Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/01587

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af markedsføringsmateriale til personer på Robinsonlisten

Et teleselskab havde overtrådt reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 3, ved med posten at udsende markedsføringsmateriale til en person, som var opført på CPR-registerets fortegnelse over personer, som har frabedt sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed (den såkaldte ”Robinsonliste”).

Markedsføringsmaterialet fra teleselskabet bestod i et tilbud, som var sendt til teleselskabets eksisterende kunder, hvorefter kunderne kunne få 100 kr., såfremt de anviste en ny kunde til teleselskabet. Dette tilbud blev også sendt til en person, der stod på Robinsonlisten.

Teleselskabet anførte over for Forbrugerombudsmanden, at udsendelsen af materialet efter deres opfattelse ikke var i strid med reglerne i markedsføringsloven, idet de henviste til, at tilbuddet alene var sendt til eksisterende kunder, og at der var tale om en ubetinget fordel for kunderne.

Forbrugerombudsmanden understregede over for teleselskabet, at forbuddet mod at rette henvendelse i markedsføringsøjemed til personer på Robinsonlisten også gælder i forhold til personer, som allerede er kunder hos den erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden meddelte samtidig, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er uden betydning for, om en henvendelse kan anses for omfattet af markedsføringslovens § 6, hvorvidt tilbuddet efter den erhvervsdrivendes opfattelse kan anses for at være fordelagtigt for modtageren af tilbuddet.

Forbrugerombudsmanden besluttede herefter at afslutte sagen over for teleselskabet med en indskærpelse af reglerne i markedsføringslovens § 6.