Afgørelse

Sagsnummer
22/02988, 22/02960, 22/02963, 22/02965, 22/02966, 22/02974, 22/02977, 22/02980, 22/02985, 22/02957, 22/02959, 22/02975, 22/02962, 22/02967, 22/02958, 22/02981, 22/04914, 22/06499, 22/06501, 22/06502, 22/03004, 22/02983, 22/02987

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Vildledende at markedsføre brændeovne, brænde og træbriketter med udsagn om miljøvenlighed og CO2-neutralitet

Det var i strid med vildledningsforbuddet, at 22 virksomheder anvendte udsagn om miljøvenlighed eller CO2-neutralitet i deres markedsføring af brændeovne, brænde og træbriketter, fordi markedsføringen var egnet til at give forbrugerne det indtryk, at brændefyring er mindre klima- og miljøbelastende, end det er.

Forbrugerombudsmanden modtog i foråret 2022 klager over 22 virksomheders markedsføring af brændeovne, brænde og træbriketter fra Rådet for Grøn Omstilling og fire forbrugere.

Virksomhederne havde anvendt udsagn om miljøvenlighed og CO2-neutralitet i deres markedsføring, herunder udsagn som ”miljøvenlig”, ”miljørigtig”, ”godt for miljøet”, ”fyre op med god samvittighed”, ”skånsom for miljøet” og ”CO2-neutral’’.

Udsagn om miljøvenlighed

Brændefyring i brændeovne og brændekedler udleder partikler og en række forurenende stoffer som tjærestoffer, dioxiner og flygtige organiske forbindelser. Disse stoffer er skadelige for miljøet, og brugen af brændeovne og brændekedler er ifølge Miljøstyrelsen den største danske kilde til partikelforurening.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsagn i markedsføringen om, at brændeovne og brændefyring er miljøvenligt, miljørigtigt eller lignende er egnet til at give forbrugerne et fejlagtigt indtryk af brændefyrings miljøbelastning.

En række af de markedsførte brændeovne var svanemærkede. Selvom de var det, blev der fortsat udledt miljøskadelige partikler. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ville det være lovligt at anvende relative miljømæssige udsagn, f.eks. ’’mindre miljøbelastende brændeovn’’ og ’’mindre miljøbelastende brændefyring’’, i markedsføringen af svanemærkede brændeovne. Dette dog forudsat, at forbrugerne forstår, at der derved sammenlignes med ikke-svanemærkede brændeovne. Markedsføringen må dermed ikke være egnet til at give forbrugeren det indtryk, at træafbrænding i en svanemærket brændeovn er mindre miljøskadeligt, end det er.

Det var også Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke var relevant i markedsføringen at sammenligne partikeludledningen fra svanemærkede nye brændeovne med udledningen fra ældre brændeovne, fordi det siden 1. august 2021 har været lovpligtigt for boligkøbere at skrotte brændeovne produceret før 1. januar 2003, og fordi Miljøstyrelsen skønner, at kun ca. 260.000 ud af 700.000 brændeovne i Danmark er produceret før 2003.

Udsagn om CO2-neutralitet

Ved træafbrænding sker CO2-udledningen straks. Der sker derved en forcering af den CO2-udledning, som der ellers ville have fundet sted langt senere og langsommere, hvis træet var vokset videre i skoven og forvitret over en lang årrække. Da den globale opvarmning sker løbende, bliver klimaet ifølge Energistyrelsen påvirket af den midlertidige forskydning af CO2-puljen fra skov til atmosfære.

At afbrænding af biomasse betegnes som ”CO2-neutralt” ved EU-landenes opgørelser af drivhusgasudledninger, skyldes EU’s og FN’s bogføringsregler, hvorefter udledningen af CO2 rent teknisk medregnes dér, hvor træet fældes – og ikke, hvor det afbrændes.  

Forbrugerombudsmanden vurderede, at brugen af udsagn om CO2-neutralitet i markedsføringen af brændeovne, brænde og træbriketter, var egnet til at give forbrugeren det fejlagtige indtryk, at der slet ikke udledes CO2 ved træafbrænding, eller i hvert fald at træafbrænding har en mindre skadelig effekt på klimaet, end det reelt har. Ligeledes var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet var egnet til at give indtryk af, at træafbrænding er miljømæssigt mindre belastende, end det er. Udsagnet var dermed egnet til at vildlede forbrugerne om både klima- og miljøpåvirkningen ved træafbrænding.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at de anvendte udsagn om miljøvenlighed og CO2-neutralitet var egnet til at vildlede forbrugerne i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for alle 22 virksomheder og henviste i øvrigt til Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v. og Kvikguiden, der er en forkortet udgave af vejledningen.