Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/03213, 08/05879

Lovgivning

  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Abonnement og mobiltelefon som samlet ydelse

Forbrugerombudsmanden erklærede sig enig med Teleankenævnet i, at der ved salg af en mobiltelefon med et tilhørende abonnement er tale om en samlet ydelse, hvor mobiltelefonen må anses for hovedydelsen. Derfor kan forbrugeren fx ikke gyldigt give afkald på fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.

Teleankenævnet traf i juni 2006 en afgørelse om fortrydelsesret ved salg af mobiltelefoner med tilknyttet abonnement. I afgørelsen udtaler nævnet, at sammenkædningen af en mobiltelefon og et abonnement indebærer, at der er tale om en samlet ydelse, hvor mobiltelefonen må anses for hovedydelsen. Derfor finder reglerne om fortrydelsesret for køb af varer anvendelse med det resultat, at forbrugeren ikke gyldigt kan give afkald på fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.

Forbrugerombudsmanden skrev ud til alle teleselskaber, som sælger mobiltelefoner med abonnement, hvori vi erklærede os enige i afgørelsen fra Teleankenævnet. Samtidig bad Forbrugerombudsmanden teleselskaberne om at redegøre for deres vilkår og procedurer omkring fortrydelsesret i forbindelse med fjernsalg af mobiltelefoner med abonnement, herunder hvorvidt procedurerne var indrettet i forhold til Teleankenævnets afgørelse.

Ud fra teleselskabernes svar kunne Forbrugerombudsmanden konstatere, at samtlige selskaber enten allerede efterlevede afgørelsen fra Teleankenævnet eller ville indrette sine procedurer i overensstemmelse hermed i nærmeste fremtid.

I forlængelse af Forbrugerombudsmandens brev stillede et teleselskab et spørgsmål vedrørende Teleankenævnets bemærkninger i afgørelsen om kundens hæftelse af registreret forbrug frem til udøvelse af fortrydelsesretten.

Forbrugerombudsmanden fandt, at der i henhold til forbrugeraftalelovens § 21 ikke kan gøres krav vedrørende aftalen gældende mod forbrugeren, og således heller ikke for et registreret forbrug indtil udøvelsen af fortrydelsesretten. Dog fandt Forbrugerombudsmanden, at hvor et forbrug har karakter af misbrug, kan det ud fra almindelige berigelsesbetragtninger pålægges forbrugeren at godtgøre den erhvervsdrivende et beløb, der modsvarer værdien af den nytte, forbrugeren har haft af ydelsen i tiden frem til fortrydelsen. Berigelseskravet kan dog ikke overstige den berigelse, forbrugeren konkret måtte have haft, og kan heller ikke overstige den erhvervsdrivendes tab.