Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/08505

Lovgivning

  • 1

Gyldighedsperiode for værdibevis

I forbindelse med afgivelse af en forhåndsbesked udtalte Forbrugerombudsmanden, at han ikke fandt, at indførelsen af en tremåneders gyldighedsperiode for gratis værdibeviser ville indebære en overtrædelse markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

En detailkæde påtænkte at udsende et gratis værdibevis med en pålydende værdi på 300 – 500 kr., der kunne anvendes i deres butikker, til de kunder, som havde accepteret at modtage nyhedsbreve/markedsføring via e-mail, og som ikke havde handlet i en af deres butikker i seks måneder. Detailkæden ønskede i den forbindelse Forbrugerombudsmandens vurdering af lovligheden af at indføre en gyldighedsperiode på tre måneder for værdibeviserne.

Ifølge forældelsesloven gælder der en almindelig forældelsesfrist på tre år. Det følger endvidere af forældelseslovens § 26, stk. 2, at loven i forbrugerforhold ikke ved forudgående aftale kan fraviges til skade for en fordringshaver (forbrugeren). 

Det følger dog samtidig af forældelseslovens § 26, stk. 4, at ”Bestemmelsen i stk. 2 [ikke finder] anvendelse, når der er udstedt et dokument for fordringen og skyldneren frigøres ved at erlægge ydelsen til den, der har dokumentet i hænde.”

Der var således intet til hinder for, at detailkæden fastsatte en gyldighedsperiode på tre måneder for ovennævnte værdibeviser, forudsat at denne ikke kunne anses for urimelig kort, jf. aftalelovens regler.

På baggrund af en konkret vurdering udtalte Forbrugerombudsmanden, at han ikke fandt, at gyldighedsperioden var urimelig kort, og det var derfor tillige Forbrugerombudsmandens opfattelse, at indførelsen af en tremåneders gyldighedsperiode ikke ville indebære en overtrædelse markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at der var tale om et gratis værdibevis, der nærmest havde karakter af en rabatkupon.