Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01628

Lovgivning

  • Generisk

Tilbageførsel af penge for ikke-leverede ydelser købt på nettet

Forbrugerombudsmanden indtrådte som støtte for en forbruger, der mente at hans bank som kortudsteder skulle tilbage føre et beløb for nogle ikke-leverede ydelser, som han havde købt over nettet med sit visa/dankort men via PayPal. Banken blev frifundet.

Pengene er tabt, hvis du som forbruger har investeret i e-penge til brug for køb via PayPal – og varen eller ydelsen ikke bliver leveret. Det fastslår Østre Landsret i en principiel sag anlagt af en forbruger om retten til tilbageførsel af penge for ydelser købt på Internettet.

En forbruger havde stævnet Nordea i en sag angående køb af ydelser på Internettet gennem PayPal. Dommen fra Østre Landsret underkender Pengeinstitutankenævnets tidligere afgørelse i sagen, herunder Forbrugerombudsmandens retningslinjer på området, som forbrugeren havde støttet sin ret på.

Retningslinjerne indebærer, at en forbruger, der anvender sit betalingskort til køb på Internettet, kan anmode om, at kortudstederen/pengeinstituttet tilbagefører købesummen, såfremt der ikke sker levering af de købte ydelser.

Østre Landsret mente ikke, at retningslinjerne fandt anvendelse på forbrugerens køb. Forbrugeren havde brugt sit Visa-kort til få leveret e-penge - og den ydelse havde han fået. Hvad han senere havde brugt e-pengene til at købe, var efter landsrettens opfattelse sagen uvedkommende.

Forbrugerombudsmanden indtrådte i december 2007 til støtte for forbrugeren.

Sagens baggrund og forløb

En forbruger havde stævnet sit pengeinstitut Nordea i en sag angående køb af ydelser på Internettet. Forbrugeren havde købt ydelser til brug i et spil på Internettet, som imidlertid ikke kunne anvendes.

Da forbrugeren ikke fik de ydelser, han mente, han havde betalt for, kontaktede han sit pengeinstitut med henblik på at få dem til at tilbageføre betalingen i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg mv. i betalingssystemer med betalingskort af december 1996.

Pengeinstituttet afviste imidlertid dette, idet betalingen var sket via PayPal, som er en international udsteder af e-penge til anvendelse for betaling på Internettet.

Forbrugeren, der hos Pengeinstitutankenævnet fik medhold i, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer fandt anvendelse på købet, stævnede herefter banken, og Forbrugerombudsmanden indtrådte i sagen til støtte for forbrugerens synspunkt, idet sagen rejste principielle spørgsmål om retningslinjernes anvendelsesområde.

Finansrådet valgte til gengæld at føre sagen som mandatar for Nordea, og PBS indtrådte til støtte for Nordea.

Læs dommen fra Østre Landsret (pdf).

J.nr. 08/01628

PayPal-dommen

B122201J - BFM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________

D O M

Afsagt den 19. december 2008 af Østre Landsrets 3. afdeling
(landsdommerne Teilmann, Karen-Anke Tørring og Suzanne Holst (kst.)).

3. afd. nr. B-1222-07:

Søren Vestergaard (advokat Dorthe Fuglsang, besk.)

Biintervenient 1) til støtte for sagsøgeren: Forbrugerombudsmanden (selv)

mod

Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S

Biintervenient 2) til støtte for sagsøgte: PBS International A/S (advokat Ulrik Holsted-Sandgreen for begge)

Sagens baggrund

Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 15. januar 2007 og af denne ved kendelse af 12. juni 2007 i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, henvist til behandling ved Østre Landsret, drejer sig om, hvorvidt Søren Vestergaards køb af ydelser fra den juridiske person bag hjemmesiden www.ownyourgame.com (OwnYourGame) er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort af december 1996, idet Søren Vestergaard har betalt med sit VISA/Dankort via PayPal, der blandt andet driver virksomhed med udstedelse og salg af elektroniske penge (e-penge).

Påstande

Sagsøgeren, Søren Vestergaard, har nedlagt endelig påstand om, at Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S tilpligtes til Søren Vestergaard at betale 100.791,28 kr. med sædvanlig procesrente heraf fra sagens anlæg.

Sagsøgte, Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 12.206,96 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Forbrugerombudsmanden er indtrådt som biintervenient til støtte for Søren Vestergaard, og PBS International A/S er indtrådt som biintervenient til støtte for Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S.

Sagsfremstilling

I december 1996 udstedte Forbrugerombudsmanden i medfør af den dagældende betalingskortlovs 12 a, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 811 af 12. september 1994) og dagældende markedsføringslovs § 17 (lov nr. 428 af 1. juni 1994) efter forhandling med Dansk Postordreforening, Pengeinstitutternes Betalingssystemer, Finansrådet, Dansk Handel & Service, Dansk Detail Kreditråd, Diners Club Denmark A/S og Forbrugerrådet et sæt retningslinjer med betegnelsen ”Retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort” (Forbrugerombudsmandens retningslinjer).

Det fremgår heraf bl.a.:

”...

Formålet med retningslinjerne er først og fremmest at sikre kortindehaverne mod misbrug som følge af muligheden for at gennemføre betalingstransaktioner uden en aflæsning af betalingskortet.

Herudover indeholder retningslinjerne bestemmelser, der har til formål at regulere de situationer, hvor gennemførelsen af betalingstransaktionen i praksis stiller kortindehaverne ringere end de forbrugere, der eksempelvis betaler pr. efterkrav eller ved brug af et indbetalingskort, der følger med den leverede ydelse.

1. Retningslinjernes anvendelsesområde
2. Retningslinjerne finder anvendelse i betalingssystemer med betalingskort, hvor der kan gennemføres betalingstransaktioner uden en aflæsning af betalingskortet kombineret med kortindehaverens autorisation i form af en underskrift eller en angivelse af PIN-kode. Sådanne transaktioner benævnes i det følgende som ”fjernsalgstransaktioner”.

Bemærkninger:

...

Retningslinjerne gælder indtil videre kun for betalingssystemer med kort. Elektroniske betalingssystemer uden betalingskort, men med kode, jfr. betalingskortlovens § 1, stk. 2, er således ikke omfattet. Da det forventes, at man i nær fremtid vil introducere nye elektroniske betalingssystemer, er det nødvendigt at følge udviklingen på området og ajourføre retningslinjerne efter behov.

...

5. Indsigelser om misbrug, ikke-levering og fortrydelsesret

Gør kortindehaveren gældende,

...

c) at den bestilte ydelse ikke er leveret, eller

...

...skal kortudstederen stille opkrævningen i bero, mens indsigelsens rigtighed undersøges. Kan indsigelsen ikke umiddelbart tilbagevises som uberettiget, må kortudstederen alene opkræve det beløb, som kortindehaveren kan vedkende sig. Er kortindehaveren allerede blevet debiteret for transaktionen, skal det omtvistede beløb straks tilbageføres til kortindehaveren. En senere debitering/gendebitering må kun ske i det omfang kortudstederen kan godtgøre, at indsigelsen er urigtig.”

Den 12. december 2005 modtog Pengeinstitutankenævnet en klage fra Søren Vestergaard over Nordea Bank Danmark A/S (Nordea). Klagen vedrørte spørgsmålet, om Nordea er forpligtet til at følge Forbrugerombudsmandens retningslinjer pkt. 5 i forbindelse med sælgeren, OwnYourGames manglende levering af bestilte virtuelle ydelser til internetspillet, EVE online, når betalingen er sket ved brug af et VISA/Dankort via PayPal.

Om PayPal og anvendelsen af PayPal fremgår det i PayPal’s ”User Agreement for PayPal Service” bl.a:

”This User Agreement (”Agreement”) is a contract between you and PayPal (Europe) Ltd (“we”, “our” or “us” as appropriate). Our main business is the issuance of electronic money and the provision of financial and non-financial services closely related to the issuance of electronic money. This Agreement describes your and our rights and responsibilities when you use the PayPal™ payment service or any related products and services that we offer (collectively the “Service”).

2. The Legal Relationship between You and PayPal

2.1 Issue of Electronic Money (e-money). The Service is an e-money payment service rather than a banking or escrow service, and we are not acting as a trustee with respect to balances that you choose to keep in your account. We are acting only as an issuer of electronic money (stored value). You are not required to maintain a balance in order to use the Service to make payments although a balance will be created when ever you use the Service to make a payment funded from your bank or card. If you have a balance in your account, you will not receive interest or other earnings on this balance because we are prohibited by law from paying interest on an e-money balance.

2.2 Payment processing. By sending payments through the Service or electing to add funds to your account, you authorise us to obtain funds on your behalf from your chosen funding source, to issue e-money and to transfer the e-money to the recipient that you designate or to your account balance according to your instructions and subject to the terms of this Agreement. We will complete your payment first by debiting your account balance, if any. If this is not sufficient to fund your payment fully, we will obtain the remaining e-money according to your instructions by charging your primary card to the value of the e-money required to effect the payment. When you send a payment, you will not be able to withdraw that e-money or send the e-money to any other recipient unless and until the initial e-money transaction is charged back under applicable card scheme rules.

…”

Om PayPals “Buyer Complaint Policy” fremgår bl.a.

“…

PayPal (Europe) Ltd’s Buyer Complaint Policy only applies to tangible, physical goods which can be sent in the post, and excludes everything else, including but not limited to: intangibles, services, quasi-cash and all non-tangible, non-physical goods.

Den 5. oktober 2006 afsagde Pengeinstitutankenævnet følgende kendelse i sagen:

”Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser om manglende levering af ydelser, der blev betalt med klagerens VISA/Dankort via en formidler af elektroniske penge.

Sagens omstændigheder

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt tilmeldte klageren sig et Internet-baseret computerspil EVE Online, der udbydes af firmaet CCP. Af vilkårene for deltagelse i spillet, EULA (END USER LICENSE AGREEMENT), fremgår bl.a.:

”…

1.REQUIREMENT TO PLAY

To play EVE TM , you must: (l) purchase a license to the Software …; (ll) establish online a valid account (an ”Account”) and keep that Account active by paying the subscription fees on a timely basis;

6. TERMINATION; SUSPENSION OF ACCOUNT

...

ll. Termination of EULA

CCP may terminate the EULA, close all your Accounts, and cancel all rights granted to you under the EULA if: … (iii) you or anyone using any of your Accounts materially breaches the EULA, makes any unauthorized use of the System or Software, or infringes the rights of CCP or any third party;

7. CONDUCT
...
B. Selling Items and Objects
You may not transfer, sell or auction, or buy or accept any offer to transfer, sell or auction (or offer to do any of the foregoing), any content appearing within the Game environment, including without limitation character, character attributes, items, currency, and objects, other than via a permitted Character Transfer as described in section 3 above. You may not encourage or induce any other person to participate in such a prohibited transaction. The buying, selling or auctioning (or any attempt at doing so) of characters, characters attributes, items, currency, or object, whether through online auctions (such as ebay), newsgroups, postings on message boards or any other means is prohibited by the EULA and a violation of CCP’s proprietary rights in the Game.

