Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/03102

Lovgivning

  • 1
  • Generisk

Kontakt til skyldnere via Facebook var ikke tilladt

Et inkassobureaus påtænkte henvendelse til en skyldner via Facebook måtte forventes at være unødigt intimiderende over for modtageren og skønnedes dermed i strid med god markedsføringsskik.

Et inkassobureau ønskede en forhåndsbesked om muligheden for at kontakte skyldnere via disses eventuelle Facebook-profiler.

Inkassobureauet planlagde at skrive til skyldnerens indbakke på Facebook. En henvendelse fra bureauet ville kun være synlig for brugeren selv, men hverken være offentlig tilgængelig eller synlig for facebookbrugerens venner. Henvendelse til skyldneren ville indeholde en opfordring til at kontakte bureauet, men ikke nærmere oplysninger om årsagen til henvendelsen.

Om en skyldner i givet fald havde en Facebook-profil, ville inkassobureauet fremsøge ved brug af skyldnerens e-mailadresse. Bureauet kendte denne i forvejen og kunne bruge den i inkassosammenhæng, hvis e-mailadressen enten tidligere havde været anvendt af kreditor i den specifikke sag, og/eller var blevet accepteret af debitor som kontaktmulighed.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at hensigten med et inkassobureaus første henvendelse til en skyldner er at gøre denne opmærksom på fordringens eksistens og eventuelle fremtidige inddrivelsesskridt. Sådanne henvendelser skal ifølge inkassolovens § 9 udøves i overensstemmelse med god inkassoskik, og det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Ifølge forarbejderne til inkassolovens § 9 må der generelt ikke anvendes virkemidler, som lægger et stærkere pres på skyldneren, når det må antages, at en lempeligere fremgangsmåde ville føre til samme resultat.

På grund af Facebooks karakter af socialt medie og en profil, som tilhører brugerens privatsfære, vurderede Forbrugerombudsmanden, at en henvendelse til en skyldner om skyldforhold til tredjemand kunne forekomme helt uventet og overraskende og dermed unødigt intimiderende over for modtageren. Forbrugerombudsmanden anså det for en lempeligere fremgangsmåde, som ville føre til samme resultat, at kontakte skyldneren på dennes post- eller e-mailadresse. Efter persondataloven er der ikke noget til hinder for brug af e-mailadressen, når samtykke er givet, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1.

På denne baggrund fandt Forbrugerombudsmanden ikke, at inkassobureauet kunne rette henvendelse til en skyldner via dennes Facebookprofil. En sådan henvendelse ville være utilbørlig og dermed i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, og god inkassoskik, jf. § 9 i inkassoloven.