Øvrige nyheder

Forbrugerombudsmanden frifundet i erstatningssag

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Forbrugerombudsmanden ikke skal betale erstatning til Luxstyle ApS og Datoselskabet af 1. marts 2018 (tidligere Lux International Sales ApS). Selskaberne havde krævet erstatning, som følge af at Forbrugerombudsmanden havde offentliggjort en pressemeddelelse om politianmeldelse af selskaberne.

Forbrugerombudsmanden skal ikke betale erstatning til de to selskaber Luxstyle ApS og Datoselskabet af 1. marts 2018. Det har Sø- og Handelsretten afgjort fredag.

De to selskaber havde krævet erstatning, fordi Forbrugerombudsmanden i 2016 offentliggjorde en pressemeddelelse om, at de var politianmeldt. Efterfølgende frifandt Retten i Odense selskaberne.

Sagen i byretten vedrørte markedsføringslovens forbud mod vildledning, og frifindelsen blev blandt andet begrundet med manglende beviser og forældelse af nogle af forholdene. Forud for pressemeddelelsen om politianmeldelsen havde Forbrugerombudsmanden modtaget mere end 100 klager fra forbrugere over selskaberne.

I fredagens dom om erstatningssagen skriver Sø- og Handelsretten:

”[…] at det var sagligt, proportionalt og inden for det skøn, som det tilkommer Forbrugerombudsmanden at udøve, at Forbrugerombudsmanden indgav politianmeldelsen af 13. december 2016 som sket. Der er derfor ikke grundlag for at bebrejde Forbrugerombudsmanden noget vedrørende indgivelsen af politianmeldelsen. At Luxstyle blev frifundet ved Retten i Odenses dom af 27. marts 2023 kan ikke føre til en anden vurdering.

[…]

Som ovenfor anført var det sagligt begrundet og proportionalt, at Forbrugerombudsmanden indgav politianmeldelsen af 13. december 2016, og det kan derfor vurderes ud fra indholdet heraf, om Forbrugerombudsmanden efter § 2 i bekendtgørelsen skulle orientere offentligheden om sagen.

Politianmeldelsen vedrørte blandt andet fremsendelse af varer til forbrugere uden bestilling heraf, og at det ikke var klart for forbrugerne, hvornår der blev indgået en aftale. Oplysning af forbrugerne herom var utvivlsomt væsentligt og dermed af almen interesse. Forbrugerombudsmanden var derfor som udgangspunkt forpligtet efter bekendtgørelsens § 2 til at orientere offentligheden om sagen. Henset til karakteren og omfanget af de anmeldte forhold finder retten, at hensynet til Luxstyle ikke kunne føre til en fravigelse af dette udgangspunkt. Selve udsendelsen af pressemeddelelsen var derfor berettiget.”

Læs dommen fra Sø- og Handelsretten (domstol.dk)

Selskaberne stævnede Forbrugerombudsmanden med henblik på erstatning i 2019. Erstatningssagen har dog afventet dommen om vildledning, som Retten i Odense afsagde i marts 2023.

Forbrugerombudsmandens udsendelse af pressemeddelelsen skete i overensstemmelse med en mangeårig praksis med at offentliggøre en pressemeddelelse, når en sag har betydning for offentligheden, herunder forbrugerne – fx når en virksomhed politianmeldes. Forbrugerombudsmanden foretager altid en afvejning af behovet for at informere offentligheden over for de betænkeligheder, herunder af retssikkerhedsmæssig karakter, som udleveringen af oplysningerne giver anledning til. Ved vurderingen lægger Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på sagens aktualitet samt omfanget og karakteren af den markedsføring, der har fundet sted.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

Det er vigtigt, at vi kan orientere offentligheden – herunder forbrugerne og andre erhvervsdrivende – om de sager, vi behandler eller har behandlet. Vi er derfor tilfredse med dommen, og at retten var enig med Forbrugerombudsmanden i, at oplysningen til forbrugerne i denne sag utvivlsomt var væsentlig og dermed af almen interesse.

 

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Lovgivning:

Ifølge § 2 i bekendtgørelse nr. 1249 af 25. november 2014 om Forbrugerombudsmandens virksomhed skal Forbrugerombudsmanden orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med.