…”

Klageren er kunde hos indklagede, hvor han har en kassekredit med et tilknyttet VISA/Dankort. Klageren benyttede kortet til køb af virtuelle genstande til brug i spillet. Sælgeren var et internetfirma, som ikke direkte kunne modtage betaling med VISA/Dankort, hvorfor betalinger til sælger skulle ske via PayPal. PayPal er en uafhængig betalingsformidler, som bl.a. formidler betalinger mellem forbrugere og erhvervsdrivende via Internettet. Af Paypal’s Service Description fremgår bl.a.

”What is PayPal?
• PayPal enables individuals and businesses to send and receive electronic money online. It also provides other financial and non-financial services closely related to online payments. These services are collectively referred to hereafter as the “Service”

• PayPal does not provide credit, banking and/or escrow services

Opening a PayPal account

• The Service allows individuals and businesses to open an account maintained by PayPal (an “account”)

Funding an account

• To fund an account, a User must either:

  • Purchase electronic money from us via their funding source(s). In practice, this means that each time a User requests PayPal to send money, PayPal simultaneously debits the chosen amount from the User’s default funding source (bank account, debit card or credit card). PayPal then sends this online payment to the intended recipient; or…
  • A User’s account balance represents the amount of electronic money issued by us (whether it is sent to the User by a third party or purchased directly from us) …”

    Af Paypal’s ”User Agreement for Paypal Service” fremgår bl.a.:

”…

5.

Dispute Resolution and Chargebacks. Whether you are a buyer or seller, you agree to work actively with the other parties to your transactions to resolve any disputes. We do not act as the agent of either in any dispute between payers and payees and do not have the responsibility for resolving such disputes. If any chargeback claim occurs (as the result of a dispute or for any other reason), you agree to provide all necessary documentation for the resolution of the claim. If you are a seller, you (a) acknowledge that we do not control the outcome of the chargeback decision reached by the buyer’s issuing bank in a card transaction; (b) agree to accept the decision of the issuing bank as final and legally binding; and (c) recognise that you may not receive payment if the issuing bank rules against you in relation to the payment received. …”

I Paypal’s ”Buyer Complaint Policy” anføres bl.a.:

”3. Credit Card Transactions. The Buyer Protection Policy does not replace or reduce any other consumer rights Users may have, including reversal rights that may be granted by a User’s credit card issuer. You acknowledge that we do not control the outcome of any reversal decision initiated through a User’s credit card issuer.

…”

Ved skrivelse af 5. december 2005 gjorde klageren overfor indklagede indsigelse imod 11 betalingstransaktioner med VISA/Dankortet på i alt 110.062,02 kr. foretaget i perioden 18. august - 11. november 2005. Klageren anførte, at transaktionerne vedrørte hans køb til brug for internetspillet. De købte ydelser var ikke blevet leveret, og klageren havde opdaget, at sælgerens salg af ydelserne var ulovlig.

Klageren rettede også henvendelse til PayPal, som ved e-mail af 13. februar 2006 til klageren meddelte, at tvister vedrørende immaterielle ydelser ikke kunne behandles.

Parternes påstande

Den 13. december 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilbageføre betalingerne på i alt 110.062,02 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at indklagede er forpligtet til at tilbageføre betalingerne, jf. pkt. 5 i Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort.

Sælger har ikke leveret de ydelser, som betalingerne vedrører, og han er efterfølgende blevet klar over, at sælger ikke lovligt kunne sælge de pågældende ydelser. Han ønsker derfor ikke at handle yderligere med den pågældende.

Han købte ydelserne på sælgers hjemmeside og brugte sit VISA-kort som betalingsmiddel. Beløbene blev hævet på hans konto og efterfølgende indsat og hævet umiddelbart efter hos PayPal, hvorved betalingerne var fuldført til sælger.

Han havde tidligere handlet med den pågældende sælger og havde altid fået leveret de bestilte ydelser. Han havde derfor en høj grad af tillid til sælger. På et tidspunkt lod de bestilte ydelser vente på sig. Han blev imidlertid ringet op og kontaktet i selve spillet og blev garanteret levering, hvilket han stolede på.

Senere kontaktede han sælger via dennes ”live-chat” og kontaktsystem på hjemmesiden.

Han blev opmærksom på, at handlerne ifølge brugerlicensaftalen (EULA) for spillet ikke var tilladt, og at sælger forbrød sig mod CCP’s ophavsret ved at sælge ydelserne. Da han således risikerede bortvisning fra spillet, ønskede han ikke at handle yderligere. Sideløbende undersøgte CCP, om han havde modtaget ydelser i strid med reglerne, hvilket han havde, og hans spillekonto blev derfor lukket. Han var herefter heller ikke i stand til at modtage de bestilte ydelser, som han havde betalt for, og som ikke var blevet leveret.

Indklagede har anført, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg ikke finder anvendelse i nærværende sag. De omhandlede transaktioner vedrører overførsler til klagerens konto hos betalingsformidleren PayPal, hvorfra beløbene blev videreformidlet som elektroniske penge til sælger. Der er således ikke tale om betalinger med kortet direkte til sælger.

Betalingerne til sælger blev foretaget af en udsteder af elektroniske penge, som i Danmark ville være omfattet af reglerne for udstedere af elektroniske penge i lov om finansiel virksomhed kap. 19.

Transaktionerne med elektronisk udstedte penge via kontoen hos PayPal er ikke omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer eller indklagedes kortholderregler.

Klageren må gøre sit eventuelle krav gældende over for betalingsformidleren eller sælger.

Spærringen af klagerens spillekonto kunne i øvrigt tyde på, at sælger faktisk havde leveret de af klageren købte virtuelle genstande til spillet.

Endelig burde klageren på baggrund af de manglende leveringer have stoppet betalingerne på et tidligere tidspunkt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Tre medlemmer – Peter Blok, Lotte Aakjær Jensen og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer fra december 1996 vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort efter deres ordlyd og formål må forstås således, at de også finder anvendelse i et tilfælde som det foreliggende, hvor betalingen med betalingskortet over Internettet ikke sker direkte til sælgeren, men gennem en tredjemand, som efter aftale med henholdsvis kortindehaveren og sælgeren formidler betalingen.

Vi finder, at sagen ikke foreligger oplyst på en sådan måde, at vi kan tage endelig stilling til klagerens indsigelser. Disse kan imidlertid ikke på det foreliggende grundlag tilbagevises som uberettigede, og indklagede skal derfor foreløbig tilbageføre de debiteringer på i alt 110.062,02 kr., som klageren har gjort indsigelse mod, til klagerens konto, således at gendebitering herefter kun kan ske i det omfang, indklagede kan godtgøre, at indsigelserne er uberettigede, jf. pkt. 5 i de nævnte retningslinjer.

Vi stemmer herefter for at tage klagen til følge som nedenfor bestemt.

To medlemmer – Ole Jørgensen og Astrid Thomas – udtaler:

Klageren har forud for gennemførelse af den første overførsel indgået en klar aftale med betalingsformidleren PayPal med det formål at muliggøre betalinger mellem klageren og andre parter.

Klagerens aftale med Pay Pal gør det herefter muligt for klageren at foretage betalinger mellem klageren og andre parter, der også har en aftale med PayPal. Hver enkelt overførsel til betalingsformidleren PayPal på grundlag af VISA/Dankortet er efterfølgende autoriseret af klageren og korrekt gennemført.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer fra december 1996 vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort har først og fremmest til formål at sikre kortindehavere mod misbrug som følge af muligheden for at gennemføre betalingstransaktioner uden en aflæsning af betalingskortet. I den konkrete sag er selve betalingstransaktionen fra klagerens konto hos indklagede til PayPal korrekt gennemført, og vi finder ikke at retningslinjerne, i det mindste ikke under de foreliggende omstændigheder, kan udstrækkes til at omfatte de indsigelser, som klageren har over for den betalingsmodtager, som klageren efter gennemførelse af VISA/Dankort hævetransaktionen valgte at overføre beløb til fra klagerens konto hos PayPal.

Vi stemmer derfor for ikke at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf bestemmes:

Indklagede skal inden 4 uger til klagerens konto foreløbig tilbageføre de omhandlede debiteringer på i alt 110.062,02 kr.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.”

I et brev af 31. oktober 2006 til Pengeinstitutankenævnet meddelte Nordea, at banken ikke ønskede at være bundet af afgørelsen, jf. Pengeinstitutankenævnets vedtægter § 11, stk. 2.

Herefter har Forbrugerstyrelsen på vegne af Søren Vestergaard i medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager og § 17 i bekendtgørelse nr. 1118 af 12. december 2003 indbragt denne sag for domstolene. Under sagens behandling har Søren Vestergaard korrigeret påstanden. Det påståede krav udgør summen af 10 transaktioner foretaget med Søren Vestergaards VISA/Dankort, hvor betalingerne er overført til OwnYourGame via PayPal i perioden 18. august til 11. november 2005. Der er enighed om beløbets størrelse.

Forklaringer

Søren Vestergaard har forklaret blandt andet, at han er ansat som controller i DONG Energy. Han blev kunde i Nordea, da han fik en børneopsparingskonto i banken. Han begyndte at spille på Internettet for 7-8 år siden. Problemerne i sagen opstod, da han havde spillet EVE-online i 1-1½ år. Han spillede sammen med en gruppe venner. EVE-online er ejet af firmaet CCP. Det koster ca. 100 kr. om måneden at spille EVE-online. Spillerne tildeles en eller flere virtuelle karakterer, som fører en eksistens, der minder om eksistensen hos en figur i en stjernekrigsfilm. Karaktererne udvikler sig efterhånden, som de deltager i spillets konflikter, og der er mulighed for med spillets virtuelle møntfod ”ISK” at købe virtuelle ressourcer fra andre medspillere i spillet. Ressourcerne anvendes til at opgradere karakterernes status og kompetencer.

Da han havde spillet EVE-online i ca. ½ år, fortalte en medspiller fra USA, at han kunne købe ressourcer til sine karakterer hos sælgeren OwnYourGame. Ressourcerne har OwnYourGame selv oparbejdet inde i spillet EVE-online. Medens købet indgås og købesummen betales udenfor spillet, sker selve leveringen inde i spillet. Primo 2005 begyndte han og gruppen at handle med OwnYourGame. I nogle tilfælde købte de ressourcen ved at overføre den til ”indkøbskurven” på OwnYourGames hjemmeside. I andre tilfælde blev ressourcen leveret ved at udlåne karaktererne til OwnYourGames spillere. OwnYourGame videreudviklede herefter karaktererne ved at spille dem i EVE-online i en nærmere aftalt periode.

Betalingen kunne alene ske med VISA via PayPal.

