Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
56/1997

Lovgivning

  • 1
  • 6 8

Naturgasselskabs reklamekampagne ikke i strid med god markedsføringsskik

Højesteret fandt ikke et naturgasselskabs reklamekampagne, herunder tilbud om besøgsgaver, i strid med god markedsføringsskik, idet gaven var af underordnet betydning, idet forbrugerne havde fortrydelsesret, og idet et konsulentbesøg måtte anses for naturligt på det specifikke område.

Sagsomtale

Et naturgasselskab tilbød i efteråret 1995 potentielle kunder valget mellem en kaffemaskine, en slagbormaskine og en håndmixer (værdi: 400-500 kr.), hvis forbrugeren sagde ja til at få besøg af en konsulent, der ville fortælle mere om selskabets tilbud på naturgas og lavenergifyr. Formålet med besøget var naturligvis at indgå en aftale om levering af naturgas, men det fremgik klart, at modtagelse af gaven var uforpligtende. Såfremt forbrugeren indgik en aftale med naturgasselskabet, blev forbrugeren indrømmet 14 dages fortrydelsesret.

Salgsmetoden var ikke i strid med dørsalgsloven men Forbrugerombudsmanden fandt, at fremgangsmåden var i strid med god markedsføringsskik, idet selskabet købte sig adgang til private hjem, hvor der var frit slag for de gode salgsargumenter.

Forbrugerombudsmanden anlagde sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at det skulle forbydes naturgasselskabet at tilbyde forbrugere gaver, hvis købspris i detailsalg oversteg 100 kr., subsidiært 300 kr., når gaven var betinget af, at forbrugeren fremsatte en begæring om ­ og modtog­ besøg på bopælen af en af naturgasselskabets salgskonsulenter.

Sø- og Handelsretten frifandt naturgasselskabet for Forbrugerombudsmandens forbudspåstand med den begrundelse, at tilbuddet om en gave ikke var bestemmende for, om forbrugeren indgik en aftale med naturgasselskabet, idet der var tale om en stor investering, idet modtagelsen af gaven var uforpligtende, og idet der blev givet 14 dages fortrydelsesret.

Forbrugerombudsmanden, der fandt at sagen var af principiel betydning, ankede til Højesteret, der udtalte, at fremgangsmåden for så vidt var egnet til at modvirke nogle af de beskyttelseshensyn, der ligger bag forbuddet i dørsalgslovens § 2. Det måtte imidlertid anses for at være et naturligt led i naturgasselskabets markedsføring at lade en konsulent besøge husejere, der overvejer at tilslutte sig naturgasnettet, med henblik på at rådgive om tilslutningsmuligheder m.m. Da forbrugeren endvidere efterfølgende måtte kontakte og indgå aftale med en VVS-installatør, fandt Højesteret, at naturgasselskabet også af denne grund måtte frifindes. (1996-324/5-3)
Juridisk Årbog 1997, side 34

Højesterets Dom

afsagt den 27. november 1997 i sag II 56/1997

(Jens Feilberg, Ninna Kiessling, Palle Mikkelsen, Rolf Malling Petersen, Birthe Skili).

Forbrugerombudsmanden (Km.adv. v/adv. Karsten Hagel Sørensen, Kbh.)

mod

HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S (adv. Susanne Mark, Kbh.).

Sø- og Handelsrettens dom 20. december 1996

Forbrugerombudsmanden har nedlagt følgende påstande: 

Principalt: Det forbydes sagsøgte, HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S, at tilbyde forbrugere gaver hvis købspris i detailsalg overstiger 100 kr. når gaven er betinget af at forbrugeren fremsætter en begæring om ­ og modtager ­ besøg på bopælen af en af HNG's salgskonsulenter.

Subsidiært: Det forbydes sagsøgte at tilbyde forbrugere gaver hvis købspris i detailsalg overstiger 300 kr. når gaven er betinget af at forbrugeren fremsætter en begæring om ­ og modtager ­ besøg på bopælen af en af HNG's salgskonsulenter.

Sagsøgte, HNG, har påstået frifindelse.

