Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1995-7121/5-15

Lovgivning

  • 3

Brug af ordet "miljø" i firma- og produktbetegnelse

En producent af frugt benyttede ordet ”miljø” i firmanavn og produktbetegnelse for frugt fremavlet ved ”integreret produktion”. Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen var vildledende.

En producent af frugt anførte som firmabetegnelse "XX Miljøfrugt". Endvidere havde virksomheden udgivet en brochure, hvor ordet "miljø" var anført med stor typografi på forsiden af brochuren. Af oplysningerne fremgik det, at producenten fremavlede frugten ved brug af produktionsmetoden "integreret produktion.

I Juridisk Årbog, side 82-84, er sagen om gartnerierhvervets markedsføringskampagne under betegnelserne "Dansk Miljøfrugt" og "Dansk Miljøgrønt" som led i integreret produktion omtalt. Integreret produktion indebærer en mindre miljøbelastning end traditionel dyrkning og fremstilling. I sagen udtalte Forbrugerombudsmanden, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation fra gartnerierhvervets side til, at de kunne anvende ordet "miljø". Efter forhandlinger accepterede gartnerierhvervet at ophøre med brugen heraf.

Forbrugerombudsmanden anmodede den pågældende producent om nærmere at redegøre for brugen af det generelle ord "miljø" i markedsføringen, herunder at fremlægge livscyklusanalyse for produktionen. Producenten kunne ikke fremlægge sådan dokumentation, men oplyste, at produktionen i mellemtiden var ved at blive omlagt til økologisk jordbrugsproduktion, og virksomheden havde opnået autorisation fra Plantedirektoratet.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at der ikke var fremlagt nogen form for dokumentation for, at produkterne tidligere var blevet dyrket og fremavlet ved hjælp af produktionsmetoder, der kunne berettige til at bruge generelle miljøargumenter i markedsføringen. Produktionen var efter det oplyste baseret på den såkaldte integrerede produktion, hvor produktionsmetoden ikke baserer sig på livscyklusanalyser.

Under henvisning til, at producenten var i færd med at omlægge produktionen til økologisk drift og fremover ville basere sig på økologiske principper i henhold til den meddelte autorisation fra Plantedirektoratet, meddelte Forbrugerombudsmanden, at han ikke fandt anledning til at foretage yderligere i sagen. Autorisation som økologisk jordbrugsproducent og tilladelse til markedsføring med statskontrollerede økologiske produkter indebærer, at produkterne må anses for at være produceret på en mere miljøskånsom måde end ved traditionelle produktionsmetoder.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at forbrugerne i dag må antages generelt at opfatte de økologiske produkter som "miljøvenlige", og det er de økologisk mærkede produkter, som forbrugerne skal efterspørge, hvis de ønsker at tage miljøhensyn i forbindelse med forbrugsvalg. På denne baggrund fandt han, selv om han i sin vejledning kræver dokumenteret livscyklusanalyser for produkter, der markedsføres med generelle miljøanprisninger, at en producent på baggrund af de foreliggende regler om økologisk jordbrugsproduktion og om markedsføringen heraf kan anvende mere generelle miljøudsagn i markedsføringen. (1995-7121/5-15)