Han kendte i forvejen lidt til PayPal, idet han var bekendt med, at PayPal benyttes ved betalinger på internetauktionen Ebay. Han tilmeldte sig PayPal ved at udfylde et tilmeldingsskema på PayPals hjemmeside. I den forbindelse blev han oplyst om PayPals vilkår, men han læste dem ikke særligt grundigt. Han har siden foretaget 40-50 transaktioner med VISA/Dankortet via PayPal i forbindelse med køb af ressourcer hos OwnYourGame. Alle gange er ressourcerne blevet leveret til spillet i løbet af en uge til to måneder. Det er let at se på karaktererne, om en ressource er blevet leveret. Eksempelvis kan ressourcen bestå af et beløb i den virtuelle møntfod ”ISK”, som bliver leveret ved indsættelse af beløbet på en karakters virtuelle bankbog.

I begyndelsen købte han og vennerne højst for et par hundrede kroner om måneden. Siden anvendte de en hel del flere penge og endte med at købe for op til 30.000 kr. om måneden til rumskibe og lignende større ressourcer. Alle køb fandt sted via hans kassekredit hos Nordea. De andre indbetalte løbende deres del af udgifterne til kassekreditten. De købte ressourcer blev betragtet som en investering, som de regnede med at kunne sælge til andre medspillere, når de ikke længere ville deltage i spillet.

Problemerne med OwnYourGame opstod i forbindelse med et køb den 18. august 2005. Da der var gået ca. 1 ½ måned uden levering, begyndte han at undre sig. Han forsøgte at tage kontakt til en karakter i spillet, som under dæknavn leverede ressourcerne fra OwnYourGame. Den pågældende karakter havde imidlertid forladt spillet. Derefter klagede han til OwnYourGame på hjemmesiden www.ownyourgame.com. Først fik han ingen respons, men siden blev han af en repræsentant fra OwnYourGame inde i spillet EVE-online forsikret om, at ressourcerne var på vej. Da leveringen imidlertid stadig udeblev, skrev han til OwnYourGame, at han ville ophæve købet. I midten af oktober 2005 blev han ringet op af en engelsktalende person fra OwnYourGame, som oplyste, at de havde haft problemer med systemet, men at ressourcerne var på vej. Han fortsatte derfor indtil 11. november 2005 med at købe ressourcerne, selv om de fortsat ikke blev leveret. Først derefter mistede han endeligt tilliden til OwnYourGame.

Han kontaktede OwnYourGame for at få sine penge tilbage, men fik ingen reaktion på henvendelsen.

Herefter kontaktede han CCP’s repræsentant i spillet. Repræsentanten henviste til EVE-onlines aftalevilkår, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt at anvende ressourcer, der er handlet uden for spillet.

Repræsentanten oplyste endvidere, at OwnYourGame overtrådte EVE-onlines ophavsrettigheder ved at handle med EVE-online ressourcer. Kort tid efter udelukkede CCP hans og hans venners karakterer fra EVE-online. Han havde ikke tidligere været klar over, at handlen med OwnYourGame var i strid med CCP’s aftalevilkår, og at CCP’s sanktion heroverfor var udelukkelse af karaktererne. Da han oprettede sig som bruger af spillet, havde han haft mulighed for at læse aftalevilkårene, men havde vist nok accepteret dem uden videre.

Efterfølgende gjorde han Nordea opmærksom på, at han havde købt en række virtuelle ydelser, som han ikke havde modtaget og nu ikke længere kunne modtage, medmindre han oprettede sig som bruger med et andet betalingskort. Han henviste i den forbindelse til bankens mulighed for at foretage charge back efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer for betalingskort. Nordea nægtede imidlertid at foretage charge back for de udeblevne ydelser under henvisning til Nordeas egne retningslinjer. Nordea tilkendegav dog at ville undersøge sagen nærmere.

Han kontaktede herefter Pengeinstitutankenævnet, som rådede ham til at indgive en klage hurtigt. Han er af den opfattelse, at han har bibragt Nordea den viden om sagen, som han har haft mulighed for at komme med. Han har således ikke haft mulighed for at tage et print af de købte virtuelle ressourcer eller den virtuelle korrespondance, som han har haft med OwnYourGame i spillet. Han har ej heller modtaget nogle skriftlige bekræftelser fra OwnYourGame. Dette skyldtes, at hans bestillinger og rykkere er foretaget via ”live chat”, hvor man ikke får udskrift eller kvittering.

Efter anbefaling fra Nordea tog han kontakt til PayPal men fik under henvisning til PayPals almindelige forretningsvilkår besked om, at PayPal ikke kunne hjælpe ham, da sagen drejede sig om manglende levering af virtuelle ydelser. Årsagen til, at transaktionerne er bogført på et senere tidspunkt hos Nordea end hos PayPal, er formentlig, at PayPal først har trukket pengene på hans konto nogle dage efter hans anmodning om at overføre pengene til OwnYourGame. Det fremgår således af PayPals forretningsvilkår, at PayPal ikke fungerer som kreditinstitut.

Per Wengenroth har forklaret, at han arbejder som seniorjurist i juridisk afdeling i Nordea, hvor han har været ansat siden 1995. Afdelingen har ansvaret for ny lovgivning og bankens produkter, herunder kortprodukter som VISA/Dankort. Som regel er det Nordeas indsigelsesafdeling, der behandler bankkundernes kortindsigelser. Søren Vestergaards indsigelse var imidlertid anderledes end andre indsigelser, idet den vedrørte en række transaktioner, der var foretaget helt tilbage til august måned, selv om indsigelsen først blev indgivet i december måned. Endvidere var transaktionerne sket via PayPal, der som udsteder af e-penge, modtager betalingskortpenge, erstatter disse med e-penge og videresender e-pengene på Internettet som betalingsmiddel. Indsigelsesafdelingen overlod ham derfor ansvaret for indsigelsens behandling den 9. december 2005.

Det var hans opfattelse, at sagen skulle afvises, da Søren Vestergaards indsigelser hverken var omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer eller Nordeas forretningsbestemmelser. Nordeas afdeling i Vallensbæk sendte derfor den 12. december 2005 et brev til Søren Vestergaard med oplysning om, at Nordea ikke foretog charge back i den pågældende type sag. Den 16. december 2005 modtog Nordea klageskemaet af 12. december 2005 fra Søren Vestergaard til Pengeinstitutankenævnet.

Ankenævnsbehandlingen overhalede herved den undersøgelse og dialog med Søren Vestergaard, som Nordea under alle omstændigheder indleder med kunderne i indsigelsessagerne for at få sagerne nærmere oplyst. Under ankenævnsbehandlingen forsøgte Nordea at få sagen yderligere oplyst af Søren Vestergaard. Nordea har indgået aftale med PBS om at sende indsigelser vedrørende VISA-transaktioner videre til PBS i det omfang, der er mulighed for at gå videre med sagen. PBS foretager således charge back for Nordeas kunder, såfremt der er grundlag herfor efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

I nærværende sag sendte Nordea indsigelsen videre til PBS for at finde ud af, om Nordea havde foretaget en korrekt vurdering. PBS bekræftede efterfølgende, at der var tale om en PayPal-transaktion, og at der derfor ikke var grundlag for en tilbagebetaling til kunden. Begrundelsen var, at der ikke var tale om misbrug eller leveringsmangler fra PayPal, men leveringsmangler fra sælgeren af de virtuelle ydelser.

Nordea havde ikke kendskab til, hvem sælgeren var, idet PBS, VISA og Nordea alene kan se, hvem pengene er videretransporteret til, såfremt PayPal har noteret det i transaktionskvitteringen. Under sagens forløb har det været meget svært at få de fornødne oplysninger fra Søren Vestergaard. Oplysningerne fra PayPal om transaktionerne er først fremkommet under landsrettens behandling.

Da Nordea havde tabt ankenævnssagen, forsøgte Nordea at få yderligere oplysninger om de ikke-leverede ydelser ved den 12. oktober 2006 at sende en mail til PayPal med anmodning om at få en udskrift af Søren Vestergaards PayPal konto. PayPal ville imidlertid alene give Nordea oplysningerne mod Søren Vestergaards samtykke. Nordea har ikke efterfølgende anmodet Søren Vestergaard om et samtykke, idet Nordea 3-5 gange i løbet af sagens behandling forgæves har bedt Søren Vestergaard om flere oplysninger. Da det ikke lykkedes at få sagen nærmere oplyst, meddelte Nordea Pengeinstitutankenævnet, at Nordea ikke ønskede at være bundet af ankenævnets afgørelse.

Tina Füssel har forklaret, at hun er cand. jur. og ansat i Finansrådet, hvor hun er underdirektør og ansvarlig for bl.a. betalingssystemer. Hun har siden 1992 arbejdet i Finansrådet og var ansat i Juridisk afdeling, da Forbrugerombudsmandens retningslinjer i 1996 blev forhandlet mellem Forbrugerombudsmanden og interesseorganisationerne. Det var hende, som varetog bankerne og sparekassernes interesser under forhandlingerne. Genstand for forhandlingerne var alene betalingssystemer med betalingskort. Betalingssystemer med e-penge var på det tidspunkt et ukendt begreb, selv om der var forventninger om, at der i fremtiden ville dukke nye elektroniske betalingssystemer op som eksempelvis netbank og andre nye systemer.

Forbrugerombudsmandens hensigt med retningslinjerne var at give forbrugerne en særlig beskyttelse, når sælgere eller andre fik kendskab til en forbrugers kortnummer i forbindelse med dennes brug af et betalingskort. Forbrugerombudsmanden ville pålægge banker og sparekasser en række forpligtelser, og det var derfor vigtigt at kende de risici, der var en følge af disse forpligtelser. Der var på et tidspunkt tale om, at retningslinjerne også burde gælde for nye betalingssystemer, men netop fordi man ikke kunne overskue de forpligtelser og risici, der ville følge heraf, turde man ikke regulere området. Der var derfor enighed mellem interesseorganisationerne og Forbrugerombudsmanden om, at retningslinjerne kun skulle gælde for betalingssystemer med betalingskort. Finansrådet har aldrig været i tvivl om, at retningslinjerne kun gælder ved brug af betalingskort, og der er ikke siden sket en ajourføring af retningslinjerne.

I 2003 foretog Forbrugerombudsmanden en undersøgelse af de nye risikobetonede systemer, men fandt ikke efterfølgende anledning til at foretage videre. Forbrugerstyrelsen har da også udgivet en brochure om postordre og internetsystemer, hvori der gøres opmærksom på, at betaling ved brug af betalingsmikrosystemer såsom Ewire og Valus ikke er underlagt samme beskyttelse som betaling med betalingskort. Selv om retningslinjerne ikke gælder for disse systemer, kan forbrugerne dog være beskyttet af en bilateral aftale med de enkelte banker og sparekasser. Valus eksisterer ikke længere og Ewire er en dansk e-pengeudsteder på samme måde, som PayPal er en udenlandsk e-pengeudsteder. E-pengeudstederne er reguleret særskilt af et EU-direktiv. VISA afgør selv, hvilke butikker, man tillader at tage imod VISA/Dankort og værner herved om sit brand i form af den tryghed, som de tilbyder deres kunder. Hvis en sælger misbruger kundernes kortoplysninger, har VISA/Dankort mulighed for at ophæve sin indløsningsaftale med den pågældende sælger/betalingsmodtager.

