservere/forudbestille bilen, men fandt ikke anledning til at gå nærmere ind i forholdet på nuværende tidspunkt.

I bilimportørens brochurer var også brugt betegnelsen ”miljøvenlig”. Forbrugerombudsmanden fandt, at det kunne give anledning til tvivl, om denne generelle påstand var underbygget og forklaret tilstrækkeligt ved markedsføring af et eller flere konkrete miljøfortrin hos bilerne i umiddelbar tilknytning til angivelsen ”miljøvenlig”. Hvis angivelsen måtte anses for en fritstående, generel påstand, ville den kunne være i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, såfremt kravene til dokumentation ikke var opfyldt. Det blev henstillet over for bilimportøren at være opmærksom på forholdet og eventuelt foretage præciseringer.

Bilimportørens hjemmeside indeholdt forskellige angivelser af miljømæssige fortrin ved brug af elbiler, såsom ”0 emission*”, ”Med 0 g CO2/km*” og ”0 udledning af forurenende stoffer*”, *markering forklaret med: ”nul emission ved brug, bortset fra sliddele”, angivelsen ”0 støj**”, ** markering forklaret med ”nul motorstøj” og en model blev omtalt som ”lydløs” uden stjernemarkering.

Forbrugerombudsmanden fandt, at der kunne rejses tvivl, om kravene om en klar, tydelig og letlæselig forklaring angivet i umiddelbar tilknytning til udsagnet, og som skal fremstå med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt, var opfyldt i tilstrækkelig grad. Det blev henstillet, at bilimportøren ved fremtidig tilsvarende markedsføring var opmærksom på at tydeliggøre en forklaring. Angivelsen ”bortset fra sliddele” forekom ikke umiddelbart forståelig.

Avisannoncen indeholdt angivelser om global opvarmning og et overordnet budskab om mindskning af udledningen af drivhusgasser. Under hensyn hertil og til det samlede indtryk af markedsføringen på importørens hjemmeside bemærkede Forbrugerombudsmanden, at selv om et udsagn á la ”ingen udledning af CO2 ved brug/under kørsel” eller ”CO2-neutral under kørsel” isoleret set er korrekt, da der ikke udledes CO2 under kørslen med en elbil, var det i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, ikke at oplyse om CO2-udledningen fra strømproduktionen. Bilimportøren bør derfor supplerende på hjemmesiden oplyse, at da strøm i Danmark produceres på en blanding af vind, kul og affald, sker der dog en vis CO2-udledning, som indirekte kan tilskrives elbilen.

Omkring budskaberne ”ingen støj/lydløs” bemærkede Forbrugerombudsmanden, at såvel Trafikstyrelsen som Energistyrelsen i materialer på deres respektive hjemmesider beskriver elbiler som mindre støjende/støjsvage afhængigt af hastigheden. Dækstøjen synes at udgøre en stor del af en elbils samlede støjniveau.

Det blev antaget, at dokumentation for udsagn i annoncen ikke kunne have foreligget på annonceringstidspunktet henset til oplysningen om bilernes lancering i 2011 og 2012. Der kunne derfor rejses tvivl, om anvendelsen af påstandene var i overensstemmelse med markedsføringslovens § 3, stk. 1. Dog gjorde samme forhold sig gældende her omkring den kommercielle effekt som beskrevet i forbindelse med pressemeddelelsens brug af generelle påstande.

Da der i markedsføringen fortsat fokuseres på udledning, bl.a. ved brug af serienavnet Zero-Emission, henstillede Forbrugerombudsmanden til bilimportøren at være opmærksom på dokumentationskrav i forhold til udledning af CO2 og partikler, jf. nu vejledningens punkt 6.3, 7.2 og 7.3. Videre blev det henstillet, at bilimportøren er opmærksom på, at et markedsføringsbudskab skal være afbalanceret og skal revurderes og eventuelt opdateres, hvis det er nødvendigt under hensyn til teknologiudviklingen, sammenlignelige produkter eller andre omstændigheder, som kan forandre nøjagtigheden af budskabet. Det blev samtidig tilkendegivet, at hvis der ikke foreligger fyldestgørende dokumentation for de miljømæssige påstande, der i dag bruges på hjemmesiden, vil der kunne være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Med hensyn til anvendte udsagn om ”bæredygtig” henstillede Forbrugerombudsmanden, at bilimportøren vurderede sin brug af denne type påstande i lyset af eventuelle lovregler mv. og vejledningen, idet der blev henvist til punkt 8.3 i denne.

Afsluttende bemærkede Forbrugerombudsmanden, at det var hans forventning, at bilfirmaerne efter udstedelsen af vejledningen indrettede deres markedsføring i overensstemmelse med den fortolkning af særligt markedsføringslovens §§ 1 og 3, som er indeholdt i vejledningen, og at bilimportøren tog højde for de fremkomne tilkendegivelser og tilrettede hjemmeside og øvrigt markedsføringsmateriale i fornødent omfang.

Se Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen