Afgørelse

Sagsnummer
20/09270-18

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • 8, stk. 2

Vildledende at markedsføre et elprodukt med to blade grundet utilstrækkelig CO2-kompensation af kunders årlige elforbrug

Det var vildledende, at en elhandler markedsførte et elprodukt med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug blev kompenseret gennem et skovrejsningsprojekt, fordi der med projektet ikke blev plantet et tilstrækkeligt antal træer.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra Rådet for Grøn Omstilling, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk om en elhandlers brug af to blade i en tidligere markedsføring af et elprodukt. Ifølge henvendelsen havde elhandleren ikke den fornødne dokumentation til at kunne anvende to blade i markedsføringen.

For at kunne markedsføre et elprodukt som et kategori 1-produkt med to grønne blade skal elproduktet være baseret 100 % på vedvarende energikilder, og derudover skal elhandleren lave yderligere klimatiltag, der begrænser udledningen af drivhusgasser, jf. Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm. Klimaeffekten af tiltaget skal være ikke ubetydelig, hvorved forstås, at tiltaget skal være egnet til at kunne neutralisere et klimaudslip, der svarer til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventes at bruge. Den faktiske klimaeffekt af tiltaget skal kunne dokumenteres og verificeres af en almindeligt anerkendt tredjepart.

Hvis kravene i retningslinjerne ikke er opfyldt, vil markedsføringen med større sandsynlighed være i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden anmodede elhandleren om dokumentation for, at elhandlerens klimatiltag havde en klimaeffekt, der kunne neutralisere et klimaudslip svarende til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventedes at bruge. Elhandleren fremlagde dokumentation for sit klimatiltag, der bestod i skovrejsning på dansk jord i samarbejde med en øvrig part.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering var klimaeffekten ved elhandlerens skovrejsningsprojekt utilstrækkelig, fordi der med projektet blev plantet fire træer pr. husstand og dermed langt færre end de ca. 250 træer, der skal plantes i Danmark for at kompensere CO2-udledningen ved en husstands årlige elforbrug.

Beregningen af kompensationen i skovrejsningsprojektet var baseret på, at de plantede træer ville optage CO2 svarende til kundernes elforbrug i hele træernes forventede levetid på 100 år. Elforbruget ville i så fald først være kompenseret efter 100 år. Forbrugerombudsmanden vurderede, at forbrugerne generelt ville opfatte markedsføringen således, at kompensationen af forbrugerens CO2-udledning skete i forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af udledningen. Markedsføringen var derfor egnet til at vildlede forbrugeren om elproduktets klimapåvirkning, idet CO2-udledningen ved elforbruget først ville være kompenseret efter 100 år. Forbrugerombudsmanden henviste i sin vurdering til svenske Patent- och marknadsdomstolens dom af 2. februar 2023 i PMT 17372-21.

Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at det ikke var tilstrækkeligt, at elhandleren havde sandsynliggjort rigtigheden af sin markedsføring. Der var en ikke ubetydelig risiko for, at et eller flere træer, der blev plantet med skovrejsningsprojektet, ikke ville få den forventede levetid på 100 år, f.eks. som følge af skovbrand eller insektudbrud, og dermed risiko for, at CO2-kompensationen ville gå tabt.

Elhandleren havde derfor ikke opfyldt betingelserne for at kunne markedsføre sit elprodukt med to blade. Markedsføringen havde været egnet til at give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af, at det ville medføre større klimamæssige fordele at købe elproduktet, end det reelt medførte. Markedsføringen havde dermed været vildledende.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe markedsføringslovens vildledningsbestemmelser i §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, over for elhandleren.