Susanne Brønnum har forklaret, at hun er direktør på kortområdet i PBS A/S, hvor hun har været ansat i 18 år. Hun har tidligere arbejdet for MasterCard i Bruxelles. Hun har det forretningsmæssige ansvar for bl.a. Dankort og VISA betalingskort og for at regler og retningslinjer i PBS, herunder retningslinjerne for charge back, bliver fulgt. VISA har givet PBS udstederlicens, og PBS har givet underlicenser til forskellige pengeinstitutter. PBS og de pågældende pengeinstitutter er derfor berettiget til at udstede VISA-kort og forpligtet til at efterleve VISA’s retningslinjer og regler. VISA har endvidere givet PBS indløsningslicens, og PBS er derfor berettiget til at indgå indløsningsaftaler med udvalgte forretninger om at modtage VISA-betalinger. En indløsningsaftale indebærer, at VISA giver forretningen ret til at modtage betaling med VISA-kort. Det er forholdsvis sjældent, at VISA giver både udstederlicens og indløsningslicens til de samme parter.

Ved en gennemgang af VISA-registret, som indeholder alle indløsningslicenser og indløsningsaftaler, har hun konstateret, at hverken PBS, VISA eller andre med indløsningslicens har indgået indløsningsaftale med OwnYourGame. OwnYourGames hjemmeside indeholder i øvrigt ikke et VISA-logo, hvilket VISA ville have krævet, hvis der var indgået en indløsningsaftale. PBS har ikke indgået indløsningsaftale med PayPal, men da PayPal er berettiget til at modtage VISA-betalinger, har PayPal formentlig indgået en indløsningsaftale med virksomheden First Data på vegne af VISA. I VISA-systemet er PayPal registreret som en forretning på samme måde som en bagerforretning eller andre forretninger. PayPal driver forretning med udstedelse af e-penge og har andre bierhverv. PayPal er ikke videreformidler af VISA-betalinger. VISA godkender de forretningspartnere, som har ret til at være ”payment service providere”, dvs. videreformidlere af VISA-betalingerne, og PayPal er ikke godkendt som en sådan. VISA-betalingssystemet bygger på tillid og en høj kreditvurdering af samarbejdspartnerne. Hvis en forretning har en dårlig økonomi, er forretningen udelukket fra at indgå en indløsningsaftale med VISA og dermed udelukket fra at modtage VISA-betalinger.

Særligt for så vidt angår sælgere af spil, har VISA nogle skrappe regler, idet der er stor risiko for, at spilforretningerne ikke har en lang levetid. Endvidere får spilforretningerne ofte en dårlig kreditvurdering.

Derudover er det ud fra en forbrugersynsvinkel holdningen, at det ikke skal være let at betale med betalingskort i spil med risiko for, at forbrugeren spiller en masse penge op. PBS har derfor kun indgået indløsningsaftaler med statskontrollerede spil.

PBS har 25 fuldtidsansatte i charge back-afdelingen, som ene og alene har til opgave at tilbageføre transaktioner foretaget med VISA, MasterCard, Dankort mv. Når afdelingen foretager charge back af VISA-betalinger, anvendes VISAs charge back kodesystem, der indeholder en række koder med udtømmende charge back-begrundelser. Hvis PBS anvender en forkert kode og dermed en forkert begrundelse for at tage et beløb tilbage, vil VISA pålægge PBS en bøde. I nærværende sag fandt både PBS og VISA, at Nordea handlede korrekt. Begrundelsen herfor var, at varen – nemlig e-penge – var leveret af PayPal. PBS kunne kun have foretaget en charge back overfor PayPal, hvis e-pengene ikke var blevet leveret. I den situation ville PBS og VISA have anvendt kodebegrundelserne 7-13 ”Non-Receipt Goods/Services”. PBS havde heller ikke mulighed for at gennemføre en charge back overfor OwnYourGame, idet OwnYourGame ikke har nogen indløsningsaftale med VISA, som PBS og VISA kunne have henholdt sig til. Nordea har heller ikke selv mulighed for at foretage charge back, hvis PBS og VISA nægter at foretage en sådan. Normalt vurderer PBS de charge back-sager, som involverer PayPal, ”case by case”. Dette sker for PBS’s egen regning og oftest pr. kulance. I en enkelt sag har PBS valgt at foretage en charge back over for PayPal grundet manglende levering af en fysisk vare fra PayPals betalingsmodtager. PayPal accepterede, at PBS foretog den pågældende charge back. Denne praksis strider dog imod VISAs retningslinjer, og VISA kunne have pålagt PBS bøde herfor.

PayPal har netop opkøbt Den Blå Avis, og i den forbindelse har en hel del firmaer indgået indløsningsaftaler med PayPal udenom VISA. VISA kender således ikke aftalerne mellem PayPal og de pågældende firmaer. Alene af den grund ville det være et uoverskueligt arbejde, såfremt det blev pålagt PBS og VISA at gennemføre charge back over for PayPal og at udforske de nærmere omstændigheder i sager, hvor det firma, som alene PayPal har indgået indløsningsaftale med, har misligholdt en købsaftale indgået på Internettet.

B122201J - BFM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________

D O M

Afsagt den 19. december 2008 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Teilmann, Karen-Anke Tørring og Suzanne Holst (kst.)).

3. afd. nr. B-1222-07:

Søren Vestergaard (advokat Dorthe Fuglsang, besk.)

Biintervenient 1) til støtte for sagsøgeren: Forbrugerombudsmanden (selv)

mod

Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/SBiintervenient 2) til støtte for sagsøgte: PBS International A/S (advokat Ulrik Holsted-Sandgreen for begge)

Sagens baggrund

Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 15. januar 2007 og af denne ved kendelse af 12. juni 2007 i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, henvist til behandling ved Østre Landsret, drejer sig om, hvorvidt Søren Vestergaards køb af ydelser fra den juridiske person bag hjemmesiden www.ownyourgame.com (OwnYourGame) er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort af december 1996, idet Søren Vestergaard har betalt med sit VISA/Dankort via PayPal, der blandt andet driver virksomhed med udstedelse og salg af elektroniske penge (e-penge).

Påstande

Sagsøgeren, Søren Vestergaard, har nedlagt endelig påstand om, at Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S tilpligtes til Søren Vestergaard at betale 100.791,28 kr. med sædvanlig procesrente heraf fra sagens anlæg.

Sagsøgte, Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 12.206,96 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Forbrugerombudsmanden er indtrådt som biintervenient til støtte for Søren Vestergaard, og
PBS International A/S er indtrådt som biintervenient til støtte for Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S.

Sagsfremstilling

I december 1996 udstedte Forbrugerombudsmanden i medfør af den dagældende betalingskortlovs 12 a, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 811 af 12. september 1994) og dagældende markedsføringslovs § 17 (lov nr. 428 af 1. juni 1994) efter forhandling med Dansk Postordreforening, Pengeinstitutternes Betalingssystemer, Finansrådet, Dansk Handel & Service, Dansk Detail Kreditråd, Diners Club Denmark A/S og Forbrugerrådet et sæt retningslinjer med betegnelsen ”Retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort” (Forbrugerombudsmandens retningslinjer).

Det fremgår heraf bl.a..:

”...

Formålet med retningslinjerne er først og fremmest at sikre kortindehaverne mod misbrug som følge af muligheden for at gennemføre betalingstransaktioner uden en aflæsning af betalingskortet.

Herudover indeholder retningslinjerne bestemmelser, der har til formål at regulere de situationer, hvor gennemførelsen af betalingstransaktionen i praksis stiller kortindehaverne ringere end de forbrugere, der eksempelvis betaler pr. efterkrav eller ved brug af et indbetalingskort, der følger med den leverede ydelse.

  1. Retningslinjernes anvendelsesområde
  2. Retningslinjerne finder anvendelse i betalingssystemer med betalingskort, hvor der kan gennemføres betalingstransaktioner uden en aflæsning af betalingskortet kombineret med kortindehaverens autorisation i form af en underskrift eller en angivelse af PIN-kode. Sådanne transaktioner benævnes i det følgende som ”fjernsalgstransaktioner”.

Bemærkninger:

...

Retningslinjerne gælder indtil videre kun for betalingssystemer med kort. Elektroniske betalingssystemer uden betalingskort, men med kode, jfr. betalingskortlovens § 1, stk. 2, er således ikke omfattet. Da det forventes, at man i nær fremtid vil introducere nye elektroniske betalingssystemer, er det nødvendigt at følge udviklingen på området og ajourføre retningslinjerne efter behov.

...

5. Indsigelser om misbrug, ikke-levering og fortrydelsesret

Gør kortindehaveren gældende,

...

c) at den bestilte ydelse ikke er leveret, eller...

... skal kortudstederen stille opkrævningen i bero, mens indsigelsens rigtighed undersøges. Kan indsigelsen ikke umiddelbart tilbagevises som uberettiget, må kortudstederen alene opkræve det beløb, som kortindehaveren kan vedkende sig. Er kortindehaveren allerede blevet debiteret for transaktionen, skal det omtvistede beløb straks tilbageføres til kortindehaveren. En senere debitering/gendebitering må kun ske i det omfang kortudstederen kan godtgøre, at indsigelsen er urigtig.”

Den 12. december 2005 modtog Pengeinstitutankenævnet en klage fra Søren Vestergaard over Nordea Bank Danmark A/S (Nordea). Klagen vedrørte spørgsmålet, om Nordea er forpligtet til at følge Forbrugerombudsmandens retningslinjer pkt. 5 i forbindelse med sælgeren, OwnYourGames manglende levering af bestilte virtuelle ydelser til internetspillet, EVE online, når betalingen er sket ved brug af et VISA/Dankort via PayPal.

Om PayPal og anvendelsen af PayPal fremgår det i PayPal’s User Agreement for PayPal Service” bl.a:

”This User Agreement (”Agreement”) is a contract between you and PayPal (Europe) Ltd (“we”, “our” or “us” as appropriate). Our main business is the issuance of electronic money and the provision of financial and non-financial services closely related to the issuance of electronic money. This Agreement describes your and our rights and responsibilities when you use the PayPal™ payment service or any related products and services that we offer (collectively the “Service”).

2. The Legal Relationship between You and PayPal

2.1 Issue of Electronic Money (e-money). The Service is an e-money payment service rather than a banking or escrow service, and we are not acting as a trustee with respect to balances that you choose to keep in your account. We are acting only as an issuer of electronic money (stored value). You are not required to maintain a balance in order to use the Service to make payments although a balance will be created when ever you use the Service to make a payment funded from your bank or card. If you have a balance in your account, you will not receive interest or other earnings on this balance because we are prohibited by law from paying interest on an e-money balance.

2.2 Payment processing. By sending payments through the Service or electing to add funds to your account, you authorise us to obtain funds on your behalf from your chosen funding source, to issue e-money and to transfer the e-money to the recipient that you designate or to your account balance according to your instructions and subject to the terms of this Agreement. We will complete your payment first by debiting your account balance, if any. If this is not sufficient to fund your payment fully, we will obtain the remaining e-money according to your instructions by charging your primary card to the value of the e-money required to effect the payment. When you send a payment, you will not be able to withdraw that e-money or send the e-money to any other recipient unless and until the initial e-money transaction is charged back under applicable card scheme rules.

…”

Om PayPals "Buyer Complaint Policy” fremgår bl.a.

“…

PayPal (Europe) Ltd’s Buyer Complaint Policy only applies to tangible, physical goods which can be sent in the post, and excludes everything else, including but not limited to: intangibles, services, quasi-cash and all non-tangible, non-physical goods.

Den 5. oktober 2006 afsagde Pengeinstitutankenævnet følgende kendelse i sagen:

”Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser om manglende levering af ydelser, der blev betalt med klagerens VISA/Dankort via en formidler af elektroniske penge.

Sagens omstændigheder

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt tilmeldte klageren sig et Internet-baseret computerspil EVE Online, der udbydes af firmaet CCP. Af vilkårene for deltagelse i spillet, EULA (END USER LICENSE AGREEMENT), fremgår bl.a.:

”…

1.

REQUIREMENT TO PLAY
To play EVE TM , you must: (l) purchase a license to the Software …; (ll) establish online a valid account (an ”Account”) and keep that Account active by paying the subscription fees on a timely basis; …

6. TERMINATION; SUSPENSION OF ACCOUNT

...

ll. Termination of EULA

CCP may terminate the EULA, close all your Accounts, and cancel all rights granted to you under the EULA if: … (iii) you or anyone using any of your Accounts materially breaches the EULA, makes any unauthorized use of the System or Software, or infringes the rights of CCP or any third party; …

7. CONDUCT

...

B. Selling Items and Objects

You may not transfer, sell or auction, or buy or accept any offer to transfer, sell or auction (or offer to do any of the foregoing), any content appearing within the Game environment, including without limitation character, character attributes, items, currency, and objects, other than via a permitted Character Transfer as described in section 3 above. You may not encourage or induce any other person to participate in such a prohibited transaction. The buying, selling or auctioning (or any attempt at doing so) of characters, characters attributes, items, currency, or object, whether through online auctions (such as ebay), newsgroups, postings on message boards or any other means is prohibited by the EULA and a violation of CCP’s proprietary rights in the Game.

…”

Klageren er kunde hos indklagede, hvor han har en kassekredit med et tilknyttet VISA/Dankort. Klageren benyttede kortet til køb af virtuelle genstande til brug i spillet. Sælgeren var et internetfirma, som ikke direkte kunne modtage betaling med VISA/Dankort, hvorfor betalinger til sælger skulle ske via PayPal.

PayPal er en uafhængig betalingsformidler, som bl.a. formidler betalinger mellem forbrugere og erhvervsdrivende via Internettet. Af Paypal’s Service Description fremgår bl.a.

”What is PayPal?

• PayPal enables individuals and businesses to send and receive electronic money online. It also provides other financial and non-financial services closely related to online payments. These services are collectively referred to hereafter as the “Service”

• PayPal does not provide credit, banking and/or escrow services

Opening a PayPal account

• The Service allows individuals and businesses to open an account maintained by PayPal (an “account”)

Funding an account

• To fund an account, a User must either:

  • Purchase electronic money from us via their funding source(s). In practice, this means that each time a User requests PayPal to send money, PayPal simultaneously debits the chosen amount from the User’s default funding source (bank account, debit card or credit card). PayPal then sends this online payment to the intended recipient; or…
  • A User’s account balance represents the amount of electronic money issued by us (whether it is sent to the User by a third party or purchased directly from us)
  • …”

Af Paypal’s "User Agreement for Paypal Service” fremgår bl.a.:

”…
5.

Dispute Resolution and Chargebacks. Whether you are a buyer or seller, you agree to work actively with the other parties to your transactions to resolve any disputes. We do not act as the agent of either in any dispute between payers and payees and do not have the responsibility for resolving such disputes. If any chargeback claim occurs (as the result of a dispute or for any other reason), you agree to provide all necessary documentation for the resolution of the claim. If you are a seller, you (a) acknowledge that we do not control the outcome of the chargeback decision reached by the buyer’s issuing bank in a card transaction; (b) agree to accept the decision of the issuing bank as final and legally binding; and (c) recognise that you may not receive payment if the issuing bank rules against you in relation to the payment received. …”

I Paypal’s ”Buyer Complaint Policy” anføres bl.a.:

”3. Credit Card Transactions. The Buyer Protection Policy does not replace or reduce any other consumer rights Users may have, including reversal rights that may be granted by a User’s credit card issuer. You acknowledge that we do not control the outcome of any reversal decision initiated through a User’s credit card issuer.

…”

Ved skrivelse af 5. december 2005 gjorde klageren overfor indklagede indsigelse imod 11 betalingstransaktioner med VISA/Dankortet på i alt 110.062,02 kr. foretaget i perioden 18. august - 11. november 2005. Klageren anførte, at transaktionerne vedrørte hans køb til brug for internetspillet. De købte ydelser var ikke blevet leveret, og klageren havde opdaget, at sælgerens salg af ydelserne var ulovlig.

Klageren rettede også henvendelse til PayPal, som ved e-mail af 13. februar 2006 til klageren meddelte, at tvister vedrørende immaterielle ydelser ikke kunne behandles.

Parternes påstande

Den 13. december 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilbageføre betalingerne på i alt 110.062,02 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse

Parternes argumenter

Klageren har anført, at indklagede er forpligtet til at tilbageføre betalingerne, jf. pkt. 5 i Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort.

Sælger har ikke leveret de ydelser, som betalingerne vedrører, og han er efterfølgende blevet klar over, at sælger ikke lovligt kunne sælge de pågældende ydelser. Han ønsker derfor ikke at handle yderligere med den pågældende.

Han købte ydelserne på sælgers hjemmeside og brugte sit VISA-kort som betalingsmiddel. Beløbene blev hævet på hans konto og efterfølgende indsat og hævet umiddelbart efter hos PayPal, hvorved betalingerne var fuldført til sælger.

Han havde tidligere handlet med den pågældende sælger og havde altid fået leveret de bestilte ydelser.

Han havde derfor en høj grad af tillid til sælger. På et tidspunkt lod de bestilte ydelser vente på sig. Han blev imidlertid ringet op og kontaktet i selve spillet og blev garanteret levering, hvilket han stolede på.

Senere kontaktede han sælger via dennes ”live-chat” og kontaktsystem på hjemmesiden.

Han blev opmærksom på, at handlerne ifølge brugerlicensaftalen (EULA) for spillet ikke var tilladt, og at sælger forbrød sig mod CCP’s ophavsret ved at sælge ydelserne. Da han således risikerede bortvisning fra spillet, ønskede han ikke at handle yderligere. Sideløbende undersøgte CCP, om han havde modtaget ydelser i strid med reglerne, hvilket han havde, og hans spillekonto blev derfor lukket. Han var herefter heller ikke i stand til at modtage de bestilte ydelser, som han havde betalt for, og som ikke var blevet leveret.

Indklagede har anført, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg ikke finder anvendelse i nærværende sag. De omhandlede transaktioner vedrører overførsler til klagerens konto hos betalingsformidleren PayPal, hvorfra beløbene blev videreformidlet som elektroniske penge til sælger. Der er således ikke tale om betalinger med kortet direkte til sælger.

Betalingerne til sælger blev foretaget af en udsteder af elektroniske penge, som i Danmark ville være omfattet af reglerne for udstedere af elektroniske penge i lov om finansiel virksomhed kap. 19.

Transaktionerne med elektronisk udstedte penge via kontoen hos PayPal er ikke omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer eller indklagedes kortholderregler.

Klageren må gøre sit eventuelle krav gældende over for betalingsformidleren eller sælger.

Spærringen af klagerens spillekonto kunne i øvrigt tyde på, at sælger faktisk havde leveret de af klageren købte virtuelle genstande til spillet.

Endelig burde klageren på baggrund af de manglende leveringer have stoppet betalingerne på et tidligere tidspunkt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Tre medlemmer – Peter Blok, Lotte Aakjær Jensen og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer fra december 1996 vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort efter deres ordlyd og formål må forstås således, at de også finder anvendelse i et tilfælde som det foreliggende, hvor betalingen med betalingskortet over Internettet ikke sker direkte til sælgeren, men gennem en tredjemand, som efter aftale med henholdsvis kortindehaveren og sælgeren formidler betalingen.

Vi finder, at sagen ikke foreligger oplyst på en sådan måde, at vi kan tage endelig stilling til klagerens indsigelser. Disse kan imidlertid ikke på det foreliggende grundlag tilbagevises som uberettigede, og indklagede skal derfor foreløbig tilbageføre de debiteringer på i alt 110.062,02 kr., som klageren har gjort indsigelse mod, til klagerens konto, således at gendebitering herefter kun kan ske i det omfang, indklagede kan godtgøre, at indsigelserne er uberettigede, jf. pkt. 5 i de nævnte retningslinjer.

Vi stemmer herefter for at tage klagen til følge som nedenfor bestemt.

To medlemmer – Ole Jørgensen og Astrid Thomas – udtaler:

Klageren har forud for gennemførelse af den første overførsel indgået en klar aftale med betalingsformidleren PayPal med det formål at muliggøre betalinger mellem klageren og andre parter.

Klagerens aftale med Pay Pal gør det herefter muligt for klageren at foretage betalinger mellem klageren og andre parter, der også har en aftale med PayPal. Hver enkelt overførsel til betalingsformidleren PayPal på grundlag af VISA/Dankortet er efterfølgende autoriseret af klageren og korrekt gennemført.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer fra december 1996 vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort har først og fremmest til formål at sikre kortindehavere mod misbrug som følge af muligheden for at gennemføre betalingstransaktioner uden en aflæsning af betalingskortet. I den konkrete sag er selve betalingstransaktionen fra klagerens konto hos indklagede til PayPal korrekt gennemført, og vi finder ikke at retningslinjerne, i det mindste ikke under de foreliggende omstændigheder, kan udstrækkes til at omfatte de indsigelser, som klageren har over for den betalingsmodtager, som klageren efter gennemførelse af VISA/Dankort hævetransaktionen valgte at overføre beløb til fra klagerens konto hos PayPal.

Vi stemmer derfor for ikke at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf bestemmes:

Indklagede skal inden 4 uger til klagerens konto foreløbig tilbageføre de omhandlede debiteringer på i alt 110.062,02 kr.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.”