Sagen vedrører HNG's reklamefremstød i efteråret 1995. Kampagnen blev indledt med at HNG sendte en reklamekuvert til 56.686 husstande som lå i naturgasområder, men som ikke var tilsluttet naturgasnettet. På kuverten står:

»Sig ja til et uforpligtende møde og vælg en dejlig gave!«

Gaverne der er vist på forsiden, er en Philips kaffemaskine med termokande, en Krups multimixer og en Black & Decker slagboremaskine. I kuverten er der er svarkort hvor modtageren inden den 15. september kan svare ja til at blive ringet op »så vi kan aftale tid for et uforpligtende besøg af HNG-konsulenten for nærmere information om det gode HNG-tilbud«. Der er rubrikker til afkrydsning af gaverne der på kortets anden side er beskrevet nærmere under overskriften:

»Sig ja til et uforpligtende møde inden 15. september 1995. Så kan De frit vælge en af disse dejlige gaver.«

I marginen står:

»Send dette kort til HNG inden 15. september 1995. Så får De besøg af en HNG-konsulent, der kan fortælle mere om HNG's gode efterårstilbud på naturgas og lavenergifyr.«

I en boks er fremhævet:

»HNG-konsulenten har gaven med til Dem, uanset om De siger JA eller NEJ til vort efterårstilbud. Besøget er helt uforpligtende for Dem.«

Af en følgeskrivelse i kuverten fremgår:

»Fra ca. 295 kroner om måneden får De tilslutning til naturgas og et nyt lavenergifyr. Samtidig kan De vælge mellem 5.500 kr. kontant, et nyt naturgaskomfur eller en ny naturgas tørretumbler i rabat!«

I brevet gentages forslaget om at sige »ja til et uforpligtende møde og vælg en dejlig besøgsgave«. Det gentages også at »Mødet er helt uforpligtende ­ og som tak for Deres interesse har HNG-konsulenten en dejlig gave med ­ uanset om De siger ja eller nej til vort tilbud. ...«

I kuverten findes endelig en folder med gentagelse af tilbuddet om installationsrabat (5.500 kr., komfur eller tørretumbler) og med tilbud om finansiering af tilslutningen til naturgas samt et kort der ligner et gavekort, med installationsrabatten.

Det er oplyst at den vejledende udsalgspris for kaffemaskinen er 399 kr. Boremaskinen sælges i Silvan for 529 kr., lejlighedsvis for væsentlig mindre som slagvare. Den vejledende pris for mixeren er 499 kr.

Der er fremlagt eksempler på aftaler fra 1995 om levering af naturgas. Det fremgår af rubrikkens bemærkninger at der er aftalt fortrydelsesret i en periode fra 1 til 4 måneder.

Af et bilag til aftalen, »aftalespecifikationer« fremgår:

»...

Årlig mindstebetaling

Mindstebetalingen er det mindste beløb, der årligt skal betales for gassen. Beløbet er i 1995 kr. 1500,- inkl. moms.

Mindstebetalingen opkræves et år efter, at stikledningen er anlagt, hvis gasforbruget ikke er påbegyndt. Såfremt gasforbruget er påbegyndt, opkræves mindstebetalingen et år efter dette tidspunkt.

...

Fortrydelsesret og opsigelse af leveringsaftale

Kunden kan opsige aftalen uden varsel inden for 14 dage efter, at aftalen er indgået.

Herefter er opsigelsesfristen 12 måneder.

...«

Der er fremlagt et par breve fra kunder, der gør brug af fortrydelsesretten.

I anledning af en klage fra en forbruger, der vedlagde ovennævnte følgeskrivelse med tilbud om rabat og om besøgsgave, rettede Forbrugerombudsmanden den 29. september 1995 henvendelse til HNG med anmodning om bemærkninger. Forbrugerombudsmanden henviste herved til markedsføringslovens § 6, stk. 1 om tilgift og reklamering med tilgift. Den 16. oktober 1995 meddelte Forbrugerombudsmanden, at han havde afsluttet sagen (vedr. evt. ulovlig tilgift), da der »ikke er nogen fordel forbundet med at vælge komfur eller tørretumbler i stedet for rabatten, der helt lovligt kan ydes«, hvorfor der ikke forelå en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden rettede på ny henvendelse til HNG den 9. januar 1996 i anledning af en klage over tilbuddet om en gave (kaffemaskine, boremaskine eller mixer) til dem der anmodede om besøg af en naturgaskonsulent. Da HNG ikke ønskede at afstå fra fremgangsmåden, anlagde Forbrugerombudsmanden sag den 10. april 1996 med påstand som ovenfor anført. Sagen blev den 22. august 1996 berammet til domsforhandling den 26. november 1996.

Det er oplyst, at HNG havde tilsvarende kampagner i foråret og efteråret 1994 med tilbud om besøgsgaver bestående af en kuffert med 15 haveredskaber og af serigrafier og litografier.

Administrerende direktør Niels Erik Andersen, HNG, har forklaret at efterårskampagnen 1995 rettede sig mod »restpotentialet«, 56.686 potentielle kunder. 5.332 kunder reagerede. Af disse indgik HNG aftale med 2.448 (41,7 %). Ca. 40 % af dem, der indgår kontrakt, gør det under konsulentens besøg. Der kom et mindre antal, 197, annullationer, nogle efter annullationsfristen. Uanset om annullationsfristen er 14 dage, eller der er aftalt en længere frist, opkræver HNG ikke nogen form for betaling hvis annullationen sker inden HNG har pådraget sig udgifter i forbindelse med tilslutningen.

Den årlige minimumsbetaling er for tiden 1.525 kr. Hvis kunden overhovedet ikke aftager, dvs. i tilfælde, hvor kunden ikke får installeret sit anlæg, opkræves ikke minimumsbetaling.

Efter HNG's opfattelse er et kundebesøg nødvendigt, inden aftalen om tilslutning. Man skal se på, om installation er mulig, hvor anlægget skal placeres, aftræksforhold m.v. Besøg er også nødvendigt for, at omkostningerne kan blive vurderet, i hvilken forbindelse HNG rådgiver om finansieringen. Standardprisen er 30.000 kr., men udgiften kan blive væsentlig større. I forbindelse med besøget kan HNG, hvis det er nødvendigt, rådgive om valg af VVS-installatør. Rådgivningen tager typisk mellem en og halvanden time.

Salgskonsulenten kommer normalt kun én gang.

HNG har haft kampagner med billigere gaver end i efteråret 1995. Mindre besøgsgaver giver færre henvendelser. Til gengæld kommer der forholdsmæssigt flere aftaler ud af besøgene. En kampagne i indeværende efterår, der endnu ikke er afsluttet, giver sandsynligvis det resultat, at 60 % af besøgene resulterer i en tilslutningsaftale.

Procedure

Forbrugerombudsmanden har gjort gældende at dørsalgslovens § 2, jf. § 3, hvorefter aftaler indgået ved uanmodede henvendelser ikke er gyldige, ikke medfører, at andre henvendelser er lovlige efter andre bestemmelser, herunder markedsføringslovens § 1. Der skal foretages en selvstændig vurdering efter denne bestemmelse til afgørelse af om en handlemåde, som den der er udvist i forbindelse med de foreliggende henvendelser, er i strid med god markedsføringsskik. Dørsalgsloven har ikke udtømmende gjort op med, hvad der kan foretages i forbindelse med en henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads og lign.

At markedsføringsloven kan anvendes som supplement til andre bestemmelser, er forudsat i motiverne til bestemmelsen. Der henvises herved til bemærkningerne side 71 om generalklausulens forhold til eneretsbeskyttelsen i betænkning nr. 416 af 1966 om en ny konkurrencelov og til side 18 i forbrugerkommissionens betænkning II nr. 681 af 1973 om generalklausulens forhold til en kommende lovgivning om levnedsmidler. Til støtte for generalklausulens brede og supplerende anvendelighed henvises tillige til bemærkningerne side 23 i betænkning nr. 1236 af 1992 om en ny markedsføringslov.

Markedsføringslovens § 1 forudsætter en selvstændig afvejning af de forskellige hensyn til den erhvervsdrivende, til forbrugerne og til det øvrige erhvervsliv.

HNG har ikke en særligt kvalificeret interesse i at kunne foretage de pågældende henvendelser; samme hensyn kunne påberåbes af andre såsom investeringsrådgivere og køkkensælgere. HNG har ikke kunnet oplyse om forhold, der gør en samtale i hjemmet særlig påkrævet. De ting, man ønsker at undersøge, kan lige så godt opklares på anden måde. HNG's formål med besøget er reelt at skaffe sig adgang til hjemmet for at kunne sælge varen mere effektivt i kraft af den personlige tilstedeværelse.

Hensynet til forbrugere taler imod, at det tillades erhvervsdrivende at skaffe sig adgang til forbrugerens hjem ved at yde store gaver. Forbrugerne, eller i hvert fald en vis gruppe af forbrugere, bliver bragt i forlegenhed over den store gave og vil under dette pres være mere tilbøjelig til at indgå en aftale med HNG end ellers. Dette pres forstærkes i væsentlig grad ved konsulentens personlige tilstedeværelse i hjemmet. Det er disse hensyn, der ligger bag dørsalgslovens forbud mod uanmodede personlige henvendelser, jf. bemærkningerne i forslaget til denne lov, Folketingstidende 1977­78 tillæg A, sp. 743. Anf. st. sp. 743­744 bemærkes tillige, at krosalg og Tupperware-salg ikke er omfattet af forbuddet i § 2, stk. 1, men sådanne salgsformer kan i det konkrete tilfælde forbydes i medfør af markedsføringslovens § 2, stk. 3.

Dørsalgslovens forbud mod uanmodede henvendelser bør ikke kunne omgås ved løfte om besøgsgaver af en betydelig størrelse. Forbrugerombudsmanden kan derfor kun acceptere mindre tak-for-ulejligheden-gaver til en værdi af indtil 100 kr., subsidiært 300 kr. Er gaven større, opstår risiko for at forbrugeren presses til at give afkald på sin beskyttelse efter dørsalgslovens § 2, stk. 1, og derfor bliver presset til at købe varer og tjenesteydelser han eller hun ikke har brug for eller ikke har råd til.

Den ydede fortrydelsesret er uden afgørende betydning. En fortrydelsesret giver ikke effektiv beskyttelse af svage forbrugere, da udøvelse af fortrydelsesret kræver en aktiv handling fra forbrugerens side. Heller ikke det forhold at forbrugeren skal entrere med en VVS-installatør, betyder noget effektivt til sikring af forbrugere. Det for markedsføringslovens § 1 afgørende er at forbrugeren i kraft af den betydelige gave kan komme til at give afkald på sin beskyttelse og kan komme til at indgå aftaler i strid med egne interesser. Det er i den henseende ikke af betydning at der er fortrydelsesret, eller at HNG lader forbrugeren slippe hvis denne fortryder senere.

Efter HNG's opfattelse er sagens hovedspørgsmål om man, som ønsket af Forbrugerombudsmanden, kan udvide området for markedsføringslovens § 6 om tilgift og dørsalgslovens § 2, stk. 1 om forbud mod uanmodede henvendelser ved hjælp af generalklausulen i markedsføringslovens § 1. Der er enighed mellem parterne, om at gaverne eller tilsagnet om dem ikke strider mod de anførte bestemmelser, ligesom der er enighed om, at tilslutningsrabatterne er lovlige. Det er HNG's standpunkt, at specialbestemmelser vel kan suppleres af bestemmelsen i markedsføringslovens § 1, men udvidelse af specialbestemmelser må ikke ske gennem en ukritisk anvendelse af generalklausulen. Om en specialbestemmelse kan suppleres og i givet fald på hvilken måde, må afhænge af bestemmelsen og den situation, der er spørgsmål om, jf. herved Sø- og Handelsrettens dom gengivet i UfR 1986.560. Hvis man skulle finde gaver af den foreliggende karakter uheldige, må der en lovændring til.

Gaverne er som anført lovlige, og ydelse af dem strider heller ikke mod forbrugerbeskyttelseshensyn. Det er formentlig forklaringen på, at Forbrugerombudsmanden ikke tidligere har søgt at gribe ind, heller ikke i september­oktober 1995, da der ellers var lejlighed dertil.

Hvis der for så vidt angår de foreliggende tilfælde, er hjemmel til at foretage en vurdering af besøgsgaverne efter markedsføringslovens § 1, gøres det gældende at der ved en vurdering skal tages hensyn til gavens underordnede værdi i forhold til tilslutningsprojektet. Det har formodningen imod sig at mindre gaver på omkring 300­400 kr. kan få nogen som helst indflydelse på forbrugerens beslutning om naturgas. Gaven ydes uanset forbrugerens beslutning. Det er kraftigt fremhævet at man får gaven som tak for det uforpligtende besøg. En forbruger kan således ikke blive udsat for noget pres eller kan føle det pinligt at sige nej til tilslutning.

Der må også lægges vægt på fortrydelsesretten, dels den almindelige 14-dages fortrydelsesret, dels de særligt aftalte. Det må også tillægges betydning, at HNG i vidt omfang afstår fra at kræve betaling selv ved fortrydelse efter fristen, og at forbrugeren skal foretage andre ting, såsom sætte sig i forbindelse med og evt. få vejledning af en VVS-installatør, ligesom forbrugeren evt. skal sætte sig i forbindelse med kreditinstitut, hvor han eller hun kan søge råd. Det må også tages i betragtning, at området er genstand for offentlig regulering i kraft af varmesynsloven, således at forbrugeren ikke er afhængig af gasleverandøren.

Man må endvidere tænke på, at HNG henvender sig til husejere, som er vant til at tage beslutninger, vurdere hvad der er brug for til huset og håndtere lån. Forbrugerombudsmanden har da heller ikke kunnet vise blot ét eksempel på, at en forbruger har følt sig dårligt behandlet eller følt sig udsat for noget pres på grund af den ydede besøgsgave.

Man må tillige se på HNG's interesse i mødet. Det er nødvendigt for, at man kan komme på det rene med, om naturgas overhovedet er en mulighed i det pågældende hus, og for at kunne afgive et tilbud, som tager hensyn til alle forhold. Korrespondancetilbud kan komme til at ramme ved siden af og give forbrugeren skuffelser.

Som reklamefremstød er tilbuddet om besøgsgave ikke væsentligt anderledes end andre tilbud, der skal gøre forbrugeren mere modtagelig for en salgsargumentation.

Hvis retten finder, at Forbrugerombudsmanden skal have medhold i, at besøgsgaverne er i strid med god markedsføringsskik, gøres gældende, at forbudspåstandene er for vidtgående og ubestemte. Det må afgøres konkret for hver type gave, om den måtte være i strid med god markedsføringsskik.

Rettens afgørelse

Jens Feilberg, Palle Mikkelsen og Rolf Malling Petersen bemærker: Tilbuddet om kaffemaskine, boremaskine eller mixer er ikke i strid med bestemmelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 1 om tilgift og reklamering med tilgift. Konsulentens henvendelse til dem, der reflekterede på tilbuddet, fandt sted efter forbrugerens anmodning og var således ikke i strid med § 2, stk. 1 i lov om visse forbrugeraftaler m.v. (dørsalgsloven).

Ved bedømmelsen af fremgangsmåden i forhold til markedsføringslovens § 1 lægger vi herefter vægt på, at den tilbudte gave er af en sådan størrelse, at modtagelse af den må antages at være af underordnet betydning i forhold til forbrugerens overvejelser om indgåelse af aftale om tilslutning til naturgas. Vi finder det således ikke sandsynligt, at forbrugeren ved sine overvejelser om tilslutning til naturgas, der koster fra 30.000 kr., vil lade sig influere af en gave af nogle hundrede kroners værdi. Hertil kommer, at forbrugeren i henhold til aftalespecifikationerne har 14 dages fortrydelsesret, således at en eventuel risiko for mindre velovervejede aftaler om tilslutning til naturgas yderligere begrænses. Vi finder derfor, at HNG's fremgangsmåde i det foreliggende tilfælde ikke strider mod bestemmelsen i markedsføringslovens § 1 og stemmer for frifindelse af HNG.

