Afgørelse

Sagsnummer
21/12018

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Samtykke til markedsføring indhentet som led i en ejendomshandel var ugyldigt

Et samtykke til en henvendelse fra et alarmselskab om et sikkerhedstjek, der blev indhentet af en ejendomsmægler i forbindelse med en ejendomshandel, var ikke gyldigt, da samtykket ikke levede op til kravene til et samtykke.

Da en køber af en ejendom skulle underskrive ejendomshandlen, var der blandt bilagene til underskrift et dokument med et forhåndsafkrydset samtykke til en henvendelse om et sikkerhedstjek fra et alarmselskab. Køberen følte sig forpligtet til at underskrive bilaget for at få ejendommen.

Ejendomsmægleren oplyste, at køberen mundtligt havde givet samtykke til en telefonisk henvendelse fra alarmselskabet, og at det elektroniske bilag derfor blot var en bekræftelse af det mundlige samtykke.

Køberen afviste, at han forud for modtagelsen af bilaget mundtligt havde sagt ja tak til en telefonisk henvendelse fra alarmselskabet. Hverken ejendomsmægleren eller alarmselskabet kunne dokumentere, at køberen havde givet mundligt samtykke.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at samtykket til at modtage henvendelsen alarmselskabet, der blev givet ved underskift af bilaget til ejendomshandlen, ikke var gyldigt, da samtykket ikke var udtryk for en udtrykkelig og utvetydig anmodning om en telefonisk henvendelse fra alarmselskabet. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at samtykket ikke blev givet frivilligt, da samtykket i samtykkebilaget var forhåndsafkrydset, og købsaftalen ikke kunne underskrives, hvis ikke også samtykkebilaget blev underskrevet. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det kunne tillægges betydning, at køberen havde mulighed for at få fjernet bilaget fra ”dokumenterne til underskrift” ved at kontakte ejendomsmægleren, da dokumenterne fremstod som et ”samlet pakke”. Forbrugerombudsmanden lagde også vægt på, at samtykket ikke var specificeret, da det ikke fremgik, at alarmselskabet ville kontakte køberen telefonisk. Samtykkets ordlyd vedrørte brug af ”mine persondata”, og køberens telefonnummer var ikke udfyldt i bilaget. Dertil kommer, at et telefonnummer både kan anvendes til telefonisk og elektronik kontakt.

Ejendomsmægleren nåede at slette samtykket, inden det blev videregivet til og anvendt af alarmselskabet. Forbrugerombudsmanden udtalte, at såfremt alarmselskabet havde anvendt samtykket til at rette telefonisk henvendelse til køberen, ville alarmselskabet have overtrådt forbrugeraftalelovens § 4, og ejendomsmægleren ville have medvirket til overtrædelsen, jf. straffelovens § 23. Overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 4 kan straffes med bøde.

Ejendomsmægleren og alarmselskabet havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, ved at have indhentet et samtykke til at modtage markedsføring fra alarmselskabet, der ikke efterfølgende lovligt kunne anvendes.

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at ejendomsmægleren og alarmselskabet i forening har overtrådt spamforbuddet i markedsføringslovens § 10 ved i en elektronisk henvendelse at have anmodet køberen om at give samtykke til at modtage markedsføring fra alarmselskabet, da køberen ikke have anmodet om dette indhold i henvendelsen.