Afgørelse

Sagsnummer
17/01965

Lovgivning

  • 6

Prisoplysninger uden tydelig oplysning om tillæg var vildledende

Forbrugerombudsmanden fandt det vildledende, at et rederi i forbindelse med sine prisangivelser ikke klart og tydeligt oplyste, at der i tillæg til de oplyste priser kom et booking-gebyr.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse vedr. et rederis markedsføring af et mini-cruise. Der blev klaget over, at det i forbindelse med prisangivelsen ”fra 99,-” ikke klart og tydeligt blev oplyst, at der i tillæg hertil kom et booking-gebyr på kr. 75,-.

Forbrugerombudsmandens konstaterede, at der under de enkelte tilbud på rederiets hjemmeside med små typer var anført:

”Servicetillæg kr. 150,- pr. bestilling på telefon eller ved personlig henvendelse, kr. 75,- i onlinebookingtillæg ved bestilling online.”

Forbrugerombudsmanden fandt dog ikke, at det var oplyst tydeligt.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 6, er udgangspunktet, at alle priser skal oplyses inkl. moms og afgifter, dvs. produktets samlede totalpris. Kun såfremt prisen pga. produktets art ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 3, oplyse, hvordan prisen beregnes. Dette var gældende i den konkrete sag, da tillægget ikke blev beregnet pr. person, men pr. bestilling og størrelsen på tillægget var afhængig af bestillingsformen. 

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at den samlede pris på et produkt, inkl. enhver form for gebyr, tillæg og lign., der uundgåeligt skal betales i forbindelse med køb af produktet, må antages at indgå som et væsentligt beslutningsparameter i en forbrugers købsovervejelser vedr. det pågældende produkt.

Oplysningen om, at der i tillæg til den angivne pris kom yderligere omkostninger skulle derfor gives tydeligt, idet det i modsat fald ville være en vildledende udeladelse, som kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren, jf. markedsføringslovens 6, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden anmodede derfor rederiet om at ændre sin hjemmeside og indskærpede, at det i forbindelse med rederiets prisoplysninger og i direkte tilslutning hertil tydeligt skulle oplyses, at der i tillæg til de angivne priser yderligere kom et servicetillæg / bookingtillæg samt disse tillægs størrelse.

Rederiet ændrede efterfølgende prisoplysningerne på sin hjemmeside.