Ninna Kiessling og Birthe Skili bemærker: Reklamefremstød i form af tilbud om gaver af en vis størrelse vil erfaringsmæssigt påvirke et antal forbrugere til at træffe beslutning om køb af varer og tjenesteydelser, som de ellers ikke ville have truffet. Således vil modtagelse af de gaver, som sagen drejer sig om, kunne medvirke, til at forbrugere på utilstrækkeligt grundlag beslutter sig til at tilslutte sig naturgasnettet.

Forbrugerens eventuelle interesse i et møde med HNG eller HNG's ønske om et møde med forbrugeren kan ikke berettige HNG til at tilbyde en gave, der er af en sådan størrelse, at den kan påvirke forbrugeren til en beslutning, der ikke er tilstrækkeligt begrundet i den pågældendes egne interesser. Vi finder ikke, at den fortrydelsesret, der er tilsikret forbrugeren eller de øvrige momenter, der er anført af HNG til legitimering af markedsføringen, bevirker, at det meget pågående reklamefremstød er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Da vi finder, at grænsen for besøgsgaver i tilfælde som det foreliggende, passende kan sættes til 100 kr., og at Forbrugerombudsmandens påstand er tilstrækkeligt præcis, stemmer vi for at tage Forbrugerombudsmandens principale påstand til følge.

Forbrugerombudsmanden skal i sagsomkostninger betale 10.000 kr. til HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

Højesterets dom

Den indankede dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Kiil, Hermann, Marie-Louise Andreasen, Blok og Børge Dahl. Appellanten, Forbrugerombudsmanden, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S, har påstået stadfæstelse.

Forbrugerombudsmanden har navnlig gjort gældende, at HNG's fremgangsmåde er en omgåelse af forbuddet i dørsalgslovens § 2. Denne bestemmelse bør ikke kunne gøres illusorisk ved gennem en sådan kraftig tilskyndelse, som den tilbudte gave udgør, at lokke en forbruger til at give afkald på den beskyttelse, der er tilsigtet med § 2. Kun gaver af mindre værdi, f.eks. en flaske vin eller to, bør accepteres.

HNG har navnlig gjort gældende, at det er rimeligt at give en gave som tak for ulejligheden ved et besøg i hjemmet, og at der ikke er noget skjult eller utilbørligt forbundet dermed, da forbrugeren på forhånd er orienteret om formålet med besøget, som finder sted efter forbrugerens anmodning, og som er nødvendigt for en forsvarlig vejledning af forbrugeren med hensyn til valg af naturgasanlæg m.v. HNG har i øvrigt anført, at der ikke er hjemmel i markedsføringslovens § 1 til at fastsætte en generel beløbsgrænse for værdien af besøgsgaver.

Højesterets bemærkninger

En erhvervsvirksomheds tilbud om en gave som HNG's må anses for egnet til at få forbrugere til at anmode om besøg i hjemmet. Fremgangsmåden er derfor for så vidt egnet til at modvirke nogle af de beskyttelseshensyn, som ligger bag forbuddet i dørsalgslovens § 2.

Det må imidlertid anses for et naturligt led i HNG's markedsføring, at en konsulent fra HNG besøger husejere, som overvejer at tilslutte sig naturgasnettet, med henblik på at vurdere og rådgive om tilslutningsmuligheder og omkostninger m.m. Hertil kommer, at forbrugeren i givet fald efterfølgende må kontakte og indgå aftale med en VVS-installatør.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som er anført af Sø- og Handelsrettens flertal, tiltræder Højesteret, at der i det foreliggende tilfælde ikke er tilstrækkeligt grundlag for at anse fremgangsmåden for stridende mod god markedsføringsskik.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Forbrugerombudsmanden, betale 10.000 kr. til indstævnte, HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S.
De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.