I et brev af 31. oktober 2006 til Pengeinstitutankenævnet meddelte Nordea, at banken ikke ønskede at være bundet af afgørelsen, jf. Pengeinstitutankenævnets vedtægter § 11, stk. 2.

Herefter har Forbrugerstyrelsen på vegne af Søren Vestergaard i medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager og § 17 i bekendtgørelse nr. 1118 af 12. december 2003 indbragt denne sag for domstolene. Under sagens behandling har Søren Vestergaard korrigeret påstanden. Det påståede krav udgør summen af 10 transaktioner foretaget med Søren Vestergaards VISA/Dankort, hvor betalingerne er overført til OwnYourGame via PayPal i perioden 18. august til 11. november 2005. Der er enighed om beløbets størrelse.

Forklaringer

Søren Vestergaard har forklaret blandt andet, at han er ansat som controller i DONG Energy. Han blev kunde i Nordea, da han fik en børneopsparingskonto i banken. Han begyndte at spille på Internettet for 7-8 år siden. Problemerne i sagen opstod, da han havde spillet EVE-online i 1-1½ år. Han spillede sammen med en gruppe venner. EVE-online er ejet af firmaet CCP. Det koster ca. 100 kr. om måneden at spille EVE-online. Spillerne tildeles en eller flere virtuelle karakterer, som fører en eksistens, der minder om eksistensen hos en figur i en stjernekrigsfilm. Karaktererne udvikler sig efterhånden, som de deltager i spillets konflikter, og der er mulighed for med spillets virtuelle møntfod ”ISK” at købe virtuelle ressourcer fra andre medspillere i spillet. Ressourcerne anvendes til at opgradere karakterernes status og kompetencer.

Da han havde spillet EVE-online i ca. ½ år, fortalte en medspiller fra USA, at han kunne købe ressourcer til sine karakterer hos sælgeren OwnYourGame. Ressourcerne har OwnYourGame selv oparbejdet inde i spillet EVE-online. Medens købet indgås og købesummen betales udenfor spillet, sker selve leveringen inde i spillet. Primo 2005 begyndte han og gruppen at handle med OwnYourGame. I nogle tilfælde købte de ressourcen ved at overføre den til ”indkøbskurven” på OwnYourGames hjemmeside. I andre tilfælde blev ressourcen leveret ved at udlåne karaktererne til OwnYourGames spillere. OwnYourGame videreudviklede herefter karaktererne ved at spille dem i EVE-online i en nærmere aftalt periode.

Betalingen kunne alene ske med VISA via PayPal.

Han kendte i forvejen lidt til PayPal, idet han var bekendt med, at PayPal benyttes ved betalinger på internetauktionen Ebay. Han tilmeldte sig PayPal ved at udfylde et tilmeldingsskema på PayPals hjemmeside. I den forbindelse blev han oplyst om PayPals vilkår, men han læste dem ikke særligt grundigt. Han har siden foretaget 40-50 transaktioner med VISA/Dankortet via PayPal i forbindelse med køb af ressourcer hos OwnYourGame. Alle gange er ressourcerne blevet leveret til spillet i løbet af en uge til to måneder. Det er let at se på karaktererne, om en ressource er blevet leveret. Eksempelvis kan ressourcen bestå af et beløb i den virtuelle møntfod ”ISK”, som bliver leveret ved indsættelse af beløbet på en karakters virtuelle bankbog.

I begyndelsen købte han og vennerne højst for et par hundrede kroner om måneden. Siden anvendte de en hel del flere penge og endte med at købe for op til 30.000 kr. om måneden til rumskibe og lignende større ressourcer. Alle køb fandt sted via hans kassekredit hos Nordea. De andre indbetalte løbende deres del af udgifterne til kassekreditten. De købte ressourcer blev betragtet som en investering, som de regnede med at kunne sælge til andre medspillere, når de ikke længere ville deltage i spillet.

Problemerne med OwnYourGame opstod i forbindelse med et køb den 18. august 2005. Da der var gået ca. 1 ½ måned uden levering, begyndte han at undre sig. Han forsøgte at tage kontakt til en karakter i spillet, som under dæknavn leverede ressourcerne fra OwnYourGame. Den pågældende karakter havde imidlertid forladt spillet. Derefter klagede han til OwnYourGame på hjemmesiden www.ownyourgame.com. Først fik han ingen respons, men siden blev han af en repræsentant fra OwnYourGame inde i spillet EVE-online forsikret om, at ressourcerne var på vej. Da leveringen imidlertid stadig udeblev, skrev han til OwnYourGame, at han ville ophæve købet. I midten af oktober 2005 blev han ringet op af en engelsktalende person fra OwnYourGame, som oplyste, at de havde haft problemer med systemet, men at ressourcerne var på vej. Han fortsatte derfor indtil 11. november 2005 med at købe ressourcerne, selv om de fortsat ikke blev leveret. Først derefter mistede han endeligt tilliden til OwnYourGame.

Han kontaktede OwnYourGame for at få sine penge tilbage, men fik ingen reaktion på henvendelsen. Herefter kontaktede han CCP’s repræsentant i spillet. Repræsentanten henviste til EVE-onlines aftalevilkår, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt at anvende ressourcer, der er handlet uden for spillet.

Repræsentanten oplyste endvidere, at OwnYourGame overtrådte EVE-onlines ophavsrettigheder ved at handle med EVE-online ressourcer. Kort tid efter udelukkede CCP hans og hans venners karakterer fra EVE-online. Han havde ikke tidligere været klar over, at handlen med OwnYourGame var i strid med CCP’s aftalevilkår, og at CCP’s sanktion heroverfor var udelukkelse af karaktererne. Da han oprettede sig som bruger af spillet, havde han haft mulighed for at læse aftalevilkårene, men havde vist nok accepteret dem uden videre.

Efterfølgende gjorde han Nordea opmærksom på, at han havde købt en række virtuelle ydelser, som han ikke havde modtaget og nu ikke længere kunne modtage, medmindre han oprettede sig som bruger med et andet betalingskort. Han henviste i den forbindelse til bankens mulighed for at foretage charge back efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer for betalingskort. Nordea nægtede imidlertid at foretage charge back for de udeblevne ydelser under henvisning til Nordeas egne retningslinjer. Nordea tilkendegav dog at ville undersøge sagen nærmere.

Han kontaktede herefter Pengeinstitutankenævnet, som rådede ham til at indgive en klage hurtigt. Han er af den opfattelse, at han har bibragt Nordea den viden om sagen, som han har haft mulighed for at komme med. Han har således ikke haft mulighed for at tage et print af de købte virtuelle ressourcer eller den virtuelle korrespondance, som han har haft med OwnYourGame i spillet. Han har ej heller modtaget nogle skriftlige bekræftelser fra OwnYourGame. Dette skyldtes, at hans bestillinger og rykkere er foretaget via ”live chat”, hvor man ikke får udskrift eller kvittering.

Efter anbefaling fra Nordea tog han kontakt til PayPal men fik under henvisning til PayPals almindelige forretningsvilkår besked om, at PayPal ikke kunne hjælpe ham, da sagen drejede sig om manglende levering af virtuelle ydelser. Årsagen til, at transaktionerne er bogført på et senere tidspunkt hos Nordea end hos PayPal, er formentlig, at PayPal først har trukket pengene på hans konto nogle dage efter hans anmodning om at overføre pengene til OwnYourGame. Det fremgår således af PayPals forretningsvilkår, at PayPal ikke fungerer som kreditinstitut.

Per Wengenroth har forklaret, at han arbejder som seniorjurist i juridisk afdeling i Nordea, hvor han har været ansat siden 1995. Afdelingen har ansvaret for ny lovgivning og bankens produkter, herunder kortprodukter som VISA/Dankort. Som regel er det Nordeas indsigelsesafdeling, der behandler bankkundernes kortindsigelser. Søren Vestergaards indsigelse var imidlertid anderledes end andre indsigelser, idet den vedrørte en række transaktioner, der var foretaget helt tilbage til august måned, selv om indsigelsen først blev indgivet i december måned. Endvidere var transaktionerne sket via PayPal, der som udsteder af e-penge, modtager betalingskortpenge, erstatter disse med e-penge og videresender e-pengene på Internettet som betalingsmiddel. Indsigelsesafdelingen overlod ham derfor ansvaret for indsigelsens behandling den 9. december 2005.

Det var hans opfattelse, at sagen skulle afvises, da Søren Vestergaards indsigelser hverken var omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer eller Nordeas forretningsbestemmelser. Nordeas afdeling i Vallensbæk sendte derfor den 12. december 2005 et brev til Søren Vestergaard med oplysning om, at Nordea ikke foretog charge back i den pågældende type sag. Den 16. december 2005 modtog Nordea klageskemaet af 12. december 2005 fra Søren Vestergaard til Pengeinstitutankenævnet.

Ankenævnsbehandlingen overhalede herved den undersøgelse og dialog med Søren Vestergaard, som Nordea under alle omstændigheder indleder med kunderne i indsigelsessagerne for at få sagerne nærmere oplyst. Under ankenævnsbehandlingen forsøgte Nordea at få sagen yderligere oplyst af Søren Vestergaard. Nordea har indgået aftale med PBS om at sende indsigelser vedrørende VISA-transaktioner videre til PBS i det omfang, der er mulighed for at gå videre med sagen. PBS foretager således charge back for Nordeas kunder, såfremt der er grundlag herfor efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

I nærværende sag sendte Nordea indsigelsen videre til PBS for at finde ud af, om Nordea havde foretaget en korrekt vurdering. PBS bekræftede efterfølgende, at der var tale om en PayPal-transaktion, og at der derfor ikke var grundlag for en tilbagebetaling til kunden. Begrundelsen var, at der ikke var tale om misbrug eller leveringsmangler fra PayPal, men leveringsmangler fra sælgeren af de virtuelle ydelser.

Nordea havde ikke kendskab til, hvem sælgeren var, idet PBS, VISA og Nordea alene kan se, hvem pengene er videretransporteret til, såfremt PayPal har noteret det i transaktionskvitteringen. Under sagens forløb har det været meget svært at få de fornødne oplysninger fra Søren Vestergaard. Oplysningerne fra PayPal om transaktionerne er først fremkommet under landsrettens behandling.

Da Nordea havde tabt ankenævnssagen, forsøgte Nordea at få yderligere oplysninger om de ikke-leverede ydelser ved den 12. oktober 2006 at sende en mail til PayPal med anmodning om at få en udskrift af Søren Vestergaards PayPal konto. PayPal ville imidlertid alene give Nordea oplysningerne mod Søren Vestergaards samtykke. Nordea har ikke efterfølgende anmodet Søren Vestergaard om et samtykke, idet Nordea 3-5 gange i løbet af sagens behandling forgæves har bedt Søren Vestergaard om flere oplysninger. Da det ikke lykkedes at få sagen nærmere oplyst, meddelte Nordea Pengeinstitutankenævnet, at Nordea ikke ønskede at være bundet af ankenævnets afgørelse.

