Afgørelse

Sagsnummer
19/02193

Lovgivning

  • 5
  • 6

Forudsigelige prisreduktioner på bestemte ugedage var ikke vildledende

Ugentlige tilbud på bestemte varegrupper havde karakter af en prisdifferentiering med en kendt og forudsigelig prisreduktion på bestemte ugedage i forhold til andre og vurderedes ikke vildledende.

En supermarkedskæde bad om en forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden i et forbindelse med et planlagt tiltag, hvor supermarkedskæden ønskede at anvende følgende budskaber i forbindelse med kortvarige kampagner:

  1. 15% på XX-produkter hver søndag i [april] måned.
  2. Torsdags Tilbud: Spar 25% på alt økologisk frugt og grønt hver torsdag i [Supermarkedets navn]. Tilbuddet er tidsubegrænset.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at forespørgslen skulle bedømmes efter vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 – 6, og Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring, punkt 3.1. – 3.4. https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49800/retningslinjer-for-prismarkedsfoering.pdf.

Heraf følger, at hvis en erhvervsdrivende direkte eller indirekte sammenligner med et produkts normalpris, skal sammenligningen baseres på et stabilt, længerevarende og reelt grundlag, således at besparelsesbudskabet derved bliver reelt og retvisende. For dagligvarer, som de konkrete produkter drejede sig om, er et længerevarende grundlag som udgangspunkt mindst 4 uger.

Ved kortvarige kampagner af højst tre dages varighed med tilbud på en bestemt varekategori eller produktsortiment behøver referenceprisen som besparelsesudsagnet baserer sig på, som udgangspunkt ikke at have været gældende i en længere periode.  

Dog følger det af retningslinjerne for prismarkedsføring, punkt 3.6, at en sammenligning med en normalpris kan blive vildledende, hvis et produkt så ofte er nedsat i pris, at produktet ikke kan siges at have en reel normalpris.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at ugentlige kampagner af én dags varighed, dvs. 52 gange om året, i sig selv var af sådan hyppighed, at de rejste spørgsmål om overensstemmelse med retningslinjernes punkt 3.6.

Spørgsmålet om de planlagte kampagners lovlighed afhang derfor først og fremmest af, om den planlagte markedsføring med besparelsesudsagnet ud fra en konkret vurdering var vildledende, og måtte antages mærkbart at indskrænke forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning, og dermed træffe en transaktionsbeslutning, som forbrugeren ellers ikke ville have truffet, jf. forarbejderne til markedsføringslovens § 8.

På grund af kampagnernes planlagte regelmæssighed om søndagen hhv. om torsdagen vurderede Forbrugerombudsmanden, at kampagnernes grundlag og indhold var forudsigeligt og velkendt, og mere havde karakter af en prisdifferentiering med en kendt prisreduktion på bestemte dage i forhold til andre end af et besparelsesudsagn i forhold til normalprisen.

Forbrugerombudsmanden fandt ikke, at en sådan prisdifferentiering i sig selv var vildledende, og såfremt kampagnernes regelmæssighed, tilbagevendende karakter og indhold blev markedsført tydeligt over for forbrugerne, således at en transaktionsbeslutning kunne træffes på et reelt, velkendt og veloplyst grundlag, fandt Forbrugerombudsmanden ikke, at det planlagte tiltag var i strid med markedsføringsloven, herunder den fortolkning der kommer til udtryk i punkt 3.6 i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring.