Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1140/5-42

Lovgivning

  • 6

Uanmodede telefaxreklamer

Virksomhed idømt en bøde på 400.000 kr. for udsendelse af mellem 7.650 og 15.300 uanmodede telefaxreklamer i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Dom

Sø- og Handelsretten har taget stilling til, hvad det skal koste at udsende mellem 7.650 – 15.300 telefaxreklamer uden modtagerens samtykke. Bøden blev på 400.000 kr.

Sagen, der blev ført af Forbrugerombudsmanden, var anlagt mod en forhandler af teleydelser. Selskabet blev dømt for overtrædelse af markedsføringslovens § 6a, der netop forbyder udsendelse af reklamer via f.eks. e-mail og telefax uden samtykke fra modtagerne.

Under sagen gjorde Forbrugerombudsmanden gældende, at der fra Forbrugerombudsmandens side er et ønske om en ensartet og skærpet praksis for overtrædelse af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden foreslog derfor følgende beregningsmodel for udmåling af bøde ved overtrædelse af markedsføringslovens § 6a, uanset om den uanmodede henvendelse sker via telefax, SMS eller e-mail:

For op til 100 overtrædelser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 overtrædelser en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Således vil en bøde for 60 overtrædelser være 10.000 kr. og for 140 overtrædelser være 14.000 kr.

Af dommens præmisser fremgår, at retten er enig i den foreslåede beregningsmodel. I den konkrete sag lagde retten endvidere vægt på: 

  • antallet af uanmodede henvendelser,
  • den gene og økonomiske skade, som henvendelserne har medført for modtagerne
  • de foreliggende oplysninger om selskabets forhold, og
  • antallet af klager sendt til Forbrugerombudsmanden.

UfR 2004.1141 SH

[Bemærk: Den dagældende § 6a er videreført i nugældende § 6 i markedsføringsloven]

Læs hele Sø- og handelsrettens dom (www.domstol.dk)