Tina Füssel har forklaret, at hun er cand. jur. og ansat i Finansrådet, hvor hun er underdirektør og ansvarlig for bl.a. betalingssystemer. Hun har siden 1992 arbejdet i Finansrådet og var ansat i Juridisk afdeling, da Forbrugerombudsmandens retningslinjer i 1996 blev forhandlet mellem Forbrugerombudsmanden og interesseorganisationerne. Det var hende, som varetog bankerne og sparekassernes interesser under forhandlingerne. Genstand for forhandlingerne var alene betalingssystemer med betalingskort. Betalingssystemer med e-penge var på det tidspunkt et ukendt begreb, selv om der var forventninger om, at der i fremtiden ville dukke nye elektroniske betalingssystemer op som eksempelvis netbank og andre nye systemer.

Forbrugerombudsmandens hensigt med retningslinjerne var at give forbrugerne en særlig beskyttelse, når sælgere eller andre fik kendskab til en forbrugers kortnummer i forbindelse med dennes brug af et betalingskort. Forbrugerombudsmanden ville pålægge banker og sparekasser en række forpligtelser, og det var derfor vigtigt at kende de risici, der var en følge af disse forpligtelser. Der var på et tidspunkt tale om, at retningslinjerne også burde gælde for nye betalingssystemer, men netop fordi man ikke kunne overskue de forpligtelser og risici, der ville følge heraf, turde man ikke regulere området. Der var derfor enighed mellem interesseorganisationerne og Forbrugerombudsmanden om, at retningslinjerne kun skulle gælde for betalingssystemer med betalingskort. Finansrådet har aldrig været i tvivl om, at retningslinjerne kun gælder ved brug af betalingskort, og der er ikke siden sket en ajourføring af retningslinjerne.

I 2003 foretog Forbrugerombudsmanden en undersøgelse af de nye risikobetonede systemer, men fandt ikke efterfølgende anledning til at foretage videre. Forbrugerstyrelsen har da også udgivet en brochure om postordre og internetsystemer, hvori der gøres opmærksom på, at betaling ved brug af betalingsmikrosystemer såsom Ewire og Valus ikke er underlagt samme beskyttelse som betaling med betalingskort. Selv om retningslinjerne ikke gælder for disse systemer, kan forbrugerne dog være beskyttet af en bilateral aftale med de enkelte banker og sparekasser. Valus eksisterer ikke længere og Ewire er en dansk e-pengeudsteder på samme måde, som PayPal er en udenlandsk e-pengeudsteder. E-pengeudstederne er reguleret særskilt af et EU-direktiv. VISA afgør selv, hvilke butikker, man tillader at tage imod VISA/Dankort og værner herved om sit brand i form af den tryghed, som de tilbyder deres kunder. Hvis en sælger misbruger kundernes kortoplysninger, har VISA/Dankort mulighed for at ophæve sin indløsningsaftale med den pågældende sælger/betalingsmodtager.

Susanne Brønnum har forklaret, at hun er direktør på kortområdet i PBS A/S, hvor hun har været ansat i 18 år. Hun har tidligere arbejdet for MasterCard i Bruxelles. Hun har det forretningsmæssige ansvar for bl.a. Dankort og VISA betalingskort og for at regler og retningslinjer i PBS, herunder retningslinjerne for charge back, bliver fulgt. VISA har givet PBS udstederlicens, og PBS har givet underlicenser til forskellige pengeinstitutter. PBS og de pågældende pengeinstitutter er derfor berettiget til at udstede VISA-kort og forpligtet til at efterleve VISAs retningslinjer og regler. VISA har endvidere givet PBS indløsningslicens, og PBS er derfor berettiget til at indgå indløsningsaftaler med udvalgte forretninger om at modtage VISA-betalinger. En indløsningsaftale indebærer, at VISA giver forretningen ret til at modtage betaling med VISA-kort. Det er forholdsvis sjældent, at VISA giver både udstederlicens og indløsningslicens til de samme parter.

Ved en gennemgang af VISA-registret, som indeholder alle indløsningslicenser og indløsningsaftaler, har hun konstateret, at hverken PBS, VISA eller andre med indløsningslicens har indgået indløsningsaftale med OwnYourGame. OwnYourGames hjemmeside indeholder i øvrigt ikke et VISA-logo, hvilket VISA ville have krævet, hvis der var indgået en indløsningsaftale. PBS har ikke indgået indløsningsaftale med PayPal, men da PayPal er berettiget til at modtage VISA-betalinger, har PayPal formentlig indgået en indløsningsaftale med virksomheden First Data på vegne af VISA. I VISA-systemet er PayPal registreret som en forretning på samme måde som en bagerforretning eller andre forretninger. PayPal driver forretning med udstedelse af e-penge og har andre bierhverv. PayPal er ikke videreformidler af VISA-betalinger. VISA godkender de forretningspartnere, som har ret til at være ”payment service providere”, dvs. videreformidlere af VISA-betalingerne, og PayPal er ikke godkendt som en sådan. VISA-betalingssystemet bygger på tillid og en høj kreditvurdering af samarbejdspartnerne. Hvis en forretning har en dårlig økonomi, er forretningen udelukket fra at indgå en indløsningsaftale med VISA og dermed udelukket fra at modtage VISA-betalinger.

Særligt for så vidt angår sælgere af spil, har VISA nogle skrappe regler, idet der er stor risiko for, at spilforretningerne ikke har en lang levetid. Endvidere får spilforretningerne ofte en dårlig kreditvurdering.

Derudover er det ud fra en forbrugersynsvinkel holdningen, at det ikke skal være let at betale med betalingskort i spil med risiko for, at forbrugeren spiller en masse penge op. PBS har derfor kun indgået indløsningsaftaler med statskontrollerede spil.

PBS har 25 fuldtidsansatte i charge back-afdelingen, som ene og alene har til opgave at tilbageføre transaktioner foretaget med VISA, MasterCard, Dankort mv. Når afdelingen foretager charge back af VISA-betalinger, anvendes VISAs charge back kodesystem, der indeholder en række koder med udtømmende charge back-begrundelser. Hvis PBS anvender en forkert kode og dermed en forkert begrundelse for at tage et beløb tilbage, vil VISA pålægge PBS en bøde. I nærværende sag fandt både PBS og VISA, at Nordea handlede korrekt. Begrundelsen herfor var, at varen – nemlig e-penge – var leveret af PayPal. PBS kunne kun have foretaget en charge back overfor PayPal, hvis e-pengene ikke var blevet leveret. I den situation ville PBS og VISA have anvendt kodebegrundelserne 7-13 ”Non-Receipt Goods/Services”. PBS havde heller ikke mulighed for at gennemføre en charge back overfor OwnYourGame, idet OwnYourGame ikke har nogen indløsningsaftale med VISA, som PBS og VISA kunne have henholdt sig til. Nordea har heller ikke selv mulighed for at foretage charge back, hvis PBS og VISA nægter at foretage en sådan. Normalt vurderer PBS de charge back-sager, som involverer PayPal, ”case by case”. Dette sker for PBS’s egen regning og oftest pr. kulance. I en enkelt sag har PBS valgt at foretage en charge back over for PayPal grundet manglende levering af en fysisk vare fra PayPals betalingsmodtager. PayPal accepterede, at PBS foretog den pågældende charge back. Denne praksis strider dog imod VISAs retningslinjer, og VISA kunne have pålagt PBS bøde herfor.

PayPal har netop opkøbt Den Blå Avis, og i den forbindelse har en hel del firmaer indgået indløsningsaftaler med PayPal udenom VISA. VISA kender således ikke aftalerne mellem PayPal og de pågældende firmaer. Alene af den grund ville det være et uoverskueligt arbejde, såfremt det blev pålagt PBS og VISA at gennemføre charge back over for PayPal og at udforske de nærmere omstændigheder i sager, hvor det firma, som alene PayPal har indgået indløsningsaftale med, har misligholdt en købsaftale indgået på Internettet.

Procedure

Søren Vestergaard har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at Nordea er forpligtet til at tilbageføre hans betalinger i medfør af Forbrugerombudsmandens retningslinjer, pkt. 5, idet OwnYourGame ikke har leveret de ydelser, som betalingerne vedrører. Søren Vestergaard har købt ydelserne på OwnYourGames hjemmeside og har anvendt sit VISA/Dankort som betalingsmiddel.

Beløbene er hævet på Søren Vestergaards konto i Nordea og efterfølgende indsat og hævet umiddelbart efter hos PayPal. Forbrugerombudsmandens retningslinjer må efter deres ordlyd og formål forstås således, at de også finder anvendelse i tilfælde som det foreliggende, hvor betalingerne med betalingskortet over Internettet ikke sker direkte til sælgeren men gennem en tredjemand, som efter aftale med henholdsvis kortindehaveren og sælgeren formidler betalingen. Retningslinjerne bør under alle omstændigheder fortolkes udvidende, idet retningslinjerne er vedtaget for at beskytte forbrugerne. Søren Vestergaard har som forbruger hverken haft kendskab til, at OwnYourGame ikke har en indløsningsaftale med VISA, eller at han ville få en anden retsstilling ved at anvende PayPal som mellemled. Anvendelsen af et sådant mellemled, bør derfor ikke forrykke hans og andre forbrugeres retsstilling. Søren Vestergaard har handlet med OwnYourGame i en periode fra september til december, og der er ikke tale om passivitet i relation til de indsigelser, som Søren Vestergaard har foretaget i forhold til Nordea. Nordea har tværtimod ikke tilbageført pengene straks.

