Sag

Opdateret


09/01025

  • Generisk

Ulovlig uddeling af tobakspastiller

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for en tobaksproducent og en virksomhed bag en række kiosker, at tobaksvareprøver ikke må udleveres til forbrugere.

Der var tale om en beklagelig misforståelse, da en medarbejder hos en tobaksproducent fejlagtigt troede, at det var lovligt at uddele tobakspastiller til kunder over 18 år i forbindelse med køb af andre tobaksvarer.

Medarbejderen havde indgået aftale med 5 kiosker om uddeling af sådanne pastiller, og uddelingen havde fundet sted nogle enkelte dage i efteråret 2008.

Det fremgår af tobaksreklamelovens § 5, at enhver form for uddeling, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer, er forbudt.
Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på den ulovlige uddeling i forbindelse med en journalists forberedelse til en artikel, og Forbrugerombudsmanden udbad sig straks en forklaring fra henholdsvis tobaksproducenten og selskabet bag kioskerne.    

Begge virksomheder beklagede, at uddelingen havde fundet sted i strid med tobaksreklamelovens § 5.

Selskabet bag kioskerne oplyste, at selskabet nu havde indskærpet reglerne over for butiksledere og leverandører, samtidig med at der var lavet en ny proces, der blandt andet skal hindre en uddeling af vareprøver som sket.

Tobaksproducenten oplyste, at selskabet med øjeblikkelig virkning havde strammet op omkring procedurerne i forhold til interne kommunikationsgange til virksomhedens salgskonsulenter, som bl.a. besøger de berørte kiosker.

Forbrugerombudsmanden meddelte selskaberne, at han havde noteret sig selskabernes redegørelse om hændelsesforløbet og om de foranstaltninger, som efterfølgende var blevet foretaget for at hindre lignende overtrædelser af lovgivningen.

For så vidt angår rækkevidden af tobaksreklamelovens § 5 oplyste Forbrugerombudsmanden over for tobaksproducenten, at han var enig i selskabets bemærkninger om, at bestemmelsen ikke omfatter fagfolk, der i forbindelse med et almindeligt salgsarbejde udleverer vareprøver til detailleddet. Repræsentanter for tobaksindustrien kan således uddele vareprøver til detailleddet, jf. sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål fra tobaksindustrien i forbindelse med Folketingets behandling af tobaks-reklameloven i Folketingsåret 2000 – 2001.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse betyder adgangen til at udlevere vareprøver, at udleveringen i det hele må ske under hensyntagen til formålet med en sådan prøve, og således at det alene er relevante personer i detailleddet, der kan få en vareprøve.