Øvrige nyheder

Forbrugerombudsmanden ophæver grøn mærkningsordning for strøm fra vedvarende energi

I 2020 indførte Forbrugerombudsmanden en mærkningsordning, der havde til formål at gøre det mere gennemskueligt, om et elprodukt var baseret på vedvarende energi. Nu rulles ordningen tilbage, da det ikke har været muligt at blive enige om kriterierne for ordningen fremadrettet.

Forbrugerombudsmanden ophæver sine retningslinjer for elhandelsvirksomheders brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm pr. 1. september 2024. Det skyldes, at det ikke har været muligt at nå til enighed i forhandlingskredsen om kriterierne for den mærkningsordning, der er indeholdt i retningslinjerne.

Retningslinjerne havde til formål at gøre markedsføring af strøm baseret på vedvarende energi mere gennemskueligt for forbrugerne, og retningslinjerne indeholdt derfor en mærkningsordning med grønne blade. Elprodukter kunne opnå ét til to grønne blade, der afspejlede, hvor klimavenlige elprodukterne var i forhold til vedvarende energi og andre klimatiltag.

I januar 2023 igangsatte Forbrugerombudsmanden en revision af retningslinjerne efter ønske fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling. Der har i den anledning været gennemført fem forhandlingsmøder om revisionen, men parterne i forhandlingskredsen har ikke kunnet opnå enighed om kriterierne for bladmærkningsordningen. I forhandlingerne har det blandt andet været et tema, om elprodukter baseret på vedvarende energi fra anlæg med en aldersgrænse skulle kunne mærkes med ét blad. Det er navnlig denne aldersgrænse, som det ikke har været muligt at opnå enighed om.

Efter den 1. september 2024 vil det som følge af ophævelsen af retningslinjerne ikke længere være muligt at anvende de grønne blade i markedsføringen af elprodukter. Elhandelsvirksomhederne skal derfor sikre sig, at bladene er fjernet fra deres markedsføring efter denne dato.

Også efter retningslinjernes ophævelse er det vigtigt, at forbrugerne i markedsføringen af strøm baseret på vedvarende energi bliver oplyst om, at de ved køb af elproduktet ikke kan blive stillet garanti for, at det er solenergi, vindenergi mv., der kommer ud af stikkontakterne, da al strøm bliver blandet i elnettet. Det vil være vildledende i strid med markedsføringslovens § 6, hvis forbrugerne ikke bliver oplyst herom.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger: 

Det har desværre ikke været muligt at nå til enighed om kriterierne for bladmærkningsordningen, og vi ophæver derfor retningslinjerne. Elhandelsvirksomhederne kan forsat lovligt markedsføre deres produkter som baseret på vedvarende energi, så længe forbrugerne bliver oplyst om, at der ikke nødvendigvis kommer vedvarende energi ud af deres stikkontakter.


Retsstillingen efter 27. september 2026

Den 27. september 2026 træder en ændring af direktivet om urimelig handelspraksis i kraft, som bliver implementeret i markedsføringsloven. Det betyder, at det efter denne dato altid vil være vildledende at bruge generiske udsagn som fx ”grøn” og ”klimavenlig” uden at kunne påvise en anerkendt fremragende miljøpræstation. En anerkendt fremragende miljøpræstation kan fx være Svanemærket eller EU-Blomsten eller andre bedste miljøpræstationer i overensstemmelse med anden gældende EU-ret.

Det er Forbrugerombudsmandens umiddelbare opfattelse, at det derfor vil være vildledende at bruge ordene ”grøn strøm” og ”klimavenlig strøm” i markedsføringen af elprodukter, der er baseret 100 % på vedvarende energikilder.  

Dog vil det være lovligt at markedsføre elprodukter baseret 100 % på vedvarende energi med udsagn som fx ”strøm baseret på VE”, ”vindmøllestrøm”, ”strøm fra solenergi”, ”elprodukt baseret på oprindelsesgarantier fra vind, sol, etc.”, forudsat at elhandelsvirksomheden kan dokumentere udsagnenes rigtighed ved fremvisning af relevante oprindelsesgarantier. 

De involverede i mærkningsordningen:

Forbrugerombudsmanden forhandlede sammen med Green Power Denmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling og Landbrug & Fødevarer om mulige nye retningslinjer for elhandelsvirksomheders brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm. De berørte myndigheder Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Energinet deltog også.


Lovgrundlag

Ifølge markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8.

Endelig følger det af markedsføringslovens § 13, at oplysninger om faktiske forhold i markedsføringen skal kunne dokumenteres.

Pressekontakt

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.