Forbrugerombudsmanden har som biintervenient for Søren Vestergaard supplerende anført, at retningslinjerne bl.a. har til formål at regulere de situationer, hvor gennemførelsen af betalingstransaktionen stiller kortindehaveren ringere end de forbrugere, der eksempelvis betaler pr. efterkrav eller ved brug af indbetalingskort. Selv om det af bemærkningerne til punkt 1 i retningslinjerne fremgår, at de indtil videre ikke omfatter betalingssystemer uden betalingskort, men med en kode, jf. betalingskortlovens § 1, stk. 2, indebærer det ikke, at retningslinjerne dermed ikke kan anses for anvendelige i nærværende sag. Formuleringen retter sig således mod situationer, hvor man ikke anvender betalingskort men overfører penge f.eks. fra en bankkonto til et betalingssystem, hvorfra man via en kode kan disponere over pengene. PayPal har forpligtet sine aftaleparter til at anerkende kortudsteders ret til at tilbageføre beløb i tilfælde af indsigelser. Denne forpligtelse er ikke begrænset til køb af fysiske ydelser, men omfatter også køb af virtuelle ydelser. Nordea havde derfor mulighed for at tilbageføre betalingen for de ydelser, der vedrørte Søren Vestergaards indsigelser. Det er uden betydning for sagens afgørelse, at PayPals udstedelse af e-penge er reguleret i E-pengedirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/46 af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed). Selv om Søren Vestergaard formelt skulle have oprettet en konto hos PayPal, er der ikke tale om, at Søren Vestergaard har haft e-penge stående på en konto, som han har disponeret over. Søren Vestergaard har som forbruger anvendt PayPal som en ekstra sikkerhed for at undgå at skulle oplyse sine kortoplysninger direkte til sælger. Han er i overensstemmelse med PayPals aftalevilkår gået ud fra, at han bevarer sine rettigheder i forbindelse med brug af sit betalingskort på Internettet. Under alle omstændigheder må Nordea som kortudsteder være nærmest til at bære risikoen, såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt retningslinjerne finder anvendelse på en betalingskorttransaktion. Hvis retningslinjerne ikke finder anvendelse i en sag som den foreliggende, vil forbrugere, der anvender formidlere som PayPal, blive stillet væsentlig ringere ved handel på Internettet end andre forbrugere, der indtaster deres betalingskortoplysninger direkte på en sælgers hjemmeside. Det vil være udtryk for en omgåelse af retningslinjerne, hvis man ved at indskyde et ekstra formidlingsled i forbindelse med betalingskorttransaktioner, søger at afskære forbrugerne fra deres rettigheder og forpligtelser efter retningslinjerne. Søren Vestergaards indsigelser kan ikke umiddelbart tilbagevises som uberettigede. Nordea fulgte ikke den i retningslinjernes punkt 5 beskrevne fremgangsmåde, hvorefter beløbet skal tilbageføres, såfremt kortholders indsigelse ikke umiddelbart kan tilbagevises som uberettiget, og kun kan gendebiteres i det omfang kortudsteder kan godtgøre, at indsigelsen er urigtig. Det kan ikke tillægges Søren Vestergaard processuel skadevirkning, at han ikke tidligere udleverede samtlige kontooplysninger fra PayPal til Nordea, idet Nordea først rettede henvendelse til PayPal efter Pengeinstitutankenævnets kendelse og ikke herefter forsøgte at få Søren Vestergaards samtykke til indhentelse af de ønskede oplysninger.

Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S og PBS som biintervenient har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at Søren Vestergaard har anvendt sit VISA/Dankort til at købe e-penge hos PayPal. Købesummerne er blevet debiteret på Søren Vestergaards kassekreditkonto hos Nordea. De købte ydelser i form af e-penge er blevet leveret til Søren Vestergaard ved kreditering på hans e-penge konto hos PayPal. Søren Vestergaard har disponeret over de købte ydelser ved at anvende de af PayPal leverede e-penge til køb af virtuelle ydelser hos ownyourgame brug i internetspillet Eve Online. Ved disse køb er købesummerne blevet debiteret Søren Vestergaards e-penge konto hos PayPal. De ydelser, som Søren Vestergaard har købt med VISA/Dankortet, er leveret. Søren Vestergaard har ikke haft indsigelser vedrørende de købte e-penge, idet hans indsigelser alene har vedrørt de virtuelle ydelser, som han har købt ved brug af e-pengene. Købet af de virtuelle ydelser er sket i PayPals betalingssystem, der er et andet betalingssystem end VISAs betalingssystem. Det følger af Forbrugerombudsmandens retningslinjer pkt. 1, at retningslinjerne kun finder anvendelse i betalingssystemer med betalingskort. Da PayPals betalingssystem er et betalingssystem uden betalingskort, finder retningslinjerne ikke anvendelse i forhold til de køb, som Søren Vestergaard har foretaget ved brug af de af PayPal leverede e-penge. Det bestrides, at forpligtelserne som en udsteder af VISA/Dankortet har efter retningslinjerne, kan udstrækkes til at gælde køb, der foretages efter, at kortindehaveren har bevæget sig ud af betalingssystemet og over i et andet betalingssystem. Der er ikke belæg for at antage, at PayPal har videreformidlet en betaling fra VISAs betalingssystem til ownyourgame. Hverken Nordea, PBS eller VISA som kortorganisation har aftale med PayPal om videreformidling. Endvidere har hverken Nordea, PBS, VISA eller en kortindløser i VISAs betalingssystem en indløsningsaftale med ownyourgame, der har givet eller giver ownyourgame ret til at tage imod betaling med sagsøgerens VISA/Dankort. Det følger af publikationen ”Betalingsformidling i Danmark” (2005) udgivet af Danmarks Nationalbank, at Danmarks Nationalbank betragter PayPals betalingssystem som et ”lukket betalingssystem uden for den eksisterende betalingsstruktur”. Det forhold, at Søren Vestergaard har disponeret over de af PayPal leverede e-penge umiddelbart efter eller samtidig med købet af e-pengene, fratager ikke PayPals betalingssystem karakter af et andet og selvstændigt betalingssystem i forhold til VISAs betalingssystem. Hertil kommer, at det ved tilvejebringelsen af Forbrugerombudsmandens retningslinjer blev klart fastslået, at retningslinjerne ikke finder anvendelse ved nye elektroniske betalingssystemer uden betalingskort som PayPal. Det var endvidere en forudsætning at, at der skulle ske en ajourføring af retningslinjerne, før disse kunne finde anvendelse på sådanne betalingssystemer uden betalingskort. En sådan ajourføring har ikke fundet sted. Forbrugerombudsmanden er herefter ikke berettiget til at fortolke retningslinjernes pkt. 1 således, at retningslinjerne finder anvendelse på en måde, som medfører, at Nordeas forpligtelser som kortudsteder udstrækkes til at gælde køb, der foretages efter, at kortindehaveren har forladt betalingssystemet med betalingskort og har bevæget sig over i et andet betalingssystem uden betalingskort. Herudover medfører fraværet af aftaler mellem aktører i VISAs betalingssystem på den ene side og ownyourgame på den anden side, at VISAs betalingssystem ikke har mulighed for at sanktionere en ukorrekt eller uetisk adfærd fra ownyourgame’s side ved at udelukke ownyourgame fra at modtage betalinger. Denne kontrol kan alene udøves af PayPal, som har indgået aftale med ownyourgame om modtagelse af e-penge. Desuden har Nordea ikke mulighed for at søge erlagte ydelser tilbage fra ownyourgame eller PayPal ved at foretage charge back. Nordea har gennemført den i retningslinjerne pkt. 5 foreskrevne undersøgelse, og Søren Vestergaards indsigelse kan afvises som uberettiget med den virkning, at han ikke har krav på, at Nordea stiller opkrævningen i bero eller tilbagefører debiteringerne på hans kassekreditkonto. Det kan efter Søren Vestergaards oplysninger lægges til grund, at ownyourgame har leveret de virtuelle ydelser til Søren Vestergaard, der har anvendt og fået fordel af disse ydelser i internetspillet Eve Online, at Søren Vestergaards anvendelse af de virtuelle ydelser var i strid med spillereglerne for Eve Online, EULA, at Søren Vestergaard vidste eller burde vide dette, da han forudgående har accepteret spillereglerne som deltager i spillet og at Søren Vestergaards handlinger i strid med spillereglerne er blevet opdaget af spillets administrator, hvilket har medført, at han er blevet udelukket af spillet. Det er således Søren Vestergaards egen risiko, at han er blevet udelukket af spillet. Nordea hæfter ikke for, at Søren Vestergaard ikke har opnået den ønskede anvendelsesmulighed for de leverede virtuelle ydelser, særligt ikke i betragtning af, at den ønskede anvendelsesmulighed var ulovlig i forhold til spillereglerne. Det er kun Søren Vestergaards indsigelser vedrørende købet hos ownyourgame den 8. november 2005 til en værdi af 12.206,96 kr., der ikke kan afvises som uberettigede, da Søren Vestergaard først har rejst indsigelse overfor Nordea den 5. december 2005, hvorfor det har formodningen imod sig, at Søren Vestergaard ville have fortsat sine køb hos ownyourgame, såfremt han havde haft indsigelser vedrørende tidligere køb.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort af 16. december 1996 er udstedt i medfør af den dagældende lov om betalingskort § 12 a, stk. 2 (nu betalingsmiddellovens § 4, stk. 3) og den dagældende markedsføringslovs § 17 (nu markedsføringslovens § 24).

Det fremgår af ordlyden i Forbrugerombudsmandens retningslinjer pkt. 1, at disse finder anvendelse i betalingssystemer med betalingskort. Det er endvidere forudsat, at der skal ske en ajourføring af retningslinjerne, før disse kan finde anvendelse på elektroniske betalingssystemer uden betalingskort. Da en sådan ajourføring ikke er foretaget, må det lægges til grund, at retningslinjerne kun finder anvendelse på betalinger foretaget i betalingssystemer med betalingskort.

Hverken Forbrugerombudsmandens retningslinjer eller lovteksten eller bemærkningerne til lov om betalingskort, har nærmere defineret begrebet ”betalingssystem med betalingskort”.
Landsretten finder imidlertid at en naturlig forståelse af begrebet fører til, at et betalingssystem alene omfatter de parter, der udover kortudsteder har indgået aftale med denne om at afgive, modtage eller formidle en betaling ved brug af betalingskortet.

Det er under sagen ubestridt, at kortudstederen, VISA, ikke har indgået en indløsningsaftale med OwnYourGame, og at OwnYourGame derfor ikke er berettiget til at modtage betalinger, der foretages med et VISA-kort. Det er endvidere oplyst, at VISA og PayPal har indgået en indløsningsaftale, men ikke en formidlingsaftale, og at PayPal derfor alene er berettiget til at modtage betalinger, der foretages med et VISA-kort. Under disse omstændigheder finder landsretten, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer, der er blevet til efter forhandling med de berørte parter, ikke kan udstrækkes til at gælde i forhold til en betalingsmodtager, der ikke er omfattet af det pågældende betalingssystem.

Det bemærkes herved, at Søren Vestergaard med sit VISA-kort har købt og fået leveret e-penge af PayPal. Den omstændighed, at PayPal efter aftale med Søren Vestergaard har benyttet de købte e-penge til at betale de ydelser, som han har købt hos OwnYourGame, er visasystemet uvedkommende. Det forhold, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem Søren Vestergaards køb af e-penge og disses anvendelse til betaling for ydelser leveret af OwnYourGame, kan ikke føre til et andet resultat.

Som følge heraf tager landsretten den af Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S nedlagte frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens resultat skal Søren Vestergaard, der har fri proces, betale sagsomkostninger til Finansrådet som mandatar for Nordea. Beløbet, der skal betales af statskassen, fastsættes som nedenfor bestemt og omfatter Finansrådets advokatomkostninger og udgift til materialesamling.

T h i k e n d e s f o r r e t

Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S frifindes.

I sagsomkostninger skal statskassen betale 75.000 kr. til Finansrådet som mandatar for Nordea Bank Danmark A/S.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsrets kontor, den

P.j.v.